Výber disciplinárnych rozhodnutí

Advokát, ktorý bezodkladne neoznámi SAK skutočnosť, že voči nemu bolo začaté trestné stíhanie, hoci táto skutočnosť môže byť dôvodom pre pozastavenie výkonu advokácie, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 3 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 3. mája 2010, sp.zn. P-21/2010:1028/2009         

Rozhodnutie X. Disciplinárneho senátu SAK z 20. novembra 2009, sp.zn. DS X.-80/09:1028/2009

 


 

1./ Postup advokáta, ktorý zastupuje klienta na základe splnomocnenia podľa ust. § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka, pričom má pozastavený výkon advokácie, nie je v rozpore s predpismi upravujúcimi výkon advokácie, pretože žiadnym právnym predpisom ani stavovským predpisom SAK nie je advokátovi s pozastaveným výkonom advokácie zakázané zastupovanie na základe splnomocnenia podľa ust. § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka. Z ust. § 9 ods. 1 písm. a.) zákona o advokácii vyplýva v takomto prípade advokátovi len zákaz poskytovať právne služby podľa zákona o advokácii.      

 

2./ Postup advokáta, ktorý o pozastavení výkonu advokácie neinformuje osobitne príslušné inštitúcie, najmä súd, pred ktorým doposiaľ vystupoval ako právny zástupca klientov v civilnom súdnom spore, ale predloží súdu nové splnomocnenia na zastupovanie týchto osôb na základe uzatvorených dohôd o splnomocnení podľa ust. § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka ako ich splnomocnenec, nie je disciplinárnym previnením podľa ust. § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože predloženie týchto nových splnomocnení súdu po pozastavení výkonu advokácie advokátovi je možné považovať za dostatočné oznámenie tejto skutočnosti.

 

Rozhodnutie I. Disciplinárneho senátu SAK z 7. mája 2008  

sp.zn. DS I. 14/07:3016/2006