Výber disciplinárnych rozhodnutí

1./ Advokát, ktorý sa v dôsledku neprevzatia výzvy SAK na vyjadrenie k sťažnosti z dôvodu nezabezpečenia preberania pošty vo svojej kancelárii, nevyjadrí k obsahu sťažnosti, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

1./ Advokát, ktorý po ukončení zastupovania klienta nevyhovie žiadosti klienta o vrátenie poskytnutých dokumentov a podkladov a neposkytne stanovisko o stave právnych vecí v súvislosti s ukončením poskytovania právnych služieb, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 6 písm. a.) a § 13 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 15. októbra 2010, sp.zn. P-37/2010:2827/2009         

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 1. marca  2010, sp.zn. DS VIII.-178/09:2827/2009

 


 

1./ Advokát, ktorý potom, čo mu bol doručený rozsudok odvolacieho súdu, neinformuje klienta o jeho doručení a tvrdí mu, že rozsudok mu doručený nebol, preto urguje jeho doručenie, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1 a 2 zákona o advokácii a § 6 písm. a.) a b.) Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Advokát, ktorý po skončení zastupovania nevykoná bezodkladne vyúčtovanie s klientom, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 11 ods. 3 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie V. Disciplinárneho senátu SAK z 8. januára 2008

sp.zn. DS V.-32/07:323-3044/2006

 


 

Postup advokáta, ktorý na základe pokynu klienta spíše a podá sťažnosť proti postupu prokurátora na základe informácii poskytnutých klientom, ktoré sa neskôr ukážu ako nepravdivé, nie je disciplinárnym previnením advokáta.

 

Rozhodnutie V. Disciplinárneho senátu SAK z 26. januára 2011  

sp.zn. DS V.-42-07:2148/2007

 


 

1./ Postup advokáta, ktorý na základe pokynu klienta a informácii poskytnutých klientom, potvrdených aj ďalšími osobami napíše list, v ktorom poukáže na šikanózne konanie protistrany vo vzťahu k jeho klientovi a vyzve na upustenie od ďalšieho podobného konania, nie je disciplinárnym previnením advokáta.

 

2./ Skutočnosť, že advokát spolu s listom, napísaným v mene klienta nezašle protistrane plnomocenstvo na zastupovanie klienta nie je porušením stavovských predpisov, nakoľko žiadne ustanovenie stavovských predpisov pri písomnom styku s protistranou neprikazuje advokátovi zaslať plnomocenstvo svojho klienta.  

 

Rozhodnutie V. Disciplinárneho senátu SAK z 22. septembra 2009  

sp.zn. DS V.-75/09:1060/2009