Výber disciplinárnych rozhodnutí

1./ Advokát, ktorý v konaní pred súdom bez súhlasu žalobcu ako klienta vezme návrh na začatie konania v celom rozsahu späť, pričom udelenie pokynu a súhlasu nie je schopný preukázať, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 1 a 2 zákona o advokácii.

 

2./ V prípade späťvzatia návrhu na začatie konania ako jedného z najzásadnejších a najvýznamnejších úkonov advokáta v súdnom konaní a zároveň výlučného dispozičného úkonu účastníka konania, advokát v postavení právneho zástupcu je povinný bezvýhradne rešpektovať názor a postoj klienta a zároveň navrhovateľa bez ohľadu na dôvodnosť či nedôvodnosť návrhu na začatie konania. Ak klient vo vzťahu k dôvodnosti návrhu na začatie konania a k jeho späťvzatiu prezentuje opačný názor od názoru advokáta, je potrebné v takej situácii postupovať náležitým spôsobom upraveným v predpisoch SAK, a to až po alternatívu ukončenia zastupovania takého klienta, ktorého názory sú diametrálne v rozpore so skutkovým a právnym stavom daného súdneho konania.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 20. apríla 2009, sp.zn. P-10/08:900/2007

Rozhodnutie II. Disciplinárneho senátu SAK z 20.mája 2008, sp.zn. DS II.-29/07:70-900/2007

 


 

1./ Advokát, ktorý napriek prevzatiu prvostupňového rozsudku vo veci samej klienta o doručení tohto rozsudku riadne a včas neinformuje, v dôsledku čoho dôjde k zmareniu možnosti podať proti tomuto rozsudku odvolanie, pričom klient sa o rozsudku dozvie až z exekučného konania, vedeného proti nemu na základe tohto rozsudku, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 6 písm. b.) Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Vecou riadneho výkonu advokácie (mandátna zmluva resp. príkazná zmluva) je aby advokát vedel preukázať, aký pokyn mu klient dal (ústny, písomný) k uskutočňovaniu činností na ktoré sa zaviazal (poskytovanie právnych služieb), a že konal podľa tohto pokynu, najmä v závažných otázkach, ako je podanie alebo nepodanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu vo veci samej, najmä ak klient nebol úspešný a advokát musel poznať jeho záujmy.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 21. mája 2009, sp.zn. P-28/09:675/2008         

Rozhodnutie III. Disciplinárneho senátu SAK z 3. septembra 2008, sp.zn. DS III.-33/0/08:675/2008

 


 

Advokát, ktorý vo veci vyhotovenia darovacej zmluvy v prospech maloletého dieťaťa, napriek ubezpečeniu klienta, že k podaniu návrhu na schválenie zmluvy súdom dôjde okamžite po vyhotovení zmluvy v dohodnutej lehote, tento návrh v tejto lehote nepodá bez existencie akejkoľvek objektívnej prekážky a následne po vzniku práceneschopnosti na jeho strane podá návrh až po urgencii klienta s niekoľkomesačným oneskorením, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 1 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 18. septembra 2009, sp.zn. P-51/09:2340/2008       

Rozhodnutie I. Disciplinárneho senátu SAK z 4.marca 2009, sp.zn. DS I. 81/08:2340/2008-Dr.Va/Fá

 


 

1./ Advokát, ktorý ako ustanovený obhajca odsúdeného po obdŕžaní výzvy NS SR na odstránenie vád dovolania odsúdeného neurobí potrebné kroky na odstránenie vád dovolania, v dôsledku čoho NS SR dovolanie odmietne, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 2 zákona o advokácii.

 

2./ Advokát môže využiť možnosť odmietnuť ustanovenie ex offo, pokiaľ nemôže toto poverenie prijať tak, aby mohol svoje povinnosti vykonávať v súlade so zákonom o advokácii, nemôže však sám bez súčinnosti s klientom rozhodovať o tom, že nevyužije právny prostriedok na ochranu klienta a to ani v prípade, ak by bol vnútorne presvedčený o tom, že tento nebude mať úspech.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 15. októbra 2010, sp.zn. P-47/10:2769/2009         

Rozhodnutie I. Disciplinárneho senátu SAK z 5. mája 2010, sp.zn. DS I.-1/2010:2769/2009

 


 

1./ Advokát, ktorý napriek výslovnému písomnému pokynu klienta, že trvá na svojej osobnej účasti na pojednávaní v jeho veci, klienta o termíne pojednávania neinformuje v dôsledku, čoho sa pojednávanie koná v neprítomnosti klienta, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 6 písm. a.) a písm. c.) Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Záväzný pokyn klienta advokátovi pre advokáta znamená, že tento je povinný vykonať všetky potrebné a možné opatrenia, aby v rámci prevzatého poverenia konal v súlade s týmto pokynom. V prípade trvania klienta na svojej účasti na pojednávaní v situácií, keď sa klient na pojednávanie nedostaví ani neudelí advokátovi iný pokyn, má advokát požiadať o odročenie pojednávania. 

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 19. apríla 2011, sp.zn. P-13/2011:1257/2010         

Rozhodnutie III. Disciplinárneho senátu SAK z 5.novembra 2010, sp.zn. DS III.-93/09:1257/2009

 


 

Advokát, ktorý nepodá odvolanie proti rozhodnutiu prvostupňového súdu, napriek tomu, že ho o to klient výslovne žiada, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 18 ods. 1 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie I. Disciplinárneho senátu SAK z 5. mája 2010

sp.zn. DS I.-21/10:3800/2009

 


 

1./ Advokát, ktorý v konaní pred súdom bez súhlasu klienta vezme návrh na začatie konania v celom rozsahu späť, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 1 zákona o advokácii.

 

2./ Späťvzatie návrhu na začatie konania ako závažný procesný úkon je možné podať len so súhlasom klienta, ktorý musí byť schopný advokát preukázať, preto v záujme vylúčenia akýchkoľvek pochybnosti o prejave vôle klienta, súhlas klienta má byť daný v písomnej forme.

 

Rozhodnutie I. Disciplinárneho senátu SAK z 7. októbra 2010

sp.zn. DS I.-41/10:4157/2009

 


 

Advokát, ktorý pri prevzatí zastupovania neinformuje klienta vopred o výške odmeny za jeden úkon právnej služby, vo veci klienta zostáva nečinný, nepodá návrh na začatie konania ani šesť mesiacov po prevzatí zastupovania, úkony právnej služby ako platca DPH fakturuje oneskorene a po skončení zastupovania nepodá klientovi vyúčtovanie poskytnutých právnych služieb, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 1, 2 a 4 zákona o advokácii a § 2 ods. 1, § 5 ods. 1, § 6 písm. a.), § 12 a § 13 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie I. Disciplinárneho senátu SAK z 17. októbra 2011

sp.zn. DS I.-51/11:883/2011

 


 

1./ Advokát, ktorý ako súdom ustanovený obhajca klienta, ktorý je vo väzbe, klienta za účelom prejednania obhajoby vo väzbe ani raz osobne nenavštívi a je s ním v kontakte len pri účasti na úkonoch v prípravnom konaní, napriek tomu, že klient výslovne požiada o osobne prejednanie obhajoby so svojim obhajcom, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1 a 2 zákona o advokácii a § 5 ods. 1 a 2 Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Vykonanie návštevy klienta, ktorý je vo väzbe a prejednanie s ním spôsobu obhajoby patrí k základným povinnostiam advokáta v pozícii obhajcu, pričom takéto prejednanie obhajoby sa má spravidla uskutočniť bezodkladne, po ustanovení, prípadne po prevzatí obhajoby na základe plnomocenstva, a to bez prítomnosti tretej osoby, aby klient mohol s obhajcom prejednať podrobne celú svoju obhajobu bez obavy, že tieto informácie môžu byť prípadne zneužité treťou osobu. Prejednanie spôsobu obhajoby s klientom nenahrádza účasť obhajcu pri vyšetrovacích úkonoch ani poverenie advokátskeho koncipienta návštevou klienta, pokiaľ klient výslovne žiada o osobné stretnutie so svojím obhajcom.

 

Rozhodnutie III. Disciplinárneho senátu SAK z 15. júna 2010

sp.zn. DS III.-73/08:2056/2008

 


 

1./ Advokát, ktorý nespolupracuje so svojím klientom a súdu nepredloží požadované vyjadrenie, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 1 zákona o advokácii.

 

2./ Advokát, ktorý nereaguje na výzvu SAK vyjadriť sa k sťažnosti klienta, napriek tomu, že túto výzvu riadne prevzal, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie IV. Disciplinárneho senátu SAK z 7. apríla 2011

sp.zn. DS IV.-74/10:2042/2010

 


 

Advokát, ktorý ako súdom ustanovený právny zástupca je vo veci nečinný, v dôsledku čoho neinformuje klienta o svojom ustanovení ako právneho zástupcu, v priebehu súdneho konania ani jedenkrát nekontaktuje klienta za účelom vyžiadania si pokynov od klienta ohľadom ďalšieho postupu vo veci a po skončení konania svojho klienta neinformuje o výsledku konania v lehote viac ako jeden rok od právoplatného skončenia súdneho konania, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 1,2 a 3 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie V. Disciplinárneho senátu SAK z 15. novembra 2010

sp.zn. DS V.-65/10:1951/2010

 


 

Advokát, ktorý vezme návrh na začatie konania späť bez vedomia klienta, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 1, 2 zákona o advokácii a § 6 písm. a.) a b.) Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie VII. Disciplinárneho senátu SAK z 17. septembra 2007

sp.zn. DS VII. 12/07:205-2024/2006

 


 

1./ Advokát, ktorý po prevzatí zastupovania klienta nevykoná vo veci žiadne právne úkony, nepodá klientovi informácie na základe jeho listu a po skončení zastupovania nevyúčtuje klientovi prijatú zálohu, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1 a § 22 ods. 5 zákona o advokácii a § 6 písm. a.) a § 13 Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Advokát, ktorý nereaguje na výzvu SAK na vyjadrenie sa k obsahu sťažnosti, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 29. októbra 2009

sp.zn. DS VIII.-68/08:2248/2008

 


 

Advokát, ktorý ako ustanovený obhajca nekontaktuje svojho klienta vo výkone väzby napriek tomu, že klient prejavil záujem o poradu s ním a nezúčastní na vyšetrovacích úkonoch s poukazom na vysoké cestovné náklady a neochotu štátu hradiť náklady obhajoby ex offo, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1 až 3 zákona o advokácii a § 5 ods. 1 a 2, § 29 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 6. mája 2011

sp.zn. DS VIII.-8/11:3576/2010

 


 

Advokát, ktorý necháva advokátskeho koncipienta pôsobiť samostatne na pracovisku mimo sídlo advokáta, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii a § 31 ods. 2 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 9. septembra 2011, sp.zn. P-33/11:1715/2010   

Rozhodnutiu II. Disciplinárneho senátu SAK z 5. mája 2011, sp.zn. DS II.-72/10:1715/2010