Výber disciplinárnych rozhodnutí

                                                                                                                                                         Aktualizované: 05/2022

·                    POVINNOSTI PRI UZATVÁRANÍ DOHODY O ODMENE

Klient musí byť v plnom rozsahu informovaný o odmene, ktorú si advokát účtuje ešte pred začatím poskytovania právnych služieb. Odmena musí byť primeraná a musí zodpovedať povahe veci, musí byť v súlade so zákonom a zásadami výkonu povolania, ktoré sa na advokáta/advokátku vzťahujú.

§ 24 a 25  zákona číslo 586/2003 Z. z. o advokácii;

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR číslo 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb;

§ 10 až 13 Advokátskeho poriadku schváleného Konferenciou advokátov SAK 11.6.2021;

Článok 3.3. až 3.6. Zásad výkonu povolania v Európskom spoločenstve prijatá 28.10.1998 na Plenárnom zasadnutí CCBE v Štrasburgu;

Zákon o advokácii komentár, C.H. Beck, 2013, Olej, Kerecman, Kalata a kolektív; strana 228-256;

ZDR 2012-2013, R 61, s. 132, DS IV.-114/10:2075/2010;

ZDR 2014-2015, R 13, s. 48, DS II. 12/13:2560/25012

Povinnosť informovať klienta o odmene advokáta pred začatím poskytovania právnej služby podľa § 18 odsek 4 zákona 586/2003 Z. z. advokát splní ak pred prvým úkonom poskytovania právnej služby, pred uzatvorením zmluvy o poskytovaní právnych služieb informuje klienta o výške, spôsobe výpočtu  a forme dojednanej odmeny (tarifná, hodinová, paušálna). Ak advokáta neinformuje klienta o odmene pred každým úkonom právnej služby neporušuje stavovské predpisy.

BSA 9/2016 „Z disciplinárnych rozhodnutí SAK“ DS IV.-44/15:2490/2014;

ZDR 2012-2013, R 60, s. 130, DS-IV.-14/11:2208/2011;

ZDR 2014-2015, R 85, s. 202, DS X. – 90/14:1397/2014;

ZDR 2018- 2019, R 18, s. 98, DX IV.-54/2016: 243/2016;

 

 Advokát, ktorý s klientom uzatvoril písomnú dohodu o paušálnej mesačnej odmene za právne služby má nárok na jej zaplatenie aj za mesiac, alebo časové obdobie, počas ktorého pre klienta nevykonal žiadny úkon právnej služby.

Ak advokát účtuje klientovi odmenu s odkazom na neexistujúcu  dohodu o zmluvnej odmene a nepredloží klientovi riadne vyúčtovanie porušuje stavovské predpisy.

BSA 5/2017 „ Z disciplinárnych rozhodnutí ČAK“

BSA 10/2012 rubrika „Pýta(j)te sa predsedníctva“

Dojednanie zmluvnej pokuty v zmluve o poskytovaní právnych služieb, ktorú je povinný zaplatiť klient za dojednané porušenie povinností, ktoré sú v rozpore s advokátskou etikou (napríklad povinnosť klienta neudeliť počas zastupovania plnú moc inému advokátovi; zákaz vypovedať zmluvu poskytovaní právnych služieb; stanovenie výpovednej lehoty zo zmluvy o poskytovaní právnych služieb; zákaz vykonávať úkony samostatne bez pomoci advokáta..) je porušením stavovských predpisov.

BSA 3/2021 „ Z disciplinárnych rozhodnutí SAK“;

ZDR 2007-2011, R 22, s. 57 DS II.-82/09-176/2009;

Spotrebiteľ má právo získať vedomosť o hodnote odmeny advokáta v celej jeho výške t.j. nielen o výške odmeny, ale aj o výške príslušného režijného paušálu viažuceho sa k nej, vrátane DPH. Iba pri takomto informovaní si spotrebiteľ môže vytvoriť reálnu predstavu, koľko ho bude zastupovanie skutočne stáť. Tomuto právu spotrebiteľa potom zodpovedá povinnosť dodávateľa tejto služby, oboznámiť slabšiu stranu zmluvného vzťahu s takto vyčíslenou výškou odmeny. Ak si túto svoju povinnosť nesplní, nepriznanie nároku na odmenu sa má týkať celkovej odmeny t.j. vrátane režijného paušálu a príslušnej sadzby DPH.

Rozsudok Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 2Co/195/017 zo dňa 29.4.2020

 

·                    POVINNOSTI PRI PRIJÍMANÍ ODMENY OD KLIENTA

Advokát sa nesmie o svoju odmenu deliť s osobou, ktorá nie je advokát. Advokát  nesmie získavať klientov prostredníctvom tretích osôb tým, že im sľúbi alebo poskytne plnenie za ich získanie. Advokát nesmie požadovať alebo prijať plnenie, províziu, za postúpenie klienta.

§ 29a zákona číslo 586/2003 Z. z. o advokácii;

§ 1 odsek 6 Advokátskeho poriadku schváleného Konferenciou advokátov SAK 11.6.2021;

Zákon o advokácii komentár, C.H. Beck, 2013, Olej, Kerecman, Kalata a kolektív; strana 315-319

Článok 3.6. Zásad výkonu povolania v Európskom spoločenstve prijatá 28.10.1998 na Plenárnom zasadnutí CCBE v Štrasburgu;

Advokát má právo na primeranú odmenu za vykonanú prácu. Advokát nesmie generovať nepotrebnú prácu.

§ 18 odsek 5 Zákona o advokácii

§ 10 Advokátskeho poriadku schváleného Konferenciou advokátov SAK 11.6.2021

Všeobecné zásady etického kódexu IBA, článok 10

ZDR 2007-2011, R 14, s. 39, DS I.-31/10: 3477/2009;

ZDR 2018-2019, R 6, s. 40, DS VII.-7/2017:1650/2016;

Pokiaľ v zmluve o poskytovaní právnych služieb ( mandátnej, príkaznej  zmluve) advokát nemá písomne dohodnuté, že okrem dohodnutej odmeny mu patrí aj náhrada trov priznaná súdom od protistrany klientovi ( „prísudok“), nemá advokát nárok na tieto trovy od klienta. Vyplatenie náhrady trov klientovi v takomto prípade predpokladá, že klient v priebehu zastupovania odmenu advokátovi už uhradil. Advokát nie je oprávnený vo vlastnom mene vymáhať nezaplatenú náhradu trov konania, môže tak konať len ako splnomocnený zástupca klienta, ktorému bola náhrada trov priznaná. Po zaplatení náhrady trov advokátovi je advokát povinný prijatú náhradu trov konania klientovi vyúčtovať a pokiaľ eviduje neuspokojenú pohľadávku môže uskutočniť kompenzačný úkon.

BSA 3/2011 rubrika „Pýtajte sa predsedníctva“; BSA 6/2011 „Komu patria advokátove trovy v občianskom súdnom konaní ?“

BSA 10/2012 „Náhrada trov pri zastupovaní v inom členskom štáte EÚ“

ZDR 2007-2011, R 55, s. 105, DS V.-55/09:3378/2008;

ZDR 2012-2013, R 88, s. 178, DS VIII.-68/12: 1069/2012;

ZDR 2012-2013, R 93, s. 187, DS IX.- 119/11:2432/2011;

ZDR 2014-2015, R 63, s.157, DS VI.- 6/14: 2029/13;

ZDR 2016-2017, R 28, s. 110, DS I. – 41/16: 3313/2015;

Advokát je po skončení zastupovania povinný vec s klientom finančne vysporiadať a vyúčtovať svoju odmenu. Advokát splní svoju povinnosť aj tým, ak klientovi účtuje odmenu priebežne. Je porušením povinnosti advokáta, ak nevyhovie žiadosti klienta o vyúčtovanie odmeny. Advokát je povinný odpovedať na reklamáciu výšky účtovanej odmeny zo strany klienta. Advokát nie je oprávnený podmieňovať vydanie vyúčtovania jeho osobným prevzatím zo strany klienta.

§ 13 Advokátskeho poriadku SAK; BSA 5/2021 „ Z disciplinárnych rozhodnutí ČAK“;

ZDR 2007-2011, R číslo 3, s. 13, DS II.-82/08:2084/2008;

ZDR 2012-2013, R 84, s. 170, DS VIII.-118/11:2294/2011;

ZDR 2012-2013,R 11, s. 31, DS VI.-76/11:522/2011;

ZDR 2012-2013, R 88,s. 178, DS VIII.-68/12:1069/2012;

ZDR 2014-2015, R 68, s. 168, DS VII. – 47/13: 3999/2012;

ZDR 2018-2019 R 1, s.10, DS VIII.-18/16:1953/2015;

V prípade uzatvorenej dohody o paušálnej odmene, ak klient advokáta nepožiada o špecifikovanie vykonaných úkonov právnej služby, nie je advokát povinný po skončení zastupovania vec s klientom písomne vysporiadať.

ZDR 2014-2015, R 83., s. 198, DS IX.-89/14:937/2014;

Advokát je povinný bezodkladne poukázať klientovi v jeho prospech poukázané finančné prostriedky od protistrany, alebo vymožené finančné prostriedky poukázané na účet advokáta. Porušenie tejto povinnosti je konaním v rozpore so stavovskými predpismi.

BSA 6/2021 „ Z disciplinárnych rozhodnutí SAK“;

BSA 10/2021 „ Z disciplinárnych rozhodnutí SAK“;

ZDR 2012-2013, R 43,s. 98, DS I.-121/11:2709/2011;

ZDR 2012-2013, R 64, s. 137, DS IV-84/12:1110/2012;

ZDR 2012-2013, R 10, s. 28, DS X.50/10:1298/2010;

R NS SR 5Sž/16/2012

Advokát nesmie zadržiavať finančné prostriedky, ktoré mu klienti poskytli na konkrétny iný  účel  než je odmena advokáta( úhrada hotových výdavkov, kúpnej ceny, platby za znalecké posudky a podobne) s odôvodnením, že klientmi zložená záloha nepokrýva odmenu za poskytnuté právne služby.

BSA 7-8/2018 „ Z disciplinárnych rozhodnutí SAK“;

ZDR 2016-2017, R 24, s. 96, DS VI.- 86/15: 895/2015;

 

Advokát, ktorý klientovi predloží dve verzie vyúčtovania trov právneho zastupovania s návrhom, že v jednej z alternatív nebude účtovať odmenu vrátane DPH a túto odmenu prijme bez vystavenia účtovného dokladu, porušuje stavovské predpisy.

BSA 12/2021 „ Z disciplinárnych rozhodnutí SAK“

V prípade, ak má advokát uzatvorenú dohodu o hodinovej odmene, je povinný predložiť klientovi časovú špecifikáciu práce. Je vecou dohody advokáta a klienta, akým spôsobom advokát preukáže počet hodín účtovaných v odmene klientovi. Vzťah klienta a advokáta je založený na vzájomnej dôvere. Advokát je povinný pripraviť si opatrenia na to, aby v prípade, ak klient spochybňuje čas strávený vybavovaním veci, uniesol dôkazné bremeno ( vedenie internej evidencie, výstup daný klientovi a podobne).

BSA 11/2021 rubrika „ Pýta(j)te sa predsedníctva“

Pojem „zodpovedá“ použitý v § 24 Advokátskeho poriadku SAK, nie je ručením advokáta zahraničnému advokátovi za uhradenie odmeny klientom. Honorár dohodnutý postupom podľa § 24 Advokátskeho poriadku SAK zahŕňa do odmeny advokáta aj honorár zahraničného advokáta. Pod pojmom zodpovedá treba rozumieť povinnosť advokáta požadovať od klienta zaplatenie odmeny a to aj v súdnom a exekučnom konaní. Porušením povinnosti advokáta podľa § 24 Advokátskeho poriadku SAK je nepoukázanie klientom už zaplatenej odmeny advokátovi do zahraničia.

BSA 11/2010 rubrika „Pýta(j)te sa predsedníctva“

ZDR 2012-2013, R 128, s. 254, DS IX.-29/11:3803/2010

 

·                     K TARIFNEJ ODMENE A NÁHRADÁM PODĽA VYHLÁŠKY O ODMENÁCH ADVOKÁTOV

Základnou sadzbou tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby vo veciach rozvodu, starostlivosti o maloletých, pestúnskej starostlivosti, spôsobilosti na právne úkony, opatrovníckych, vyhlásenia za mŕtveho je 1/13 výpočtového základu podľa § 11 odsek 1 písmeno a) zákona o advokácii ( pôvodne upravené § 14 vyhlášky 163/2002 Z. z. )

BSA

Štúdium trestného spisu je úkonom právnej služby podľa § 14 odsek 8 vyhlášky MS SR číslo 655/2004 Z. z.

 Najvyšší súd SR sp. zn. 1 Tost /37/07, 1 TO/48/03

 Bulletin Slovenskej advokácie 12/2007, s. 50

Náhrada za stratu času podľa § 17 vyhlášky číslo 655/2004 Z.  z. sa vzťahuje aj na čas, ktorý advokát strávil prenocovaním v ubytovacom zariadení z dôvodu, že skoro ráno pojednáva vo väčšej vzdialenosti od miesta sídla jeho advokátskej kancelárie. Obdobne do nároku na stratu času patrí čas strávený na ceste advokáta autom vrátane hygienických prestávok na oddych, cesta strávená vo vlaku bez ohľadu na to, či počas cesty vlakom advokát aj spí.

BSA 7-8-2020 rubrika Pýta(j)te sa predsedníctva

Ak je predmetom súdneho konania zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorej výška je viazaná na narastajúce dni omeškania dlžníka, nejde o opakujúce sa plnenie v zmysle § 10 odsek 3 vyhlášky číslo 655/2004 Z. z. ( § 13 odsek 2 vyhlášky 163/2002 Z. z. a vyhlášky 240/1990 Zb.).

Uznesenie NS SR sp. zn. 3M Cdo 8/2011 z 9.5.2012

 

·                     VYMÁHANIE ODMENY ADVOKÁTA V SÚDNOM KONANÍ PROTI KLIENTOVI

Ak chce byť advokát úspešný v konaní o zaplatenie odmeny za právnu pomoc podľa ustanovení o tarifnej odmene musí preukázať poskytnutie právnej služby, ale aj tvrdiť, že sa s klientom nedohodol na zmluvnej odmene a označiť dôkazy na  preukázanie týchto skutkových tvrdení, z ktorých by bolo možné usúdiť, že jeho tvrdenia zodpovedajú skutočnosti.

Uznesenie NS SR 3M Cdo 8/2011 z 9.5.2012

 

·                     POSKYTOVANIE PRÁVNYCH SLUŽIEB PRO BONO:

Zverejnenie oznamu v novinách, že advokát bude 2 hodiny týždenne poskytovať právne poradenstvo bezplatne je v rozpore s etickým výkonom povolania advokáta. Advokát poskytuje právnu službu za odmenu. Bezplatne alebo za zníženú odmenu môže advokát poskytnúť službu v prípade, ak to odôvodňujú osobné alebo majetkové pomery klienta, alebo je na to iný dôvod hodný osobitného zreteľa. Bezplatné poradenstvo nie je formou reklamy advokáta a získavania klientov, a nemôže byť obmedzované na konkrétne vymedzený časový úsek.

BSA 9/2015 rubrika „Pýta(j)te sa predsedníctva“

V prípade bezplatného zastupovania klienta advokát nie je povinný pri skončení zastupovania vec s klientom finančne vysporiadať.

ZDR 2014-2015, R 81, s. 193, DS IX.-49/13:3369/2012;

ZDR 2018-2019, R 27, s. 132, DS I. -61/2018: 990/2018;