Výber disciplinárnych rozhodnutí

Advokát, ktorý vo veci vyhotovenia darovacej zmluvy v prospech maloletého dieťaťa, napriek ubezpečeniu klienta, že k podaniu návrhu na schválenie zmluvy súdom dôjde okamžite po vyhotovení zmluvy v dohodnutej lehote, tento návrh v tejto lehote nepodá bez existencie akejkoľvek objektívnej prekážky a následne po vzniku práceneschopnosti na jeho strane podá návrh až po urgencii klienta s niekoľkomesačným oneskorením, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 1 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 18. septembra 2009, sp.zn. P-51/09:2340/2008       

Rozhodnutie I. Disciplinárneho senátu SAK z 4.marca 2009, sp.zn. DS I. 81/08:2340/2008-Dr.Va/Fá

 


 

Advokát, ktorý pri prevzatí zastupovania neinformuje klienta vopred o výške odmeny za jeden úkon právnej služby, vo veci klienta zostáva nečinný, nepodá návrh na začatie konania ani šesť mesiacov po prevzatí zastupovania, úkony právnej služby ako platca DPH fakturuje oneskorene a po skončení zastupovania nepodá klientovi vyúčtovanie poskytnutých právnych služieb, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 1, 2 a 4 zákona o advokácii a § 2 ods. 1, § 5 ods. 1, § 6 písm. a.), § 12 a § 13 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie I. Disciplinárneho senátu SAK z 17. októbra 2011

sp.zn. DS I.-51/11:883/2011