Výber disciplinárnych rozhodnutí

1./ Advokát, ktorý bezodkladne neoznámi SAK skutočnosť, že voči nemu bolo začaté trestné stíhanie s pripojením uznesenia o vznesení obvinenia a následne nedoručí SAK kópiu rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu vo veci samej, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 3 zákona o advokácii, uznesením č. 1 Predsedníctva SAK z 14.1.2005 a uznesenia Predsedníctva SAK č. 5 9.2.2006.

 

2./  Opomenutie advokáta, ktorý SAK neoznámi skutočnosť, že voči nemu bolo začaté trestné stíhanie, je trvajúcim deliktom, preto bez ohľadu na to, či advokátovi bolo obvinenie vznesené a obžaloba podaná za účinnosti predchádzajúceho zákona o advokácii a pri neexistencii príslušných uznesení Predsedníctva SAK, jednoznačne bol tento stav odstránený prijatím týchto uznesení, preto najneskôr po dni ich účinnosti bol advokát povinný tieto skutočnosti SAK oznámiť.   

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 4. decembra 2008, sp.zn. P-7/08:3495/2007         

Rozhodnutie II. Disciplinárneho senátu SAK z 20.mája 2008, sp.zn. DS II.-2/08:3495/2007

 


 

V rámci preskúmavacieho princípu odvolacieho disciplinárneho konania sa odvolací orgán musí zaoberať aj otázkou lehôt, teda subjektívnej a objektívnej premlčacej lehoty na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania, hoci disciplinárne obvinený túto otázku vo svojom odvolaní nenastolil.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 24. septembra 2010, sp.zn. P-30/2010:1104/2009   

Rozhodnutiu II. Disciplinárneho senátu SAK z 12. januára 2010, sp.zn. DS II.-92/09:1104/2009

 


 

Pre začiatok plynutia objektívnej lehoty na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania v zmysle § 58 ods. 2 zákona o advokácii je rozhodujúci okamih porušenia povinnosti advokáta, ktorá je predmetom návrhu na začatie disciplinárneho konania, nie okamih neskoršieho splnenia tejto povinnosti, napriek tomu, že porušenie povinnosti advokáta má charakter vyvolania a udržiavania protiprávneho stavu.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 12. novembra 2011, sp.zn. P-58/2010:4027/2009   

Rozhodnutiu III. Disciplinárneho senátu SAK z 15.júna 2010, sp.zn. DS III.-43/10:4027/2009

 


 

1./ Ak skutok advokáta, ktorý je predmetom návrhu na začatie disciplinárneho konania, spočíva v nekonaní (opomenutí povinnosti) advokáta, pre posúdenie otázky premlčania disciplinárneho previnenia a začiatok plynutia objektívnej lehoty na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania je rozhodujúce, dokedy bol advokát povinný v súlade s účelom danej povinnosti advokáta túto povinnosť najneskôr splniť (posledný deň možného splnenia povinnosti), nie okamih dokedy protiprávny stav vyvolaný advokát trval, ak takéto dodatočné splnenie povinnosti už nemalo pre klienta význam. 

 

2./ Ustanovenie § 6 písm. a.) Advokátskeho poriadku SAK síce neurčuje advokátovi presnú lehotu, dokedy je advokát povinný poslať klientovi písomnosť, z ktorej preňho vyplývajú práva a povinnosti, ukladá však advokátovi takýto úkon zrealizovať včas, teda  v takej lehote, v ktorej si klient ešte reálne môže uplatniť svoje práva alebo splniť svoje povinnosti, a to aj procesného charakteru (podanie odvolania).  

 

Rozhodnutie IV. Disciplinárneho senátu SAK z 20. októbra 2011

sp.zn. DS IV.-84/11:987/2011

 


 

1./ V prípade disciplinárneho previnenia spočívajúceho v konaní advokáta, ktoré možno považovať za trvajúce, objektívna lehota na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania začína plynúť až okamihom ukončenia tohto protiprávneho konania, pretože až do tohto okamihu si advokát svoje povinnosti neplnil.  

 

2./ Uloženie disciplinárneho opatrenia spočívajúceho v pozastavení výkonu advokácie je na mieste tam, kde je daná priama súvislosť disciplinárneho previnenia s výkonom advokácie, teda tam, kde disciplinárne previnenie advokáta sa týka porušenia povinnosti advokáta ku klientovi, kde toto disciplinárne opatrenie obdobne ako trest zákazu činnosti má zabrániť ďalšiemu porušovaniu povinnosti advokáta vo vzťahu k jeho klientele, nie v prípadoch, kde táto priama súvislosť chýba (porušenie povinností advokáta ako zamestnávateľa vo vzťahu k advokátskemu koncipientovi).   

 

Rozsudok Najvyššieho súdu SRsp.zn. 3 Sž 13/2011 zo dňa 10. mája 2012