Výber disciplinárnych rozhodnutí

Advokát, ktorý do vyúčtovania odmeny za právne zastupovanie zahrnie a vyúčtuje aj úkony označené ako konzultácia, návšteva či doplnenie údajov a dokladov, teda úkony, ktorých vyúčtovanie nemá oporu v platnom právnom poriadku bez toho, aby s klientom uzatvoril osobitnú dohodu o odmene, v ktorej by s klientom dohodol odmenu aj za takéto úkony, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 2 zákona o advokácii a § 1 ods. 2 a § 14 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z..

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 15. októbra 2010, sp.zn. P-35/2010:2099/2009       

Rozhodnutie II. Disciplinárneho senátu SAK z 25.februára 2010, sp.zn. DS II.-182/09:2099/2009

 


 

1./ Postup advokáta, ktorý po vypovedaní plnomocenstva klientovi navrhne súdu zmenu žaloby, resp. na pristúpenie ďalšieho účastníka na strane odporcu, aj keď toto podanie nesprávne označí ako ,,žaloba“, nie je disciplinárnym previnením advokáta, pretože takýto úkon je neodkladným úkonom, ktorý je v súlade s ust. § 22 ods. 5 zákona o advokácii advokát povinný vykonať aj po ukončení zastupovania, pokiaľ klient nevykoná iné opatrenie alebo mu neoznámi, že netrvá na splnení tejto povinnosti.

 

2./ Advokát je oprávnený v súlade s ust. § 14 ods. 8 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách za poskytovanie právnych služieb v platnom znení vyúčtovať klientovi odmenu aj za iné úkony právnej služby než tie, ktoré sú výslovne uvedené v § 14 ods. 1 až 3 tejto vyhlášky.

 

Rozhodnutie V. Disciplinárneho senátu SAK z 26. januára 2011  

sp.zn. DS V.-35/08:3862/2007