Výber disciplinárnych rozhodnutí

1./ Z existencie dvoch protichodných rovnocenných skupín dôkazov o vine a nevine disciplinárne obvineného je nutné dospieť k záveru, že predseda Revíznej komisie SAK ako navrhovateľ v disciplinárnom konaní neuniesol vo veci dôkazné bremeno v tom zmysle, že nie je nad všetky pochybnosti  dokázané, že skutok kladený za vinu disciplinárne obvinenému sa stal, čo je dôvod pre oslobodenie disciplinárne obvineného spod návrhu na začatie disciplinárneho konania.

 

2./ V prípade pochybností o vine disciplinárne obvineného je potrebné v disciplinárnom konaní analogicky aplikovať jednu zo základných zásad trestného práva in dubio pro reo v súlade s ust. § 57 ods. 7 zákona o advokácii a rozhodnúť v prospech disciplinárne obvineného. 

 

Rozhodnutie II. Disciplinárneho senátu SAK z 14. novembra 2011  

sp.zn. DS II.-52/11:4366/2010