Výber disciplinárnych rozhodnutí

1./ Advokát, ktorý nereaguje na výzvu SAK so žiadosťou o vyjadrenie, a to ani po opakovanom zaslaní a prevzatí výzvy, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

2./ Advokát, ktorý nevhodnou a neprípustnou formou označí svoju advokátsku kanceláriu označením, ktoré obsahuje abstraktný názov s uvedením aj iných ako právnych služieb poskytovaných kanceláriou, teda v rozpore s formou označenia povolenou Advokátskym poriadkom (v rozsahu meno a priezvisko advokáta, údaj o tom, že ide o advokáta, prípadne označenie, že ide o advokátsku kanceláriu), a zároveň používa akademický titul, ktorý mu podľa matriky SAK nepatrí, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 37 ods. 1 a § 39 ods. 1 písm. a.) Advokátskeho poriadku SAK.

 

3./ Advokát, ktorý propaguje poskytovanie svojich služieb pod zakázaným označením a inzeruje pod označením svojej advokátskej kancelárie iné činnosti ako je poskytovanie právnych služieb, čo je nevhodné a pre advokátsky stav nedôstojne, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii a v ust. § 40 ods. 2 a § 41 ods. 1 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie II. Disciplinárneho senátu SAK z 7. októbra 2008

sp.zn. DS II.-72/08:-1861/2008