Výber disciplinárnych rozhodnutí

1./ Neoboznámenie sa s návrhom na začatie disciplinárneho konania zo strany disciplinárne obvineného advokáta zapríčinené jeho nečinnosťou, predovšetkým neprevzatím doporučenej zásielky Komory, obsahujúcej tento návrh a uloženej na pošte, v odbernej lehote, nie je možné považovať za vadu postupu disciplinárnych orgánov Komory, ktorá by mohla viesť k zrušeniu disciplinárneho rozhodnutia súdom.    

2./ Ak disciplinárne obvinený advokát nevyužije svoje právo predkladať návrhy na doplnenie dokazovania, robiť prednesy a namietať právne významné skutočnosti v disciplinárnom konaní z dôvodu vlastnej nečinnosti, nemôže v správnej žalobe dôvodne namietať, že disciplinárne orgány vychádzali len zo zistení Revíznej komisie SAK, z obsahu sťažnosti a z vlastných listinných dôkazov.

3./ Pokiaľ žalobca tvrdí, že návrh na začatie disciplinárneho konania sa nenachádzal v listovej zásielke, ktorá mu bola doručená Komorou uložením na pošte, je jeho povinnosťou predložiť alebo navrhnúť súdu dôkazy, ktoré by túto skutočnosť preukazovali, lebo dôkazné bremeno po preukázanom tvrdení žalovaného, že mu bol uvedený doklad doručovaný v uvedenej zásielke, už spočíva na žalobcovi.  

4./ Z prechodného ustanovenia § 79 ods. 4 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii s účinnosťou od 1.1.2004 vyplýva, že disciplinárne konania, ktoré boli začaté podľa doterajších právnych predpisov sa dokončia podľa týchto predpisov (zákon č. 132/1990 Z.z. o advokácii).     

 

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn. 1 Sž-o-NS 202/2005 zo dňa 29. januára2007