Výber disciplinárnych rozhodnutí

Advokát, ktorý nevyúčtuje preplatok na trovách konania klientovi v konečnom vyúčtovaní a tento preplatok klientovi bezodkladne nevráti, napriek tomu, že sa zaviaže tak urobiť, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 5 ods. 1 a § 11 ods. 3 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 5. februára 2010, sp.zn. P-50/09:1349/2008         

Rozhodnutie I. Disciplinárneho senátu SAK z 6.mája 2009, sp.zn. DS I. 61/08:1349/08

 


 

1./ Advokát, ktorý sa v dôsledku neprevzatia výzvy SAK na vyjadrenie k sťažnosti z dôvodu nezabezpečenia preberania pošty vo svojej kancelárii, nevyjadrí k obsahu sťažnosti, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

1./ Advokát, ktorý po ukončení zastupovania klienta nevyhovie žiadosti klienta o vrátenie poskytnutých dokumentov a podkladov a neposkytne stanovisko o stave právnych vecí v súvislosti s ukončením poskytovania právnych služieb, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 6 písm. a.) a § 13 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 15. októbra 2010, sp.zn. P-37/2010:2827/2009         

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 1. marca  2010, sp.zn. DS VIII.-178/09:2827/2009

 


 

1./ Advokát, ktorý napriek prevzatiu právneho zastupovania vo veci klienta, zostáva v tejto veci úplne nečinný, nepreberá súdne zásielky a o doručených výzvach súdu a súdnych rozhodnutiach klienta vôbec neinformuje, čím zmarí možnosť klienta podať opravný prostriedok, nereaguje na výzvy súdu ani na výzvu klienta na informovanie o stave veci a po podaní sťažnosti klienta SAK neodpovedá na výzvu SAK vyjadriť sa k obsahu sťažnosti, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 a § 28 ods. 4 zákona o advokácii a § 6 Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu o vyškrtnutí zo zoznamu advokátov je v zmysle ust. § 11 zákona o advokácii podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia disciplinárneho senátu podľa 3. hlavy 5. časti O.s.p.   

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 24. mája 2011, sp.zn. P-19/2011:1038/2010         

Rozhodnutie IX. Disciplinárneho senátu SAK z 24. .januára 2011, sp.zn. DS IX.-49/10:1038/10

 


 

1./ Advokát, ktorý neodpovedá klientovi v písomnej forme na jeho list, ktorým ho vyzval na poskytnutie informácie o stave jeho veci, pričom inú formu poskytovania informácii advokát s klientom nedohodol, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 6 písm. a.) a písm. c.) Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./Advokát, ktorý nereaguje riadne a včas na výzvu SAK, ktorú preukázateľne prevzal a ktorou bol vyzvaný vyjadriť sa k obsahu sťažnosti alebo iného obdobného podania v rámci konania, ktoré proti nemu vedie komora na podnet iného, ani SAK bez ospravedlniteľného dôvodu neoznámi, že z dôvodu závažnej objektívnej prekážky nie je schopný v stanovenej lehote na výzvu reagovať, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

3./ Ustanovenie § 56 ods. 5 zákona o advokácii o upustení od uloženia disciplinárneho opatrenia nie je možné vykladať reštriktívne tak, že možnosť upustenia od uloženia disciplinárneho opatrenia je splnená len za predpokladu účasti disciplinárne obvineného advokáta na disciplinárnom pojednávaní, nakoľko pojem prerokovanie disciplinárneho previnenia nie je možné obmedziť len na vykonanie pojednávania vo veci, keď ostatné okolnosti v priebehu konania jednoznačne nasvedčujú tomu, že aj prerokovanie disciplinárneho opatrenia v písomnej forme viedlo k náprave disciplinárne obvineného, resp. tomu, že uznal svoje pochybenie.  

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 24. júna 2011, sp.zn. P-25/11:3180/2010         

Rozhodnutie II. Disciplinárneho senátu SAK z 5. apríla 2011, sp.zn. DS II.-112/10:3180/2010

 


 

1./ Advokát, ktorý podľa zmluvy o zriadení depozitu prevezme kúpnu cenu za prevod nehnuteľnosti od kupujúceho s tým, že sa zaviaže túto kúpnu cenu vyplatiť predávajúcemu ako svojmu klientovi v lehote do 7 dní odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho, čo však v tejto lehote neurobí, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 11 a 25 ods. 1 Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Advokát, ktorý nereaguje na výzvu SAK na doplnenie svojho vyjadrenia vo veci prešetrenia sťažnosti sťažovateľa, a to ani po zaslaní urgencie, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie I. Disciplinárneho senátu SAK z 26. marca 2010

sp.zn. DS I. 91/09:1196/09-Dr.Va/Fá

 


 

Advokát, ktorý napriek výzve klienta nevráti ani nevyúčtuje zálohu za právne zastupovanie a následne nereaguje ani na výzvu SAK vyjadriť sa k sťažnosti klienta, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii a § 13 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie III. Disciplinárneho senátu SAK z 12. marca 2008

sp.zn. DS III.-41/07:467/2007

 


 

1./ Advokát, ktorý ako súdom ustanovený obhajca klienta po prevzatí zastupovania klienta vo väzbe bezodkladne za účelom prejednania spôsobu obhajoby nenavštívi ani ho iným spôsobom nekontaktuje, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1 zákona o advokácii.

 

2./ Advokát, ktorý sa bezodkladne nevyjadrí k sťažnosti sťažovateľa napriek tomu, že bol k tomu zo strany SAK opakovane vyzvaný, čím znemožní orgánom SAK riadne a včas prešetriť, či bol sťažnosť podaná dôvodne, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

3./ Účasť advokáta ako obhajcu na vyšetrovacích úkonoch nemôže nahradiť prvotné úkony v rámci obhajoby, a totiž stretnutie s klientom za účelom prejednania spôsobu obhajoby, zistenia stanoviska klienta k vznesenému obvineniu, s jeho verziou prípadu a pod.

 

Rozhodnutie III. Disciplinárneho senátu SAK z 20. októbra 2009

sp.zn. DS III.-3/09:3391/2008

 


 

1./ Advokát, ktorý nespolupracuje so svojím klientom a súdu nepredloží požadované vyjadrenie, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 1 zákona o advokácii.

 

2./ Advokát, ktorý nereaguje na výzvu SAK vyjadriť sa k sťažnosti klienta, napriek tomu, že túto výzvu riadne prevzal, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie IV. Disciplinárneho senátu SAK z 7. apríla 2011

sp.zn. DS IV.-74/10:2042/2010

 


 

1./ Advokát, ktorý nepoukáže bez zbytočného odkladu na účet klienta ako oprávneného v exekučnom konaní príslušnú čiastku, ktorá mu bola poukázaná zo strany exekútora a ktorú mal povinnosť vyúčtovať klientovi, hoci bol na to písomne vyzvaný,dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 18 ods. 1 a 2 zákona o advokácii a § 6 písm. a.) a b.), § 11 ods. 1 a 3 a § 13 Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Advokát, ktorý nereaguje na výzvu SAK vyjadriť sa k sťažnosti klienta, napriek tomu, že túto výzvu riadne prevzal, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 28. októbra 2010

sp.zn. DS VIII. 58/10:887/2010

 


 

1./ Advokát, ktorý nereaguje na výzvu SAK so žiadosťou o vyjadrenie sa k obsahu sťažnosti, napriek jej opakovanému zaslaniu, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

2./ Advokát, ktorý po prevzatí zastupovania vo veci klienta, napriek prevzatiu zálohy na odmenu advokáta nevykoná vo veci v prospech klienta žiaden úkon a na urgencie klienta reaguje so zdôvodnením, že je pracovne zaneprázdnený dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1, 2 zákona o advokácii.

 

3./ Advokát, ktorý po vypovedaní plnomocenstva zo strany klienta vec s klientom finančne nevysporiada, napriek žiadosti klienta o vrátenie zálohy, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 6 písm. b.), § 13 a § 25 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie X. Disciplinárneho senátu SAK z 11. marca 2010

sp.zn. DS X.-60/09:602/2009

 


 

Advokát, ktorý bezodkladne neodpovedá na výzvu SAK vyjadriť sa k obsahu sťažnosti sťažovateľa a až po opakovaných urgenciách zašle faxom vyjadrenie, ku ktorému na ďalšiu výzvu SAK nepredloží doklady, preukazujúce jeho tvrdenia, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 6. marca 2010, sp.zn. P-2/2010:2480/2006         

Rozhodnutie I. Disciplinárneho senátu SAK z 18.augusta 2009, sp.zn.  DS I. 19/07:2480/2006

 


 

Advokát, ktorý neodpovedá na výzvu SAK vyjadriť sa k obsahu sťažnosti sťažovateľa, nakoľko neprevezme zásielku obsahujúcu túto výzvu z dôvodu nezabezpečenia zastupovania a preberania zásielok počas dlhodobej práceneschopnosti, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii s poukazom na § 17 ods. 1 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 17. apríla 2010, sp.zn. P-18/2010:2227/2008         

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 29. októbra 2009, sp.zn.  DS VIII.-88/08:2227/2008

 


 

1./ Advokát, ktorý nereaguje riadne a včas na výzvu SAK, ktorú preukázateľne prevzal a ktorou bol vyzvaný vyjadriť sa k obsahu sťažnosti alebo iného obdobného podania v rámci konania, ktoré proti nemu vedie komora na podnet iného, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

2./ Pokiaľ sa advokát nevyjadrí k obsahu sťažnosti na výzvu SAK, dáva tým najavo celkovú neúctu k SAK, k svojim kolegom a k predpisom komory a tiež  k sťažovateľovi a takýmto konaním sťažuje možnosť prešetrenia opodstatnenosti samotnej sťažnosti a hájenia záujmov nielen advokáta, ale advokátskeho stavu ako takého nielen voči sťažovateľovi, ale aj voči ostatnej verejnosti, čo nemožno vnímať, len ako rýdzo osobnú záležitosť advokáta.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 18. februára 2011, sp.zn. P-5/2011:1615/2009         

Rozhodnutie VI. disciplinárneho senátu SAK z 29.septembra 2010, sp.zn. DS VI.-96/09:1615/2009

 


 

1./ Advokát, ktorý nereaguje na výzvu SAK so žiadosťou o vyjadrenie, a to ani po opakovanom zaslaní a prevzatí výzvy, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

2./ Advokát, ktorý nevhodnou a neprípustnou formou označí svoju advokátsku kanceláriu označením, ktoré obsahuje abstraktný názov s uvedením aj iných ako právnych služieb poskytovaných kanceláriou, teda v rozpore s formou označenia povolenou Advokátskym poriadkom (v rozsahu meno a priezvisko advokáta, údaj o tom, že ide o advokáta, prípadne označenie, že ide o advokátsku kanceláriu), a zároveň používa akademický titul, ktorý mu podľa matriky SAK nepatrí, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 37 ods. 1 a § 39 ods. 1 písm. a.) Advokátskeho poriadku SAK.

 

3./ Advokát, ktorý propaguje poskytovanie svojich služieb pod zakázaným označením a inzeruje pod označením svojej advokátskej kancelárie iné činnosti ako je poskytovanie právnych služieb, čo je nevhodné a pre advokátsky stav nedôstojne, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii a v ust. § 40 ods. 2 a § 41 ods. 1 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie II. Disciplinárneho senátu SAK z 7. októbra 2008

sp.zn. DS II.-72/08:-1861/2008

 


 

Advokát, ktorý nereaguje na opakované výzvy SAK so žiadosťou o vyjadrenie k obsahu sťažnosti, a to napriek tomu, že v nich bol výslovne upozornený na možnosť vyvodenia disciplinárnej zodpovednosti v prípade ich ignorovania v zmysle ust, § 28 ods. 4 zákona o advokácii, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie III. Disciplinárneho senátu SAK z 20. októbra 2009

sp.zn. DS III.-43/09:3774/2008

 


 

Advokát, ktorý nereaguje na výzvu SAK vyjadriť sa k sťažnosti klienta, napriek tomu, že túto výzvu riadne prevzal, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie III. Disciplinárneho senátu SAK z 16. decembra 2010

sp.zn. DS III.-53/10:206/2010

 


 

1./ Advokát, ktorý nereaguje adekvátnym spôsobom na žiadosť SAK o vyjadrenie k obsahu sťažnosti sťažovateľa a SAK nedoručí relevantné vyjadrenie k veci, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

2./ Za adekvátny spôsob reakcie advokáta na žiadosť SAK o vyjadrenie k sťažnosti sťažovateľa nemožno považovať zaslanie späťvzatia sťažnosti sťažovateľa na hlavičkovom papieri advokáta bez akéhokoľvek relevantného vyjadrenia k veci.

 

Rozhodnutie V. Disciplinárneho senátu SAK z 15. novembra 2010

sp.zn. DS V.-65/08:1647/2008

 


 

Advokát, ktorý napriek opakovanému zaslaniu výzvy SAK na vyjadrenie sa k obsahu sťažnosti si túto výzvu, napriek oznámeniu o uložení zásielky na pošte, nevyzdvihne a na výzvu SAK nereaguje, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie V. Disciplinárneho senátu SAK z 21. mája 2008

sp.zn. DS V.-15/08:2839/2007

 


 

Advokát, ktorý nezašle vyjadrenie k výzve SAK, ktorou bol vyzvaný vyjadriť sa k obsahu sťažnosti, napriek tomu, že výzvu preukázateľne prevzal, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie VII. Disciplinárneho senátu SAK z 24. júna 2009

sp.zn. DS VII.-87/08:2734/2008

 


 

Advokát, ktorý po zaslaní opakovanej výzvy SAK na zodpovedanie konkrétnych otázok v súvislosti s podanou sťažnosťou sťažovateľa z dôvodu, že predchádzajúce písomné vyjadrenie advokáta neobsahovalo zodpovedanie podaných otázok, na túto výzvu vôbec nereaguje napriek tomu, že túto výzvu prevzal, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie VII. Disciplinárneho senátu SAK z 7. júla 2011

sp.zn. DS VII.-27/11:3804/2010

 


 

Advokát, ktorý nezašle vyjadrenie k obsahu sťažnosti, napriek tomu, že opakované výzvy na zaslanie vyjadrenia preukázateľne prevzal a na prvú z nich reagoval tak, že vyjadrenie zašle dodatočne, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 23. júna 2008

sp.zn. DS VIII. 45/07:374/2007

 


 

Advokát, ktorý nereaguje na výzvu SAK vyjadriť sa k otázkam, o ktorých sa vedie voči nemu konanie na podnet iného, napriek tomu, že túto výzvu riadne prevzal, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 28. októbra 2010

sp.zn. DS VIII. -28/10:2641/09

 


 

Advokát, ktorý nereaguje na opakované výzvy SAK so žiadosťou o vyjadrenie, napriek tomu, že tieto výzvy prevzal a zároveň bol  poučený, že jeho pasivita môže byť posudzovaná ako disciplinárne previnenie, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie X. Disciplinárneho senátu SAK z 4. júna 2009

sp.zn. DS X.-70/08:1646/2008

 


 

Advokát, ktorý nereaguje na výzvu SAK so žiadosťou o vyjadrenie, a to ani po zaslaní urgencie, napriek tomu, že výzvu i urgenciu prevzal, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

 

Rozhodnutie X. Disciplinárneho senátu SAK z 20. júna 2009

sp.zn. DS X.-40/08:646/2008

 


 

Advokát, ktorý nereaguje na výzvu SAK so žiadosťou o vyjadrenie, a to ani po zaslaní urgencie, napriek tomu, že výzvu i urgenciu prevzal, pričom v minulosti bol už za obdobný skutok disciplinárne postihnutý, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie X. Disciplinárneho senátu SAK z 11. marca 2010

sp.zn. DS X.-180/09:2116

 


 

Advokát, ktorý nereaguje na výzvu SAK so žiadosťou o vyjadrenie, a to ani po zaslaní urgencie, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie X. Disciplinárneho senátu SAK z 6. júla 2011

sp.zn. DS X.-10/11:3037/2009

 


 

1./ Advokát, ktorý v podaní adresovanom súdu vo vlastnom mene sformuluje vo vzťahu k inému účastníkovi konania hodnotiace úsudky zaoberajúce sa jeho sexuálnou orientáciou za súčasného použitia neprimeraných expresívnych a dehonestujúcich výrazových prostriedkov, bez vecnej súvislosti s predmetom konania, a zároveň vo vzťahu k tomuto účastníkovi a zamestnancovi súdu použije také slovné spojenia, ktoré hraničia s vyhrážaním sa, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii a § 29 Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Advokát, ktorý napriek opakovaným výzvam SAK na vyjadrenie sa k obsahu sťažnosti  na tieto výzvy nereaguje, napriek tomu, že ich prevzal, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 25. marca 2011, sp.zn. P-8/2011:886/2010        

Rozhodnutie II. Disciplinárneho senátu SAK z 18. novembra 2010, sp.zn. DS II.-52/10:886/2010