Výber disciplinárnych rozhodnutí

Advokát, ktorý bez súhlasu príslušných orgánov ústavu na výkon väzby a v rozpore s ust. § § 23 ods. 2 zákona č. 221/2006 Z.z. o výkone väzby poskytne klientovi, ktorý je vo výkone väzby, peňažnú hotovosť, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 1 zákona o advokácii a § 2 ods. 4 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 1. augusta 2008

sp.zn. DS VIII.-38/08:1372/2008