Výber disciplinárnych rozhodnutí

1./ Advokát, ktorý bezodkladne neoznámi SAK skutočnosť, že voči nemu bolo začaté trestné stíhanie s pripojením uznesenia o vznesení obvinenia a následne nedoručí SAK kópiu rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu vo veci samej, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 3 zákona o advokácii, uznesením č. 1 Predsedníctva SAK z 14.1.2005 a uznesenia Predsedníctva SAK č. 5 9.2.2006.

 

2./  Opomenutie advokáta, ktorý SAK neoznámi skutočnosť, že voči nemu bolo začaté trestné stíhanie, je trvajúcim deliktom, preto bez ohľadu na to, či advokátovi bolo obvinenie vznesené a obžaloba podaná za účinnosti predchádzajúceho zákona o advokácii a pri neexistencii príslušných uznesení Predsedníctva SAK, jednoznačne bol tento stav odstránený prijatím týchto uznesení, preto najneskôr po dni ich účinnosti bol advokát povinný tieto skutočnosti SAK oznámiť.   

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 4. decembra 2008, sp.zn. P-7/08:3495/2007         

Rozhodnutie II. Disciplinárneho senátu SAK z 20.mája 2008, sp.zn. DS II.-2/08:3495/2007

 


 

Advokát, ktorý bezodkladne neoznámi SAK skutočnosť, že voči nemu bolo začaté trestné stíhanie, hoci táto skutočnosť môže byť dôvodom pre pozastavenie výkonu advokácie, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 3 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 3. mája 2010, sp.zn. P-21/2010:1028/2009         

Rozhodnutie X. Disciplinárneho senátu SAK z 20. novembra 2009, sp.zn. DS X.-80/09:1028/2009