Výber disciplinárnych rozhodnutí

Vyúčtovanie odmeny pri ukončení zastupovania, pri ktorom advokát v súlade s dohodou uzatvorenou s klientom určí výšku základnej sadzby tarifnej odmeny z ceny pri predaji bytu, ktorá bola stanovená až v súdnom konaní, teda pri začatí poskytovania právnych služieb v zmysle ust. § 10 ods. 2 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb nebola známa, nie je disciplinárnym previnením advokáta, pretože advokát týmto spôsobom neporušuje ust. § 24 ods. 3 zákona o advokácii..

 

Rozhodnutie VII. Disciplinárneho senátu SAK z 9. novembra 2009  

sp.zn. DS VII.-77/08:2230/2008