Výber disciplinárnych rozhodnutí

1./ Advokát, ktorý podľa zmluvy o zriadení depozitu prevezme kúpnu cenu za prevod nehnuteľnosti od kupujúceho s tým, že sa zaviaže túto kúpnu cenu vyplatiť predávajúcemu ako svojmu klientovi v lehote do 7 dní odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho, čo však v tejto lehote neurobí, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 11 a 25 ods. 1 Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Advokát, ktorý nereaguje na výzvu SAK na doplnenie svojho vyjadrenia vo veci prešetrenia sťažnosti sťažovateľa, a to ani po zaslaní urgencie, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie I. Disciplinárneho senátu SAK z 26. marca 2010

sp.zn. DS I. 91/09:1196/09-Dr.Va/Fá

 


 

1./ Advokát, ktorý nevydá riadne a v určenej lehote oprávnenej osobe peňažné prostriedky, ktoré prevzal na dohodnutý účel,dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 11 ods. 3 Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Advokát, ktorý po skončení zastupovania vec s klientom bezodkladne, riadne a písomne finančne nevysporiada, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 13 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie VI. Disciplinárneho senátu SAK z 27. júla 2011

sp.zn. DS VI.-46/11:4265/2010

 


 

1./ Advokát, ktorý nepoukáže bez zbytočného odkladu na účet klienta ako oprávneného v exekučnom konaní príslušnú čiastku, ktorá mu bola poukázaná zo strany exekútora a ktorú mal povinnosť vyúčtovať klientovi, hoci bol na to písomne vyzvaný,dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 18 ods. 1 a 2 zákona o advokácii a § 6 písm. a.) a b.), § 11 ods. 1 a 3 a § 13 Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Advokát, ktorý nereaguje na výzvu SAK vyjadriť sa k sťažnosti klienta, napriek tomu, že túto výzvu riadne prevzal, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 28. októbra 2010

sp.zn. DS VIII. 58/10:887/2010