Výber disciplinárnych rozhodnutí

1./ Konanie advokáta, ktorý prevezme zastupovanie klienta vo veci proti bývalému klientovi, ktorá nesúvisí s vecou, v ktorej v minulosti zastupoval bývalého klienta, nie je disciplinárnym previnením za predpokladu, že v súvislosti so zastupovaním bývalého klienta od neho neprevzal žiadne listiny a nedozvedel sa také informácie, ktoré by mohli ovplyvniť jeho činnosť advokáta pri poskytovaní právnych služieb novému klientovi, resp. neoprávnene zvýhodniť nového klienta v spore proti bývalému klientovi.

 

2./ Postup disciplinárneho senátu, ktorý pri rozhodovaní o návrhu na začatie disciplinárneho konania proti advokátovi nad rámec tohto návrhu posúdi skutok advokáta uvedený v návrhu ako porušenie aj iných ustanovení právnych predpisov než tých, ktoré sú uvedené v návrhu na začatie disciplinárneho konania, bez toho, aby bol advokát na eventuálne prísnejšie posudzovanie jeho konania per analogiam v zmysle trestnoprávnych procesných noriem vopred upozornený, je neprípustný.    

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z  6. novembra 2008, sp.zn. P-16/08:2766/2007       

Rozhodnutie III. Disciplinárneho senátu SAK z 12.marca 2008, sp.zn. DS III.-50/07:2766/2007

 


 

Advokát, ktorý neodmietne poskytnutie právnych služieb vo veci súvisiacej s vecou, v ktorej predtým poskytoval právne služby inému klientovi, ale naopak podá proti bývalému klientovi trestné oznámenie, v ktorom použije informácie a poznatky, ktoré sa mohol dozvedieť o bývalom klientovi počas jeho zastupovania, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 1 a § 21 písm. a.) a d.) zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z  18. septembra 2009, sp.zn. P-49/09:2536/2008       

Rozhodnutie III. Disciplinárneho senátu SAK z 17.februára 2009, sp.zn. DS III.-83/08:2536/2008

 


 

Postup advokáta, ktorý po ukončení poskytovania právnych služieb obchodnej spoločnosti prevezme zastupovanie jej bývalého konateľa, nie je disciplinárnym previnením, pokiaľ sa nejedná o zastupovanie v rovnakej alebo súvisiacej veci, v ktorej advokát predtým zastupoval obchodnú spoločnosť a ani o možnosť neoprávneného zvýhodnenia nového klienta na základe informácie, získanej od bývalého klienta, pre ktoré by mal advokát povinnosť prevzatie zastupovania odmietnuť. 

 

Rozhodnutie I. Disciplinárneho senátu SAK z 24. júna 2008

sp.zn. DS I.-38/07:95-1231/2007

 


 

1./ Postup advokáta, pri ktorom advokát ako správca konkurznej podstaty pripravuje podklady pre okresný súd pre rozhodnutie vo veci predaja nehnuteľnosti záujemcovi, ktorý je jeho klientom a následne po zániku funkcie správcu konkurznej podstaty zastupuje tohto svojho klienta v spore proti novému správcovi konkurznej podstaty, nie je disciplinárnym previnením, nakoľko žiadne ustanovenie predpisov upravujúcich výkon advokácie nezakazuje paralelný výkon advokácie a funkcie správcu konkurznej podstaty ani takýto následný postup advokáta, za predpokladu, že klient nie je v spore neoprávnene zvýhodnený vďaka informáciám, ktoré získal v súvislosti s výkonom funkcie správcu konkurznej podstaty.

 

2./ Keďže výkon funkcie správcu konkurznej podstaty nie je výkonom funkcie štátneho orgánu, advokát nemá povinnosť odmietnuť poskytnutie právnych služieb vo veci súvisiacej s vecou, v ktorej predtým vykonával funkciu správcu konkurznej podstaty, len z dôvodu predchádzajúceho výkonu tejto funkcie.  

 

Rozhodnutie III. Disciplinárneho senátu SAK z 12. marca 2008

sp.zn. DS III.-176-2513/2007

 


 

1./ Postup advokáta, ktorý prevezme zastupovanie proti bývalému klientovi, nie je disciplinárnym previnením advokáta za predpokladu, ak advokát nedisponuje žiadnou informáciou o bývalom klientovi, ktorá je takej povahy, že by mohla viesť k neopravnému zvýhodneniu inej osoby a ktorá mu bola poskytnutá v súvislosti s poskytovaním právnych služieb bývalému klientov a nie je dostupná advokátovi z iných zdrojov.

 

2./ Samotná skutočnosť, že advokát poskytoval v minulosti právne služby bývalému klientovi ešte sama o sebe nezakladá jeho povinnosť odmietnuť zastupovanie iných osôb, hoci aj členov štatutárneho orgánu bývalého klienta, proti tomuto bývalému klientovi.   

 

Rozhodnutie VI. Disciplinárneho senátu SAK z 27. júla 2011  

sp.zn. DS VI.-56/11:4485/2010

 


 

Advokát, ktorý prevezme zastupovanie proti bývalému klientovi vo veci uplatnenia pohľadávok zo zmluvy, ktorej uzatvorenie medzi bývalým klientom a svojím rodinným príslušníkom počas poskytovania právnych služieb bývalému klientovi inicioval, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 21 písm. a.) zákona o advokácii a § 2 ods. 4 a § 5 ods. 1 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 1. augusta 2008

sp.zn. DS VIII.-48/87:1630/2008

 


 

Advokát, ktorý prevezme zastupovanie proti bývalému klientovi vo veci súvisiacou s vecou, v ktorej poskytoval v minulosti právne služby bývalému klientovi a za tým účelom získal od bývalého klienta informácie, ktoré by mohli jeho nového klienta v zastupovanej veci neoprávnene zvýhodniť, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 21 písm. a.) a d.) zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie X. Disciplinárneho senátu SAK z 6. februára 2008

sp.zn. DS X.-18/07:2846/2006

 


 

Advokát, ktorý neodmietne poskytnutie právnych služieb v trestnej veci obvineného klienta, ktorá priamo súvisí s vecou, v ktorej predtým poskytoval právne služby poškodenému, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 21 písm. a.) a d.) zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie X. Disciplinárneho senátu SAK z 20. novembra 2009

sp.zn. DS X.-90/09:1575/2009

 


 

Advokát, ktorý prevezme zastupovanie navrhovateľa v totožnej právnej veci, v ktorej predtým zastupoval bývalého klienta ako odporcu, aj keď v čase prevzatia zastupovania navrhovateľa bola vec vedená pred iným súdom, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 18 ods. 1 a 2 a § 21 písm. a.) zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie X. Disciplinárneho senátu SAK z 11. marca 2010

sp.zn. DS X.-100/09:1367/2009

 


 

1./ Postup advokáta, ktorý uzatvorí zmluvu o poskytovaní právnych služieb s osobou, s ktorou v minulosti v postavení konateľa inej obchodnej spoločnosti podpísal kúpnu zmluvu, pričom tieto právne služby sa netýkajú tejto kúpnej zmluvy, nie je disciplinárnym previnením advokáta, a to aj s ohľadom na tomu, že advokát pri uzatváraní predmetnej kúpnej zmluvy nevystupoval ako právny zástupca ani jedného z účastníkov zmluvy, ale len realizoval práva konateľa a spoločníka obchodnej spoločnosti.

 

2./ Pri posudzovaní povinnosti advokáta odmietnuť poskytnutie právnych služieb v zmysle ust. § 21 zákona o advokácii je potrebné prihliadnuť ku všetkým skutočnostiam, ktoré by mohli viesť k stretu záujmov konania advokáta, teda aj k predchádzajúcemu konaniu advokáta ako súkromnej osoby, avšak tento postup nesmie viesť k extenzívnemu výkladu stavovského predpisu nad prípustný rámec, ktorý by v podstate vylúčil občana, ktorý je súčasne advokátom, z práva nakladať so svojim majetkom, keďže každé prípadné takéto nakladanie s majetkom by v konečnom dôsledku mohlo vyústiť do stretu záujmu advokáta s prípadným klientom, teda odberateľom právnych služieb.  

 

Rozhodnutie X. Disciplinárneho senátu SAK z 25. novembra 2010  

sp.zn. DS X.-50/09:3622/2008