Výber disciplinárnych rozhodnutí

Neprevzatie návrhu na mimosúdnu dohodu a neodpovedanie právnemu zástupcovi protistrany na tento návrh zo strany advokáta v situácii, keď advokátovi klient síce udelil plnú moc na rokovanie s protistranou, avšak len na jednorazový úkon – zastupovanie na konkrétnom rokovaní s protistranou, nie je disciplinárnym previnením advokáta, keďže bez udelenia ďalšieho plnomocenstva zo strany klienta advokát ani nemohol podávať za svojho bývalého klienta vyjadrenia protistrane.

 

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 22. júla 2011  

sp.zn. DS VIII.-28/11:3745/2010

 


 

1./ Opomenutie advokáta spočívajúce v tom, že advokát neodpovedá na list právneho zástupcu sťažovateľa, ktorým ho vyzval na zaplatenie dlžnej pohľadávky, ktorej existencia voči advokátovi je sporná, nie je disciplinárnym previnením advokáta, pretože neodpovedanie advokáta na predžalobnú výzvu nemôže samo o sebe založiť záver o tom, že advokát postupuje v rozpore s ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii. 

 

2./ Pokiaľ má existovať občianskoprávny vzťah medzi sťažovateľom a advokátom a z neho vyplývajúce nároky, nie je v pôsobnosti disciplinárneho senátu takéto právne vzťahy posudzovať a rozhodovať o nich, keďže o takýchto prípadných nárokoch môže rozhodnúť jedine súd v rámci občianskeho súdneho konania.

 

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 28. októbra 2010  

sp.zn. DS VIII. – 48/10:45/10