Výber disciplinárnych rozhodnutí

Prejednanie veci v disciplinárnom odvolacom konaní bez prítomnosti disciplinárne obvineného advokáta v situácii, keď disciplinárne obvinený, vychádzajúc z obsahu predvolania pre týmto pojednávaním ospravedlnil svoju neúčasť na pojednávaní zo zdravotných dôvodov, tieto preukázal a zároveň požiadal o nový termín pojednávania, je potrebné považovať za upretie práva účastníka disciplinárneho konania zúčastniť sa disciplinárneho konania garantovaného Disciplinárnym poriadkom SAK a za takú vadu postupu disciplinárneho orgánu, ktorá zakladá dôvod pre zrušenie disciplinárneho rozhodnutia.   

 

Rozsudok Krajského súdu v Trnave sp.zn. 14S/71/2010 zo dňa 3. novembra 2011