Výber disciplinárnych rozhodnutí

Postup advokáta, vykonávajúceho advokáciu samostatne, ktorý za situácie, keď mu vo výkone advokácie bráni objektívna prekážka po dobu dlhšiu ako jeden mesiac, neustanoví v prevzatých veciach iného advokáta ako svojho zástupcu, avšak zabezpečí substitučné zastupovanie prostredníctvom iných advokátov, nie je disciplinárnym previnením advokáta, pretože v zmysle ust. § 17 ods. 1 zákona o advokácii je substitučné zastúpenie dostatočným opatrením na ochranu práv a záujmov klientov.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 25. marca 2011, sp.zn. P-10/2011:2328/2009   

Rozhodnutiu IX. Disciplinárneho senátu SAK z 21.októbra 2010, sp.zn. DS IX.-179/09:2328/2009

 


 

Advokát, ktorý neodpovedá na výzvu SAK vyjadriť sa k obsahu sťažnosti sťažovateľa, nakoľko neprevezme zásielku obsahujúcu túto výzvu z dôvodu nezabezpečenia zastupovania a preberania zásielok počas dlhodobej práceneschopnosti, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii s poukazom na § 17 ods. 1 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 17. apríla 2010, sp.zn. P-18/2010:2227/2008         

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 29. októbra 2009, sp.zn.  DS VIII.-88/08:2227/2008