Výber disciplinárnych rozhodnutí

Pre začiatok plynutia šesťmesačnej subjektívnej lehoty na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania podľa § 58 ods. 2 zákona o advokácii je rozhodujúcom okamihom deň podania sťažnosti sťažovateľa, v ktorej sú obsiahnuté skutočnosti, na základe ktorých možno ustáliť vymedzenie skutku tvoriaceho podstatu disciplinárneho previnenia  advokáta a zistiť, kto za daný skutok zodpovedá.    

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 25. marca 2011, sp.zn. P-64/2010:3197/2007   

Rozhodnutiu I. Disciplinárneho senátu SAK z 18. augusta 2009, sp.zn. DS I.31/08:3197/2007

 


 

Za začiatok plynutia šesťmesačnej subjektívnej lehoty na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania podľa § 58 ods. 2 zákona o advokácii je potrebné považovať najneskôr deň podania, resp. zaevidovania sťažnosti sťažovateľa, v ktorej sú obsiahnuté skutočnosti, poukazujúce na spáchanie disciplinárne previnenia advokáta, na oddelení sťažnosti, nakoľko vzhľadom na postavenie a funkcie oddelenia sťažnosti SAK uvedené v ust. § 2 ods. 1 a 2 Disciplinárneho poriadku SAK a § 14 Organizačného poriadku SAK, je zrejmé, že predseda Revíznej komisie SAK ako navrhovateľ sa o disciplinárnom previnení advokáta musel dozvedieť najneskôr dňom zaevidovania takejto sťažnosti.     

 

Rozhodnutie IV. Disciplinárneho senátu SAK z 14. októbra 2010

sp.zn. DS IV.-75-911/2004

 


 

1./ Ak skutok advokáta, ktorý je predmetom návrhu na začatie disciplinárneho konania, spočíva v nekonaní (opomenutí povinnosti) advokáta, pre posúdenie otázky premlčania disciplinárneho previnenia a začiatok plynutia objektívnej lehoty na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania je rozhodujúce, dokedy bol advokát povinný v súlade s účelom danej povinnosti advokáta túto povinnosť najneskôr splniť (posledný deň možného splnenia povinnosti), nie okamih dokedy protiprávny stav vyvolaný advokát trval, ak takéto dodatočné splnenie povinnosti už nemalo pre klienta význam. 

 

2./ Ustanovenie § 6 písm. a.) Advokátskeho poriadku SAK síce neurčuje advokátovi presnú lehotu, dokedy je advokát povinný poslať klientovi písomnosť, z ktorej preňho vyplývajú práva a povinnosti, ukladá však advokátovi takýto úkon zrealizovať včas, teda  v takej lehote, v ktorej si klient ešte reálne môže uplatniť svoje práva alebo splniť svoje povinnosti, a to aj procesného charakteru (podanie odvolania).  

 

Rozhodnutie IV. Disciplinárneho senátu SAK z 20. októbra 2011

sp.zn. DS IV.-84/11:987/2011

 


 

Len podaný návrh na začatie disciplinárneho konania je právnym úkonom, ktorý spôsobuje relevantné hmotnoprávne a procesnoprávne účinky, pričom z hľadiska zachovania lehôt pre podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania podľa § 58 ods. 2 zákona o advokácii je rozhodujúcou skutočnosťou okamih, kedy bol návrh na začatie disciplinárneho konania doručený disciplinárnej komisii SAK v zmysle ust. § 11 ods. 2 Disciplinárneho poriadku SAK.        

 

Rozhodnutie VII. Disciplinárneho senátu SAK z 29. októbra 2010

sp.zn. DS VII.-76/08:1463/2008