Výber disciplinárnych rozhodnutí

V rámci preskúmavacieho princípu odvolacieho disciplinárneho konania sa odvolací orgán musí zaoberať aj otázkou lehôt, teda subjektívnej a objektívnej premlčacej lehoty na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania, hoci disciplinárne obvinený túto otázku vo svojom odvolaní nenastolil.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 24. septembra 2010, sp.zn. P-30/2010:1104/2009   

Rozhodnutiu II. Disciplinárneho senátu SAK z 12. januára 2010, sp.zn. DS II.-92/09:1104/2009

 


 

Pre začiatok plynutia šesťmesačnej subjektívnej lehoty na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania podľa § 58 ods. 2 zákona o advokácii je rozhodujúcom okamihom deň podania sťažnosti sťažovateľa, v ktorej sú obsiahnuté skutočnosti, na základe ktorých možno ustáliť vymedzenie skutku tvoriaceho podstatu disciplinárneho previnenia  advokáta a zistiť, kto za daný skutok zodpovedá.    

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 25. marca 2011, sp.zn. P-64/2010:3197/2007   

Rozhodnutiu I. Disciplinárneho senátu SAK z 18. augusta 2009, sp.zn. DS I.31/08:3197/2007

 


 

1./ Lehoty ustanovené v  § 58 ods. 2  zákona o advokácii, podľa ktorého  návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa navrhovateľ dozvedel o disciplinárnom previnení, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa, keď k disciplinárnemu previneniu došlo, majú povahu hmotnoprávnu a preto nedochádza k ich predĺženiu ani v prípade, ak ich posledný deň pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

 

2./ Pre začiatok plynutia šesť mesačnej lehoty pre podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania, ktorá plynie odo dňa, keď sa navrhovateľ dozvedel o disciplinárnom previnení, sa vyžaduje preukázateľná vedomosť navrhovateľa o disciplinárnom previnení a nepostačuje, aby sa navrhovateľ mal iba možnosť o disciplinárnom previnení dozvedieť.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 14. októbra 2011, sp.zn. P-40/2011:4221/2009

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 6. mája 2011, sp.zn. DS VIII.-184/09:4221/2009

 


 

Pre začiatok plynutia objektívnej lehoty na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania v zmysle § 58 ods. 2 zákona o advokácii je rozhodujúci okamih porušenia povinnosti advokáta, ktorá je predmetom návrhu na začatie disciplinárneho konania, nie okamih neskoršieho splnenia tejto povinnosti, napriek tomu, že porušenie povinnosti advokáta má charakter vyvolania a udržiavania protiprávneho stavu.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 12. novembra 2011, sp.zn. P-58/2010:4027/2009   

Rozhodnutiu III. Disciplinárneho senátu SAK z 15.júna 2010, sp.zn. DS III.-43/10:4027/2009

 


 

Za začiatok plynutia šesťmesačnej subjektívnej lehoty na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania podľa § 58 ods. 2 zákona o advokácii je potrebné považovať najneskôr deň podania, resp. zaevidovania sťažnosti sťažovateľa, v ktorej sú obsiahnuté skutočnosti, poukazujúce na spáchanie disciplinárne previnenia advokáta, na oddelení sťažnosti, nakoľko vzhľadom na postavenie a funkcie oddelenia sťažnosti SAK uvedené v ust. § 2 ods. 1 a 2 Disciplinárneho poriadku SAK a § 14 Organizačného poriadku SAK, je zrejmé, že predseda Revíznej komisie SAK ako navrhovateľ sa o disciplinárnom previnení advokáta musel dozvedieť najneskôr dňom zaevidovania takejto sťažnosti.     

 

Rozhodnutie IV. Disciplinárneho senátu SAK z 14. októbra 2010

sp.zn. DS IV.-75-911/2004

 


 

1./ Ak skutok advokáta, ktorý je predmetom návrhu na začatie disciplinárneho konania, spočíva v nekonaní (opomenutí povinnosti) advokáta, pre posúdenie otázky premlčania disciplinárneho previnenia a začiatok plynutia objektívnej lehoty na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania je rozhodujúce, dokedy bol advokát povinný v súlade s účelom danej povinnosti advokáta túto povinnosť najneskôr splniť (posledný deň možného splnenia povinnosti), nie okamih dokedy protiprávny stav vyvolaný advokát trval, ak takéto dodatočné splnenie povinnosti už nemalo pre klienta význam. 

 

2./ Ustanovenie § 6 písm. a.) Advokátskeho poriadku SAK síce neurčuje advokátovi presnú lehotu, dokedy je advokát povinný poslať klientovi písomnosť, z ktorej preňho vyplývajú práva a povinnosti, ukladá však advokátovi takýto úkon zrealizovať včas, teda  v takej lehote, v ktorej si klient ešte reálne môže uplatniť svoje práva alebo splniť svoje povinnosti, a to aj procesného charakteru (podanie odvolania).  

 

Rozhodnutie IV. Disciplinárneho senátu SAK z 20. októbra 2011

sp.zn. DS IV.-84/11:987/2011

 


 

Len podaný návrh na začatie disciplinárneho konania je právnym úkonom, ktorý spôsobuje relevantné hmotnoprávne a procesnoprávne účinky, pričom z hľadiska zachovania lehôt pre podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania podľa § 58 ods. 2 zákona o advokácii je rozhodujúcou skutočnosťou okamih, kedy bol návrh na začatie disciplinárneho konania doručený disciplinárnej komisii SAK v zmysle ust. § 11 ods. 2 Disciplinárneho poriadku SAK.        

 

Rozhodnutie VII. Disciplinárneho senátu SAK z 29. októbra 2010

sp.zn. DS VII.-76/08:1463/2008

 


 

1./ V prípade disciplinárneho previnenia spočívajúceho v konaní advokáta, ktoré možno považovať za trvajúce, objektívna lehota na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania začína plynúť až okamihom ukončenia tohto protiprávneho konania, pretože až do tohto okamihu si advokát svoje povinnosti neplnil.  

 

2./ Uloženie disciplinárneho opatrenia spočívajúceho v pozastavení výkonu advokácie je na mieste tam, kde je daná priama súvislosť disciplinárneho previnenia s výkonom advokácie, teda tam, kde disciplinárne previnenie advokáta sa týka porušenia povinnosti advokáta ku klientovi, kde toto disciplinárne opatrenie obdobne ako trest zákazu činnosti má zabrániť ďalšiemu porušovaniu povinnosti advokáta vo vzťahu k jeho klientele, nie v prípadoch, kde táto priama súvislosť chýba (porušenie povinností advokáta ako zamestnávateľa vo vzťahu k advokátskemu koncipientovi).   

 

Rozsudok Najvyššieho súdu SRsp.zn. 3 Sž 13/2011 zo dňa 10. mája 2012

 


 

Pre začiatok plynutia subjektívnej lehoty na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania podľa ust. § 58 ods. 2 zákona o advokácii je rozhodujúci okamih, kedy sa predseda Revíznej komisie SAK ako navrhovateľ v disciplinárnom konaní dozvie o disciplinárnom previnení na základe postúpenia mu sťažnosti sťažovateľa sťažnostným oddelením SAK, nie okamih, kedy prevzal celý sťažnostný spis.   

 

Rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp.zn. 1 S 198/2009 zo dňa 7. apríla 2011