Výber disciplinárnych rozhodnutí

                                                                                                                                                                     Aktualizované: 05/2022

Advokát je povinný pri výkone advokácie postupovať s odbornou starostlivosťou, čestne a svedomito. Advokát postupuje pri výkone advokácie tak, aby neznižoval dôstojnosť advokátskeho stavu. V záujme toho je povinný dodržiavať pravidlá profesijnej etiky a iné pravidlá, ktoré určuje predpis komory.

Advokát je povinný najmä a) riadne a včas písomne informovať klienta, ako postupuje pri vybavovaní veci a posielať klientovi všetky písomnosti, z ktorých pre klienta vyplývajú práva a povinnosti, ak sa s klientom písomne nedohodne inak, b) starostlivo zaobchádzať s dokladmi, ktoré mu klient zveril, alebo ktoré za klienta počas poskytovania právnej služby prevzal, c) písomne odpovedať na písomné dopyty klienta súvisiace s poskytovaním právnych služieb. Za písomnú informáciu sa považuje aj komunikácia elektronickými alebo inými technickými prostriedkami; advokát pritom dbá na zachovanie povinnosti mlčanlivosti.

Advokát/advokátka poskytuje právnu pomoc a zastupuje klienta bezodkladne, svedomito a s vynaložením odbornej starostlivosti. Advokát/advokátka osobne zodpovedá za plnenie pokynov klienta. Je povinný(á) informovať klienta o stave veci, v ktorej ho/ju klient poveril zastupovaním.

§ 18 ods. 2 a 3 zákona o advokácii

§ 6 Advokátskeho poriadku schváleného Konferenciou advokátov SAK 11.6.2021;

Článok 3.1.2. a 5.3. Etického kódexu CCBE pre európskych advokátov prijatého 28. októbra 1988 a Charty kľúčových princípov európskeho advokáta schválená na Plenárnom zasadnutí v Bruseli dňa 24. novembra 2006;

 

 

Písomné informovanie klienta o postupe veci                                                 

Advokát je povinný riadne a včas písomne informovať klienta, ako postupuje pri vybavovaní veci a posielať klientovi všetky písomnosti, z ktorých pre klienta vyplývajú práva a povinnosti, ak sa s klientom písomne nedohodne inak,

§ 6 Advokátskeho poriadku schváleného Konferenciou advokátov SAK 11.6.2021;

Článok 3.1.2. a 5.3. Etického kódexu CCBE pre európskych advokátov prijatého 28. októbra 1988 a Charty kľúčových princípov európskeho advokáta schválená na Plenárnom zasadnutí v Bruseli dňa 24. novembra 2006;

 

Advokát, ktorý po prevzatí zastupovania klienta s klientom nekomunikuje, neodovzdáva mu poštu, nepreberá si poštu zasielanú mu súdom, pretože nezabezpečí v mieste svojho sídla možnosť doručovania zásielok, ani nereaguje na výzvu súdu na doplnenie podania, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 18 ods. 1 a § 28 ods. 4 zákona o advokácii a § 5 ods. 1, § 6 písm. a.) a b.) a § 30 Advokátskeho poriadku.

ZDR 2007-2011, R 43, s. 87, DS III.-23/08-4145/2007

 

Advokát, ktorý klienta priebežne neoboznamuje s písomnosťami, ktoré odosiela alebo prijíma vo veci, v ktorej zastupuje klienta a bezodkladne neodpovedá klientovi na jeho otázky v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 6 písm. b.) Advokátskeho poriadku.

ZDR 2007-2011, R 3, s. 13, P-38/09:2084/2008, sp. zn. DS II.-82/08:2084/2008

 

Advokát, ktorý nereaguje na žiadosť klienta o poskytnutie informácie, ako postupuje v jeho právnej veci ani klientovi nevráti doklady, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1 a 2 ZoA a § 6 AP SAK.

ZDR 2012-2013, R 18, s. 49, P-40/2012:3359/2011; DS VI.-16/12:3359/2011

ZDR 2014-2015, R 46, s. 122, DS III.-113/2013:1532/2013

ZDR 2014-2015, R 48, s. 126, DS III.-123/2013:936/2013

ZDR 2014-2015, R 55, s. 139, DS V.-25/13:1035/2012

ZDR 2014-2015, R 56, s. 141, DS V.-25/2012:3975/2011

ZDR 2014-2015, R 84, s. 200, DS IX.-49/15:2971/2014

 

Advokát, ktorý po prevzatí zastupovania klienta tohto žiadnym spôsobom neinformuje, ako postupuje pri vybavovaní veci, ani nereaguje na jeho telefonicky položené otázky s odôvodnením nemožnosti podávania správ telefonicky, následne po skončení zastupovania nezašle napriek požiadavke klienta vyúčtovanie vo veci a až podaní sťažnosti SAK vráti klientovi uhradenú zálohu, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1 a 2 ZoA a § 6 písm. a) a b), § 13 a § 25 AP SAK.

ZDR 2012-2013, R 20, s. 53, P-42/2012:1452/2009; DS VII.-97/09:1452/2009

ZDR 2014-2015, R 35, s. 95, DS I.-11/15:2079/2014

ZDR 2014-2015, R 53, s. 135, DS IV.-64/13:354/2013

ZDR 2018-2019, R .., s. 195; DS VII. – 17/17:1784/2016

 

Advokát, ktorý ako právny zástupca klienta neodpovedá klientovi na jeho písomné dopyty, súvisiace s poskytovaním právnych služieb a napriek opakovaným e-mailovým a telefonickým žiadostiam klienta o osobné stretnutie a opakovaným návštevám klienta v jeho kancelárii je pre klienta nezastihnuteľný, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 18 ods. 3 a § 6 ods. 1 písm. c) ZoA.

ZDR 2016-2017, R 20, s. 83, II. ODS-20/16:2352/2014; DS VIII.--8/15:2352/2014

ZDR 2018-2019, R .., s. 193; DS VI.-86/2018:1264/2018

ZDR 2018-2019, R .., s. 197; DS VII.-67/16:514/2016

 

Advokát, ktorý neinformuje klienta o postupe vo veci, vymožené finančné prostriedky v exekučnom konaní patriace klientovi tomuto bezodkladne nepoukáže, ani vec s klientom po skončení zastupovania bezodkladne písomne finančne nevysporiada, v právnej veci, týkajúcej sa pohľadávky klienta, vo vzťahu ku ktorej je advokát spoludlžníkom, prisľúbi klientovi právnu pomoc za účelom vymoženia tejto pohľadávky, ktorú však odkladá, až dôjde k premlčaniu pohľadávky, čo v následnom konaní vedenom klientom – veriteľom proti advokátovi – spoludlžníkovi s úspechom namietne, po skončení zastúpenia klienta bezodkladne neinformuje o termíne pojednávania, ktorý mu bol oznámený, ani klientovi nevráti zverené doklady, potrebné na účasť klienta na pojednávaní, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1, 2 a 3, 28 ods. 4 ZoA, § 5 ods. 1, § 6 ods. 1 písm. a), § 11 ods. 3 a § 13 AP SAK.

ZDR 2014-2015, R 22, s. 71, III. ODS 7/15:2697/2013,DS V.-15/14:2697/2013

 

Advokát, ktorý ako právny zástupca klienta tohto v priebehu zastupovania s výnimkou jedného e-mailu riadne a včas neinformuje, ako postupuje pri vybavovaní jeho veci a písomne klientovi neodpovedá ani na písomný dopyt klienta súvisiaci s poskytovaním právnych služieb, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 6 ods. 1 písm. a) a c) AP SAK.

ZDR 2016-2017, R 23, s. 92, III. ODS-42/15:3108/2014; DS I.-51/15:3108/2014

ZDR 2016-2017, R 56, s. 183, DS VII.-27/16:2909/2015

 


Oznamovanie termínov pojednávania

Advokát, ktorý neoznámi klientovi termín odvolacieho pojednávania ani neinformuje klienta o doručení rozhodnutia odvolacieho súdu, pričom o jeho doručení sa klient dozvie až na základe telefonického dopytu, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1 a 2 zákona o advokácii a § 6 písm. a.) a b.) Advokátskeho poriadku.

ZDR 2007-2011, R 54, s. 104; DS V.-85/08:2732/2008

 

Advokát, ktorý neoznámi klientovi termín odvolacieho pojednávania ani vec s klientom pred týmto pojednávaním neprejedná, neinformuje klienta o doručení rozsudku odvolacieho súdu a tento rozsudok mu zašle až po piatich mesiacoch na základe výzvy, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zák. o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 2 zák. o advokácii a §6 Advokátskeho poriadku.

ZDR 2007-2011, R 68, s. 127; DS VII.-706/07:1947/2007

 

Advokát, ktorý ako ustanovený právny zástupca informuje klienta o termíne pojednávania iba jeden deň pred jeho konaním aj keď o tom mal vedomosť už skôr, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1 a 2 ZoA a § 5 ods. 2 AP SAK.

ZDR 2012-2013, R 50, s. 112; DS II.-42/12:291/2012

 

Advokát – splnomocnený zástupca klienta a substitučne poverený advokát, ktorí v právnej veci klienta tohto neinformujú o termíne pojednávania a nezašlú mu predvolanie na pojednávanie, bez pokynu a súhlasu klienta ospravedlnenia neúčasť klienta na tomto pojednávaní so žiadosťou o odročenie pojednávania, neinformujú klienta o postupe pri vybavovaní veci, pričom ešte pred vypovedaním plnej moci klientovi priamo splnomocnený advokát zašle súdu oznámenie o ukončení zastupovania klienta, a následne sa nezúčastnia na súdnom pojednávaní, dopúšťajú sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušujú povinnosti im uložené v § 18 ods. 1, 2 ZoA a § 6 písm. a) v spojení s § 20 ods. 3 AP SAK.

ZDR 2012-2013, R 72, s. 151; DS V.-5/13:2556/2012

 

 

Zasielanie písomností, z ktorých pre klienta vyplývajú práva a povinnosti

Advokát je povinný posielať klientovi všetky písomnosti, z ktorých pre klienta vyplývajú práva a povinnosti, ak sa s klientom písomne nedohodne inak,

§ 6 Advokátskeho poriadku schváleného Konferenciou advokátov SAK 11.6.2021;

Článok 3.1.2. a 5.3. Etického kódexu CCBE pre európskych advokátov prijatého 28. októbra 1988 a Charty kľúčových princípov európskeho advokátaschválená na Plenárnom zasadnutí v Bruseli dňa 24. novembra 2006;

 

Advokát, ktorý klienta riadne a včas neinformuje, ako postupuje pri vybavovaní jeho veci, ani mu nepošle všetky písomnosti, z ktorých klientovi vyplývali práva alebo povinnosti, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 6 ods. 1 písm. a) AP SAK.

ZDR 2016-2017, R 52, s. 170; DS VII.-67/15:3561/2014

ZDR 2018-2019, R .., s. 167; DS. IV. – 74/2018:1375/2018

 

Advokát, ktorý ako právny zástupca klienta, v rozpore s písomným pokynom klienta nezašle klientovi súdne rozhodnutie, čím znemožní klientovi podať v predmetnej veci odvolanie a ani ho sám ho nepodá, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1, 2 a 3 ZoA a § 6 ods. 1 písm. a) AP SAK.

ZDR 2014-2015, R 70, s. 172; DS VII.-95/13:572/2013

ZDR 2016-2017, R 30, s. 115; DS II.-12/16:2025/2015

ZDR 2016-2017, R 51, s. 169; DS VI.-56/2017:980/2017

ZDR 2018-2019, R 49, s. 184; DS VI.-36/2018:2614/2017

 

Advokát, ktorý nezašle svojmu klientovi rozsudok, ktorý je navyše predbežne vykonateľný, a o jeho doručení klienta informuje len telefonicky bez existencie dohody s klientom o takomto spôsobe informovania, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 6 ods. 1 písm. a) AP SAK.

ZDR 2014-2015, R 41, s. 108; DS II.-22/15:2562/2015

 

Advokát, ktorý klientovi nedoručí súdne rozhodnutie, ktoré prevzal, a po skončení zastupovania klientovi nevráti doklady, týkajúce sa veci, v ktorej ho zastupoval, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1, 2 a 3 ZoA a § 13 AP SAK.

ZDR 2012-2013, R 63, s. 137; DS IV.-94/09:1255/2009

ZDR 2014-2015, R 33, s. 92; DS I.-61/14:3590/2013

ZDR 2014-2015, R 50, s. 129, DS III.-53/2014:407/2014

 

Advokát, ktorý neinformuje svojho klienta (navrhovateľa v občianskom súdnom konaní) o doručení uznesenia o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 18 ods. 1 a 2 zákona o advokácii a § 6 písm. a.) a b.)

ZDR 2007-2011, R 80, s. 142; DS X.-37/07:1486/2007

ZDR 2016-2017, R 53, s. 171;DS VII.-47/15:3227/2014

 

Advokát, ktorý neinformuje svojho klienta o doručení rozsudku v neprospech klienta, nepodá proti tomuto rozsudku odvolanie, neoznámi klientovi nadobudnutie právoplatnosti tohto rozsudku, neupozorní ho na následky prípadného exekučného konania a na jeho ďalšie písomne položené otázky v súvislosti s náhradou škody neodpovedá, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 18 ods. 1 a 2 zákona o advokácii a § 6 písm. a.) a b.) Advokátskeho poriadku.

Telefonické oznámenie doručenia rozsudku, podľa výroku ktorého je klient v určenej dobe povinný zaplatiť protistrane finančnú sumu, ktorej zaplatenie v priebehu konania klient neakceptoval a odmietal, nie je riadnym informovaním klienta a oboznámením o doručení písomnosti, najmä ak ide o rozhodnutie, kde je podanie opravného prostriedku možné len v presne stanovenej lehote na podanie odvolania a s ohľadom na to, že z dikcie § 6 písm. b.) Advokátskeho poriadku vyplýva, že splnenie povinnosti oboznámiť klienta z prijatými písomnosťami je advokát povinný preukázať.

ZDR 2007-2011, R 85, s. 153; DS X.-50/08:1901/08

ZDR 2007-2011, R 6, s. 20; P-28/09:675/2008; DS III.-33/0/08:675/2008

ZDR 2007-2011, R 51, s. 100; DS IV.-64/11:219/2011

ZDR 2014-2015, R 38, s. 100; DS II.-102/13:1555/2013

 

Advokát, ktorý riadne a včas neinformuje klienta o čiastočnom nadobudnutí právoplatnosti rozsudku vo veci samej zaslaním mu tohto čiastočne právoplatného rozsudku, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 6 ods. 1 písm. a) AP SAK.

Zámerom a zmyslom § 6 ods. 1 písm. AP SAK v neposlednom rade je, aby akákoľvek povinnosť uložená rozhodnutím klientovi bola klientom riadne a včas splnená, resp. akékoľvek právo, ktoré klientovi vznikne z rozhodnutia mal klient možnosť včas využiť, pričom takúto možnosť má klient len za predpokladu, že má nielen vedomosť o tom, že rozhodnutie, z ktorého mu vyplývajú práva alebo povinnosti bolo vydané, ale že toto rozhodnutie má aj právne účinky a kedy právne účinky nadobudlo. Pokiaľ advokát síce upovedomí klienta o vydaní rozhodnutia, z ktorého pre klienta plynú práva alebo povinnosti, avšak zároveň neupovedomí klienta o tom, že rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a kedy sa tak stalo, vystavuje tak klienta riziku, že zmešká lehoty na splnenie uloženej povinnosti alebo využitie priznaného práva.

ZDR 2014-2015, R 57, s. 142, DS V.-115/11: 2246/2011

 

1.) Ak skutok advokáta, ktorý je predmetom návrhu na začatie disciplinárneho konania, spočíva v nekonaní (opomenutí povinnosti) advokáta, pre posúdenie otázky premlčania disciplinárneho previnenia a začiatok plynutia objektívnej lehoty na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania je rozhodujúce, dokedy bol advokát povinný v súlade s účelom danej povinnosti advokáta túto povinnosť najneskôr splniť (posledný deň možného splnenia povinnosti), nie okamih dokedy protiprávny stav vyvolaný advokát trval, ak takéto dodatočné splnenie povinnosti už nemalo pre klienta význam.

2.) § 6 písm. a.) Advokátskeho poriadku síce neurčuje advokátovi presnú lehotu, dokedy je advokát povinný poslať klientovi písomnosť, z ktorej preňho vyplývajú práva a povinnosti, ukladá však advokátovi takýto úkon zrealizovať včas, teda v takej lehote, v ktorej si klient ešte reálne môže uplatniť svoje práva alebo splniť svoje povinnosti, a to aj procesného charakteru (podanie odvolania).

ZDR 2007-2011, R 155, s. 264; DS IV.-84/11:987/2011

 

Advokát, ktorý nezabezpečí prevzatie rozsudku na adrese sídla svojej kancelárie, v dôsledku čoho tento rozsudok nadobudne právoplatnosť, čím zmarí klientovi ako neúspešnému účastníkovi možnosť podať proti tomuto rozsudku odvolanie, a následne klienta o stave veci neinformuje ani s ním po skončení zastúpenia vec finančne nevysporiada, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1 a 2 ZoA a § 6 písm. a), § 13 a § 30 AP SAK.

ZDR 2012-2013, R 33, s. 80, III. ODS-15/13:539/2013; DS III.-43/13:539/2013


Advokát, ktorý neoboznámi klienta riadne a včas o doručení rozhodnutia správneho orgánu, vydaného vo veci jeho klienta a následne nepodá proti tomuto rozhodnutiu riadny opravný prostriedku, v dôsledku čoho sa toto rozhodnutie stane právoplatným, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 2 ZoA a § 6 písm. a) a b) AP SAK.

ZDR 2012-2013, R 37, s. 89; DS I.-101/11:1737/2011

 

Advokát, ktorý neoznámi klientovi výsledok pojednávania ani skutočnosť, že mu bol doručený rozsudok vo veci, čím klientovi zmarí možnosť podať proti rozsudku odvolanie, a následne nereaguje na list klienta ani na výzvu SAK so žiadosťou o podanie vyjadrenia k veci, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1, § 28 ods. 4 ZoA a § 6 písm. a) a c) AP SAK.

ZDR 2012-2013, R 30, s. 90; DS I.-1/11:2344/2010

ZDR 2014-2015, R 3, s. 15; I.ODS-2/14:1164/2013, DS I.-111/13:1164/2013

ZDR 2014-2015, R 4, s. 17; I.ODS-34/13:222/2013, DS X.-80/13:222/2013

 

Advokát, ktorý neinformuje klienta o doručení súdneho rozhodnutia ani mu toto rozhodnutie po nadobudnutí jeho právoplatnosti nezašle, nevydá klientovi finančné prostriedky zaplatené protistranou titulom náhrady trov konania a bez písomnej dohody s klientom ich započíta voči svojmu nároku na odmenu advokáta a následne neodpovedá klientovi na výzvu na úhradu trov konania ani s ním po skončení zastupovania vec bezodkladne finančne nevysporiada, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1 a 2 ZoA a § 6 písm. a), b) a c), § 10 posledná veta, § 11 ods. 2 a § 13 AP SAK.

ZDR 2012-2013, R 43 s. 99; DS I.-121/11:2709/2011

 

Advokát, ktorý po doručení rozhodnutia ÚS SR o neprijatí ústavnej sťažnosti na ďalšie konanie zašle toto rozhodnutie klientovi oneskorene až po viac ako ôsmich mesiacoch od jeho doručenia a po uplynutí šesťmesačnej lehoty na podanie sťažnosti na ESĽP, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1 ZoA a § 6 písm. a) AP SAK.

ZDR 2012-2013, R 55, s. 122;  DS III.-63/12:1414/2012

ZDR 2014-2015, R 2, s. 12; I. ODS-10/13:1920/2012; DS II.-92/12:1920/2012

(pozn.: rozhodnutie bolo prijaté v čase šesťmesačnej lehoty na podanie sťažnosti na ESĽP)

 

Advokát, ktorý riadne a včas neinformuje svojho klienta o tom, že mu bol doručený rozsudok krajského súdu a tento rozsudok zašle klientovi až po niekoľkých mesiacoch od jeho doručenia, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 6 ods. 1 písm. a) AP SAK. Samotná výška odmeny advokáta a vykonaná práca vo veci, v ktorej sa stal skutok, ktorý je predmetom disciplinárneho konania proti advokátovi, nie sú kritériom na určenie výšky sankcie v disciplinárnom konaní.

ZDR 2016-2017, R 12, s. 58; II. ODS-25/15:1273/2014; DS I.-1/15:1273/2014

ZDR 2018-2019, R .., s. 205; DS VII.-17/2018:2599/2017

 

Advokát, ktorý nezašle klientovi včas rozsudok odvolacieho súdu, v dôsledku čoho klientom podané dovolanie proti tomuto rozsudku je odmietnuté ako oneskorene podané, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1 a 2 ZoA a § 6 písm. a) AP SAK.

ZDR 2012-2013, R 72, s. 160; DS VII.-67/11: 220/2011

ZDR 2014-2015, R 10, s. 36; I.ODS-23/15:2494/2011: DS II.-32/14: 2494/2011

ZDR 2014-2015, R 73, s. 176; DS VII.-87/14:1606/2014

ZDR 2016-2017, R 34, s. 126; DS III.-33/2017:3705/2016

ZDR 2018-2019, R 37, s. 153; DS III.-23/17:3122/2016

 

Advokát, ktorý potom, čo mu bol doručený rozsudok odvolacieho súdu, neinformuje klienta o jeho doručení a tvrdí mu, že rozsudok mu doručený nebol, preto urguje jeho doručenie, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1 a 2 zákona o advokácii a § 6 písm. a.) a b.) Advokátskeho poriadku.

ZDR 2007-2011, R 52, s. 100; DS V.-32/07:323-3044/2006

 

Advokát, ktorý bezodkladne po prijatí nedoručí klientom súdne rozhodnutia, z ktorých pre klientov vyplývali povinnosti, o ktorých sa tak dozvedeli až z upovedomenia o začatí exekúcie, ani vec s klientmi po skončení zastúpenia bezodkladne finančne nevysporiada a vyúčtovanie odmeny advokáta vykoná až po podaní sťažnosti SAK, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 6 písm. a) a § 13 AP SAK.

ZDR 2012-2013, R 86, s. 175; DS VIII. 88/12:1510/2012

ZDR 2014-2015, R 71, s. 174; DS VII. 37/14:9/2014

ZDR 2012-2013, R 86, s. 175; DS VIII. 88/12:1510/2012

ZDR 2018-2019, s. 44; II. ODS-25/17: 2937/2015; DS VI.- 46/16:2937/2015

 

Advokát, ktorý nepodá odvolanie proti uzneseniu, ktorým bola klientovi uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok, klienta o doručení tohto uznesenia riadne a včas neinformuje a predmetné uznesenie mu doručí až po uplynutí zákonnej lehoty na podanie odvolania a navyše podá dovolanie až po uplynutí zákonnej lehoty, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1 a 2 ZoA a § 6 ods. 1 písm. a) AP SAK.

ZDR 2014-2015, R 28, s. 84; DS I.-131/13:815/2013

 

V prípadoch, kedy sa advokátovi nepodarí informovať klienta o doručení súdneho rozhodnutia, voči ktorému je prípustný opravný prostriedok, alebo sa mu nepodarí získať pokyn na podanie alebo nepodanie opravného prostriedku, bude až na odôvodnené a prísne reštriktívne ponímané výnimky, v zásade v záujme klienta a v súlade s odbornou starostlivosťou advokáta, aby advokát opravný prostriedok podal.

ZDR 2016-2017, R 39, s. 137; DS IV.-84/16:1395/2016

 

 

Zasielanie iných písomností klientovi v priebehu zastupovania

Advokát, ktorý klienta neoboznámi s doručenou písomnosťou, súvisiacou s vecou, v ktorej zastupuje klienta, napriek tomu, že ho o to klient výslovne požiada a takúto písomnosť zašle klientovi s odstupom viac ako jedného mesiaca po jej doručení až na základe výzvy komory, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 18 ods. 1 a 2 zákona o advokácii a § 6 písm. a.) a b.) Advokátskeho poriadku.

ZDR 2007-2011, R 36, s. 78; DS II.-49/07:1072/2007

 

Advokát, ktorý vôbec neinformuje klienta o tom, ako postupuje pri vybavovaní jeho veci, ani klientovi nepošle súdne rozhodnutia, ktorému boli konajúcim súdom ako právnemu zástupcovi doručené, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 6 písm. a.) Advokátskeho p

ZDR 2007-2011, R 48, s. 96; DS III. 113/10:2074/2010

ZDR 2014-2015, R 49, s. 127, DS III.-63/2014:727/2014

 

Advokát, ktorý ako ustanovený právny zástupca riadne a včas písomne neinformuje klienta, ako postupuje pri vybavovaní veci tým, že mu neposiela súdne rozhodnutia, nekonzultuje s ním ďalší postup vo veci, najmä s ním neprerokuje podanie a obsah opravných prostriedkov, ktoré podá aj bez udelenia plnej moci klientom a v odvolaní podanom v mene klienta uvedie nesprávne označenie rozhodnutia, ktoré týmto odvolaním napadá, v dôsledku čoho toto odvolanie odvolací súd odmietne, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1 a 2 ZoA a § 2 ods. 1, § 5 ods. 2 a § 6 písm. a) AP SAK.

ZDR 2012-2013, R 87, s. 177;DS VIII. 98/12:1799/2012

 

Advokát, ktorý nereaguje na písomné žiadosti klienta o oznámenie počtu zastavených exekučných konaní, v ktorých ho advokát zastupoval, ani mu na základe jeho výzvy neodovzdá prevzatý spisový materiál, týkajúci sa právoplatne skončených exekučných konaní, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1 ZoA a § 6 písm. a) a c) a § 13 AP SAK.

ZDR 2012-2013, R 89, s. 181;DS VIII.-18/13:4680/2012

 

Advokát, ktorý ako splnomocnený zástupca obchodnej spoločnosti neinformuje túto obchodnú spoločnosť o tom, že prevzal uznesenie registrového súdu, ktorým bolo rozhodnuté o výmaze súčasných konateľov tejto spoločnosti a o opätovnom zápise predchádzajúcich konateľov spoločnosti, ale namiesto toho o obsahu tohto uznesenia informuje predchádzajúceho konateľa spoločnosti, ktorý v tom čase nebol oprávnený konať za spoločnosť, a následne bez pokynu spoločnosti sa vzdá v mene spoločnosti podania odvolania proti tomuto uzneseniu, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 18 ods. 1,2, § 15 ods. 6 a § 23 ods. 1 ZoA a § 6 ods. 1 písm. a) a § 9 ods. 1 AP SAK.

ZDR 2016-2017, R 46, s. 154; DS V.-25/15:1957/2014

 

Advokát, ktorý pri zastupovaní klienta v konaní pred súdom klienta neinformuje o doručení uznesenia súdu, ktorým bol jeho klient vyzvaný na podanie vyjadrenia a označenie dôkazov v určenej lehote ani na túto výzvu súdu nereaguje, v dôsledku čoho dôjde k márnemu uplynutiu lehoty, klienta neinformuje ani o znení žaloby, podanej proti klientovi a následne písomne neodpovedá klientovi ani na jeho písomné podanie, ktorým tento vyjadruje nespokojnosť s poskytnutými právnymi službami, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 1, 2, 3 ZoA, § 6 ods. 1 písm. a) a c) AP SAK.

ZDR 2018-2019, R 35, s. 148; DS II.-62/2018:469/2018

 

 

Nečinnosť advokáta vo veciach oznamovania v priebehu zastupovania

Advokát, ktorý vo veci klienta zostáva nečinný, nakoľko neodpovedá na žiadosti klienta, neinformuje ho o stave jeho veci, po skončení zastupovania nepodá klientovi vyúčtovanie prijatej zálohy ani mu nevráti prevzaté doklady, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1 a 2 ZoA a § 6 a § 13 AP SAK.

ZDR 2012-2013, R 4, s. 14, P-24/2011:3993/2009, DS VI.-46/10:3993/09

ZDR 2014-2015, R 30, s. 89, DS I.-41/13:212/2013

ZDR 2016-2017, R 10, s. 50, II. ODS-6/15:1181/2013, DS VI.-126/2013:1181/2013

 

Advokát, ktorý počas celej doby zastupovania klienta zostáva nečinný a v jeho veci nevykoná v mene klienta žiaden úkon napriek výzve súdu, adresovanej klientovi na podanie vyjadrenia, klienta o postupe v jeho veci neinformuje a klientovi tvrdí, že v jeho veci nemôže bez plnomocenstva konať, hoci mu plnú moc udelil a advokát si na jej základe vyúčtoval úkon právnej pomoci, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 2 ZoA a § 2 ods. 1 a § 6 ods. 1 písm. a) AP SAK.

ZDR 2014-2015, R 27, s. 83, DS I.-121/2013:1245/2013

 

Advokát, ktorý ako ustanovený právny zástupca klienta napriek žiadostiam klienta sa s týmto klientom za účelom prejednania veci nestretne, neinformuje ho o úkonoch vykonaných v jeho veci, ani mu nedoručí konečné rozhodnutie súdu v tejto veci a následne sa na výzvu predsedu Revíznej komisie SAK nevyjadrí k okolnostiam zastupovania klienta, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1 a 2, § 28 ods. 4 ZoA.

ZDR 2012-2013, R 23, s. 60, P-7/2012:1133/2010; DS X.-60/10:1133/2010

 

Advokát, ktorý nepodá proti súdnemu rozhodnutiu odvolanie ani klienta neinformuje o doručení tohto súdneho rozhodnutia, príjme od klienta platbu v hotovosti bez vystavenia príjmového dokladu a po ukončení zastupovania vec s klientom finančne nevysporiada ani mu nevráti doklady, ktoré mu boli odovzdané, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1, 2 a 3 ZoA a § 2 ods. 1, § 6 písm. a) a § 13 AP SAK a čl. 6 uznesenia . 2 predsedníctva SAK z 11. 3. 2005.

ZDR 2012-2013, R 25, s. 64, 3ODS-9/13:4250/2011; DS IV.-34/12:4250/2011

 

Advokát, ktorý neodpovedá klientovi na jeho e-mailové a písomné žiadosti, týkajúce sa poskytnutých právnych služieb, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia.

ZDR 2012-2013, R 68, s. 146; DS V.-85/11: 703/2011

 

Tak, ako je jedným z prvoradých úkonov advokáta vo vzťahu ku klientovi prevzatie a príprava zastúpenia, má byť jedným z jeho posledných úkonov v súvislosti s ukončením zastupovania úkon advokáta, v rámci ktorého podá klientovi aktuálnu (záverečnú) informáciu o stave veci, v ktorej ho zastupoval.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 25. novembra 2010, sp. zn. 4 Cdo 161/2009

 

 

Neinformovanie klienta o úkonoch advokáta v priebehu zastupovania

Advokát, ktorý bez súhlasu klienta vezme späť odvolanie, ktoré podal v zastúpení klienta proti súdnemu rozhodnutiu v neprospech klienta, aj keď podľa jeho názoru nemohlo toto odvolanie viesť k úspechu klienta vo veci, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1 ZoA.

ZDR 2012-2013, R 5, s. 16, P-32/2011:2931/2010; DS IV.-4/11:2931/2010

 

Advokát, ktorý ako právny zástupca poškodeného v trestnom konaní, v rámci ktorého bol poverený podať podnet na Generálnu prokuratúru SR, neukončí preukázateľným spôsobom právne zastúpenie klienta, neinformuje ho o nepodaní podnetu na Generálnu prokuratúru SR ani nereaguje na žiadosti klienta o poskytnutie informácii o stave veci, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 22 ods. 1, 2 a 3 ZoA a § 6 písm. a) a c) AP SAK.

ZDR 2012-2013, R 8, s. 24, P-43/2011:4090/2010; DS II.-42/11:4090/2010

 


Informovanie o postupe s protistranou

Advokát, ktorý neinformuje klienta o uzatvorení mimosúdnej dohody s protistranou a o ukončení exekučného konania, nezašle mu s tým súvisiace písomnosti a následne zašle klientovi neúplné vyúčtovanie odmeny za právne zastupovanie, z ktorého nie je zrejmé, o akú odmenu ide (tarifnú alebo zmluvnú) ani za čo presne bola účtovaná, pričom z prijatej sumy od protistrany si bez súhlasu klienta započíta svoju pohľadávku na odmenu za právne zastupovanie, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 2 zákona o advokácii a § 6 písm. a.) a b.), § 10a§11ods. 3 Advokátskeho poriadku.

ZDR 2007-2011, R 55, s. 105, DS V.-55/09:3378/2008

 

Advokát, ktorý pri zastupovaní klienta tohto neinformuje, že mu bola doručená predžalobná výzva od protistrany, pričom klient sa o tejto výzve dozvie až po doručení platobného rozkazu, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 6 písm. a) AP SAK.

ZDR 2012-2013, R 80, s. 164, DS VII.-117/11:2376/2011Odovzdanie dokladov po skončení zastúpenia,  ktoré advokát v mene klienta prevzal

Po skončení zastúpenia je advokát povinný bez zbytočného odkladu vec s klientom písomne finančne vysporiadať a vrátiť mu všetky doklady, ktoré mu zveril, alebo ktoré v mene klienta počas zastupovania prevzal; povinnosť sa nevzťahuje na vzájomnú elektronickú komunikáciu a považuje sa za splnenú, ak je preukázané, že klient opakovane neposkytol súčinnosť s prevzatím písomnosti. Vrátenie dokladov zverených klientom nesmie byť viazané na uhradenie odmeny za poskytovanie právnych služieb.

§ 13 Advokátskeho poriadku schváleného Konferenciou advokátov SAK 11.6.2021;

 

Advokát je povinný pri finančnom vysporiadaní s klientom postupovať aktívne a sám vyhotoviť písomné vyúčtovanie a doručiť ho alebo odovzdať klientovi, pričom nemôže preniesť túto povinnosť na klienta (jeho žiadosťou), resp. podmieňovať vykonanie tejto povinnosti osobnou prítomnosťou klienta, ktorá pri tomto jednostrannom právnom úkone nie je potrebná.

ZDR 2012-2013, R 11 s. 32, P-11/2012:522/2011; DS VI.-76/11:522/2011

 

Nevrátenie originálov súdnych rozhodnutí advokátom klientovi na jeho žiadosť po skončení zastupovania z dôvodu pripojenia týchto originálov advokátom k návrhu na začatie exekučného konania, nie je disciplinárnym previnením advokáta, pretože zo žiadneho právneho predpisu advokátovi nevyplýva povinnosť uchovávať originály dokladov len pre svoju potrebu ani povinnosť vyhotovovať úradne overené kópie týchto dokladov za účelom ich ďalšieho použitia pri zastupovaní klienta.

Povinnosť advokáta podľa § 6 písm. b) AP SAK starostlivo zaobchádzať s dokladmi, ktoré mu klient zveril, je splnená aj vtedy, ak advokát tieto doklady použije v rámci predvídaného súdneho alebo iného zákonom upraveného konania, pri ktorom povinnosť opatrovať a chrániť doklady prechádza na príslušný štátny orgán, pokiaľ to nie je v rozpore s udelenými pokynmi klienta.

ZDR 2012-2013, R 48 s. 108, DS II.-122/11:2578/2011

 

Advokát, ktorý nereaguje na žiadosti bývalého klienta o vrátenie dokladov, ktorých vydanie podmieňuje zaplatením prisúdených trov konania, vec s bývalým klientom bezodkladne po skončení zastupovania finančne nevysporiada, nevráti mu prevzaté a zverené doklady ani mu nevystaví faktúru za poskytnuté úkony právnej služby a následne po podaní sťažnosti bývalého klienta sa na výzvu SAK vyjadrí k sťažnosti oneskorene, po uplynutí lehoty určenej vo výzve, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1 a 3 ZoA a § 13 a § 12 AP SAK.

ZDR 2012-2013, R 84, s. 171; DS VIII.-118/11:2294/2011

 

Advokát, ktorý po skončení právneho zastupovania v právnych veciach klienta tieto veci s klientom bezodkladne finančne nevysporiada, klientovi nevydá bez zbytočného odkladu doklady, ktoré od neho prevzal alebo v mene klienta prijal, napriek viacerým výzvam klienta na vrátenie dokladov a následne nereaguje na výzvu SAK vyjadriť sa k obsahu sťažnosti tohto klienta ako sťažovateľa dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 28 ods. 4 ZoA a § 13 AP SAK.

ZDR 2012-2013, R 101, s. 204; DS X.-10/13:3343/2012

ZDR 2012-2013, R 102, s. 206; DS X.-70/13:5172/2013

ZDR 2016-2017, R 14, s. 63; II. ODS-2/17:654/2016; DS VIII.-58/16:654/2016

ZDR 2016-2017, R 19, s. 81; II. ODS-24/16:2518/2015; DS VI.-26/16:2518/2015

ZDR 2016-2017, R 40, s. 141; DS V.-55/15:109/2015

 

Advokát, ktorý neodovzdá klientovi zmenku klienta, ktorú prevzal na súde počas zastupovania klienta a túto podľa svojho tvrdenia odovzdá tretej osobe, o čom však nemá doklad, ani klientovi po skončení zastupovania nevráti doklady, ktoré mu klient poskytol, a nedoručí mu vyúčtovanie poskytnutých právnych služieb, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 18 ods. 1, 2 a 3 ZoA a podľa § 13 AP SAK.

ZDR 2016-2017, R 70, s. 224; DS X.-30/15:2767/2014

 


Odovzdanie spisovej dokumentácie možno realizovať aj prostredníctvom pošty, prípadne iným rovnocenným subjektom disponujúcim oprávnením na doručovanie zásielok

Uznesenie P SAK 18/4/2015

 

Listiny doručené elektronickou formou advokátovi podľa osobitného predpisu sa považujú za odovzdané klientovi v prípade, ak advokát tieto listiny rovnakou formou klientovi odovzdal. Advokát odovzdáva klientovi aj doklady, ktoré mu klient odovzdal, alebo ktoré pre neho prevzal, t. j. aj kópie zo súdneho spisu vo veci klienta. Ak už boli odovzdané v priebehu zastupovania, znova ich odovzdávať nie je povinný, týka sa to najmä listín, ktoré netvoria originály, boli vyhotovené kópiou alebo scanom.

Uznesenie P SAK 11/9/2021

 

Klientsky spis ako celok advokát klientovi nikdy neodovzdáva. Klientsky spis však môže obsahovať listiny (iné doklady), ktoré je advokát povinný klientovi vydať. Advokát je z klientskeho spisu povinný klientovi po skončení zastúpenia (poskytovania právnej služby) vrátiť všetky doklady, ktoré mu klient zveril, alebo ktoré advokát v mene klienta počas zastupovania prevzal; táto povinnosť sa nevzťahuje na vzájomnú elektronickú komunikáciu klienta a advokáta (§ 13 Advokátskeho poriadku). Túto povinnosť advokáta je potrebné vykladať tak, že sa vzťahuje na všetky originály listín, ktoré advokát od klienta prevzal, a na všetky písomnosti, ktoré advokát v mene klienta prevzal od tretích osôb (najmä štátnych orgánov). Pokiaľ sa preto advokát a klient nedohodli inak, kópie listín, ktoré klient advokátovi odovzdal, nie je advokát povinný po skončení zastupovania klientovi vrátiť.

Uznesenie P SAK 28/3/2022

 

Ak si advokát splnil povinnosť uloženú § 13 Advokátskeho poriadku, nemá povinnosť ju opakovať

Uznesenie P SAK 21/9/2018

 

Vydanie listín zo spisu nie je viazané na ich osobné prevzatie klientom, advokát túto povinnosť môže splniť aj poštou, kuriérom alebo iným vhodným spôsobom. Ak klient neposkytuje súčinnosť, je vecou advokátov, akým spôsobom zabezpečia dôkaz na preukázanie tejto skutočnosti. Pre posúdenie je však vždy potrebné vychádzať z konkrétnych okolností prípadu a znenia zmluvy o poskytovaní právnych služieb uzavretej medzi stranami pri dodržaní ustanovení o odbornej starostlivosti, najmä pri inak dohodnutom spôsobe ukončenia zastupovania.

Uznesenie P SAK 15/4/2021

 

Vydanie listín zo spisu nie je viazané na konkrétny spôsob a je výsledkom dohody medzi advokátom a klientom. Okrem osobného prevzatia klientom je obvyklým spôsobom odoslanie poštou alebo kuriérom. Pokiaľ však klient trvá na vrátení spisovej dokumentácie jej zaslaním prostredníctvom kuriéra, predsedníctvo komory sa domnieva, že je v záujme advokáta – s prihliadnutím na dodržanie ustanovení o odbornej starostlivosti – aby advokát tejto požiadavke vyhovel, čím si splní povinnosť mu uloženú § 13 Advokátskeho poriadku.

Uznesenie P SAK 21/6/2021

 

V prípade, ak advokát v reálnom čase priebežne klienta riadne informoval o postupe pri vybavovaní tej ktorej jeho veci, po každom úkone klienta riadne informoval o jeho priebehu zaslaním e-mailovej správy s priloženou kópiou podania alebo zápisnice o pojednávaní, postupoval v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) a c) advokátskeho poriadku.

Uznesenie P SAK 40/6/2019