Výber disciplinárnych rozhodnutí

Advokát, ktorý po vypovedaní plnej moci zo strany klienta neodovzdá písomnosti vzťahujúce sa k veci klienta novému právnemu zástupcovi klienta, napriek tomu, že ho o to advokát, ktorý prevzal zastupovanie vo veci klienta v zmysle ust. § 19 ods. 2 Advokátskeho poriadku SAK písomne požiadal, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 5, § 13 a § 19 ods. 2 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie VII. Disciplinárneho senátu SAK z 9. marca 2010

sp.zn. DS VII.-67/09:4376/2008