Výber disciplinárnych rozhodnutí

1./ Návrh na preskúmanie rozhodnutia disciplinárneho senátu, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu advokátov, zoznamu advokátskych koncipientov, zoznamu euroadvokátov, zoznamu zahraničných advokátov alebo zoznamu medzinárodných advokátov alebo pozastavenie výkonu advokácie, podaný Najvyššiemu súdu SR podľa ust. § 59 ods. 5 zákona o advokácii, má charakter opravného prostriedku proti neprávoplatnému rozhodnutiu správneho orgánu podľa tretej hlavy piatej časti O.s.p.

 

2./ Rozhodnutie Komory o vyčiarknutí advokáta zo zoznamu advokátov z dôvodu nezaplatenia príspevku na činnosť SAK podľa ust. § 7 ods. 1 písm. f.) zákona o advokácii má povahu disciplinárneho opatrenia, preto v prípade tohto rozhodnutia nezaplatenie príspevku na činnosť SAK v zmysle zásady ne bis in idem už nemôže byť predmetom ďalšieho disciplinárneho postihu.

 

3./ Každé disciplinárne rozhodnutie musí obsahovať označenie Slovenskej advokátskej komory ako orgánu, ktorý ho vydal, nestačí označenie disciplinárneho orgánu SAK, ktorý v mene tohto orgánu konal. Opačný prípad zakladá podstatnú vadu disciplinárneho rozhodnutia – ničotnosť individuálneho správneho aktu. 

 

Rozsudok Najvyššieho súdu SRsp.zn. 3 Sž 58/2005 zo dňa 24. januára 2007