Výber disciplinárnych rozhodnutí

Advokát, ktorý riadne a včas neinformuje klienta o odložení podnetu na podanie mimoriadneho dovolania Generálnou prokuratúrou SR, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 1 a 2 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie I. Disciplinárneho senátu SAK z 6. apríla 2011

sp.zn. DS I.-81/10:1788/2010

 


 

Advokát, ktorý po prevzatí zastupovania klienta vo veci podania ústavnej sťažnosti na prieťahy v konaní túto sťažnosť podá na Ústavný súd SR až po takmer troch rokoch od prevzatia zastupovania, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 18 ods. 1 a 2 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie X. Disciplinárneho senátu SAK z 19. novembra 2009

sp.zn. DS X.-70/09:4243/2008