Výber disciplinárnych rozhodnutí

1./ Advokát, ktorý v telefonickom rozhovore so svojim klientom s cieľom vymôcť od klienta zaplatenia svojej odmeny za poskytnuté služby použije výrazy a slovné spojenia, ktoré môžu byť klientom objektívne vnímané ako vyhrážanie sa použitím nezákonných prostriedkov na vymoženie dlžnej sumy, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii a 2 ods. 2 a § 5 ods. 1, veta druhá Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Návrh na začatie disciplinárneho konania môže vziať späť iba navrhovateľ (predseda Revíznej komisie SAK), vzatie sťažnosti späť sťažovateľom takéto následky mať nemôže.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 2. júla 2009, sp.zn. P-25/09:269/2005        

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 23.júna 2008, sp.zn. DS VIII.-25-269/2005

 


 

1./ Advokát, ktorý napriek prevzatiu právneho zastupovania vo veci klienta, zostáva v tejto veci úplne nečinný, nepreberá súdne zásielky a o doručených výzvach súdu a súdnych rozhodnutiach klienta vôbec neinformuje, čím zmarí možnosť klienta podať opravný prostriedok, nereaguje na výzvy súdu ani na výzvu klienta na informovanie o stave veci a po podaní sťažnosti klienta SAK neodpovedá na výzvu SAK vyjadriť sa k obsahu sťažnosti, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 a § 28 ods. 4 zákona o advokácii a § 6 Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu o vyškrtnutí zo zoznamu advokátov je v zmysle ust. § 11 zákona o advokácii podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia disciplinárneho senátu podľa 3. hlavy 5. časti O.s.p.   

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 24. mája 2011, sp.zn. P-19/2011:1038/2010         

Rozhodnutie IX. Disciplinárneho senátu SAK z 24. .januára 2011, sp.zn. DS IX.-49/10:1038/10

 


 

1./ Advokát, ktorý po ukončení právneho zastupovania vec s klientom v primeranej lehote finančne nevysporiada ani mu nevráti zverené doklady, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 13 Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Advokát, ktorý v zmluve o poskytnutí právnych služieb dohodne s klientom pre prípad vypovedania zmluvy zo strany klientov pred skončením veci zmluvnú pokutu, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii a § 5 ods. 1 Advokátskeho poriadku SAK.

 

3./ Odvolanie plnomocenstva a výpoveď zmluvy o poskytovaní právnych služieb ako základné právo klienta nemôže byť považované za porušenie zmluvnej povinnosti a nemôže byť viazané na zaplatenie zmluvnej pokuty, pričom dojednanie zmluvnej pokuty v zmluve o poskytovaní právnych služieb vylučuje výklad etických pravidiel a základných zásad výkonu advokácie, predovšetkým zásady prednosti záujmov klienta pred záujmami advokáta a zásady dôvernosti vzťahu medzi advokátom a klientom.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 24. júna 2011, sp.zn. P-14/2011:176/2009       

Rozhodnutie II. Disciplinárneho senátu SAK z 25.januára 2011, sp.zn. DS II.-82/09-176/2009

 


 

1./ Postup advokáta, pri ktorom advokát ako správca konkurznej podstaty pripravuje podklady pre okresný súd pre rozhodnutie vo veci predaja nehnuteľnosti záujemcovi, ktorý je jeho klientom a následne po zániku funkcie správcu konkurznej podstaty zastupuje tohto svojho klienta v spore proti novému správcovi konkurznej podstaty, nie je disciplinárnym previnením, nakoľko žiadne ustanovenie predpisov upravujúcich výkon advokácie nezakazuje paralelný výkon advokácie a funkcie správcu konkurznej podstaty ani takýto následný postup advokáta, za predpokladu, že klient nie je v spore neoprávnene zvýhodnený vďaka informáciám, ktoré získal v súvislosti s výkonom funkcie správcu konkurznej podstaty.

 

2./ Keďže výkon funkcie správcu konkurznej podstaty nie je výkonom funkcie štátneho orgánu, advokát nemá povinnosť odmietnuť poskytnutie právnych služieb vo veci súvisiacej s vecou, v ktorej predtým vykonával funkciu správcu konkurznej podstaty, len z dôvodu predchádzajúceho výkonu tejto funkcie.  

 

Rozhodnutie III. Disciplinárneho senátu SAK z 12. marca 2008

sp.zn. DS III.-176-2513/2007

 


 

1./ Advokát, ktorý nepodá proti rozhodnutiu súdu, ktorým bol jeho klient zaviazaný k náhrade trov konania, odvolanie v zákonom stanovenej lehote v dôsledku, čoho je toto odvolanie odmietnuté ako oneskorené, pričom uznesenie o odmietnutí odvolania doručí klientovi až na jeho výzvu, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 18 ods. 2 zákona o advokácii a § 6 písm. a.) a b.) Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Je v záujme advokáta, aby splnenie povinnosti riadne a včas informovať klienta vedel zadokumentovať, nakoľko dôkazné bremeno v splnení si povinností voči klientovi vždy leží na advokátovi. 

 

Rozhodnutie III. Disciplinárneho senátu SAK z 20. októbra 2009

sp.zn. DS III.-63/09:46/2009

 


 

Advokát, ktorý ako súdom ustanovený právny zástupca je vo veci nečinný, v dôsledku čoho neinformuje klienta o svojom ustanovení ako právneho zástupcu, v priebehu súdneho konania ani jedenkrát nekontaktuje klienta za účelom vyžiadania si pokynov od klienta ohľadom ďalšieho postupu vo veci a po skončení konania svojho klienta neinformuje o výsledku konania v lehote viac ako jeden rok od právoplatného skončenia súdneho konania, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 1,2 a 3 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie V. Disciplinárneho senátu SAK z 15. novembra 2010

sp.zn. DS V.-65/10:1951/2010

 


 

1./ Postup, pri ktorom advokát prostredníctvom tretej osoby (súdneho exekútora) predloží klientovi plnomocenstvo na jeho zastupovanie ako povinného v exekučnom konaní, pričom toto plnomocenstvo nie je riadne vyplnené, predovšetkým neobsahuje predmet, ktorého sa má zastupovanie týkať, nie je disciplinárnym previnením advokáta, pretože predloženie plnomocenstva prostredníctvom tretej osoby, ktorej záujmy môžu byť protichodné so záujmami klienta, samo o sebe neznamená, že advokát koná v rozpore so záujmami klienta a zároveň žiadne ustanovenie predpisov upravujúcich výkon advokácie neukladá advokátovi povinnosť predkladať klientovi len úplne vyplnené návrhy plnomocenstiev na zastupovanie.

 

2./ K prevzatiu právneho zastúpenia advokátom, t.j. k poskytovaniu právnej služby klientovi, dochádza v súlade s ust. § 22 zákona o advokácii uzatvorením zmluvy o poskytovaní právnej služby, ku ktorému dôjde v zmysle § 43a a 43c Občianskeho zákonníka v okamihu, keď je dostatočne určitý návrh jednej zmluvnej strany prijatý druhou stranou, ktorej je návrh určený. 

 

3./ Advokát nemá povinnosť postupovať voči sťažovateľovi v súlade s ustanoveniami upravujúcimi vzťah advokáta a klienta, pokiaľ tento vzťah medzi advokátom a sťažovateľom nevznikol, napriek tomu, že advokát za účelom prevzatia zastupovania podnikol potrebné kroky.

Rozhodnutie VI. Disciplinárneho senátu SAK z 17. mája 2011  

sp.zn. DS VI. – 76/10:2190/2010

 


 

1./ Advokát, ktorý napriek tomu, že neuzatvoril so sťažovateľom zmluvu o poskytnutí právnych služieb,zastupuje sťažovateľa pri spisovaní notárskeho osvedčenia vyhlásenia o vydržaní na základe plnej moci, ktorá mu bola predložená jeho klientom, bez toho, aby s ním osobne záležitosť prejednal, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 18 ods. 1, 2 a 3 zákona o advokácii.

 

2./ Osobné stretnutie a prejednanie veci s klientom je prvým predpokladom riadneho zastupovania klienta, pretože pri prevzatí a príprave zastúpenia sa má advokát možnosť dozvedieť kto a v akom rozsahu ho hodlá poveriť svojim zastupovaním.

 

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 23. júna 2008

sp.zn. DS VIII. – 28/08:3943/2007

 


 

Advokát, ktorý prevezme zastupovanie proti bývalému klientovi vo veci uplatnenia pohľadávok zo zmluvy, ktorej uzatvorenie medzi bývalým klientom a svojím rodinným príslušníkom počas poskytovania právnych služieb bývalému klientovi inicioval, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 21 písm. a.) zákona o advokácii a § 2 ods. 4 a § 5 ods. 1 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 1. augusta 2008

sp.zn. DS VIII.-48/87:1630/2008

 


 

1./ Advokát, ktorý na základe plnej moci klienta ako dlžníka v čase, keď poskytuje právne služby osobe, ktorej záujmy sú v priamom rozpore so záujmami klienta - veriteľovi dlžníka, podpíše za klienta záložnú zmluvu v prospech veriteľa, pričom táto je realizovaná a zapísaná na príslušnej správe katastra, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 2 ods. 2 a § 18 ods. 3 zákona o advokácii.

 

2./ Poskytnutie právnych služieb klientovi, na základe plnej moci udelenej vopred určenému advokátovi ako právnemu zástupcovi klientom v rámci formulárovej zmluvy, bez predchádzajúceho kontaktu s advokátom, v čase, keď tento advokát poskytuje právne služby súčasne druhej zmluvnej strane tejto formulárovej zmluvy, ktorej záujmy sú nepochybne v rozpore so záujmami klienta, uskutočnením právneho úkonu, ktorý môže mať závažné následky pre klienta, bez predchádzajúceho výslovného súhlasu klienta udeleného bezprostredne pred uskutočnením tohto právneho úkonu a po predchádzajúcom poučení o jeho možných následkoch zo strany advokáta, za aktívnej súčinnosti s druhou zmluvnou stranou po formálnom ukončení jej právneho zastupovania je konaním advokáta, ktoré je v rozpore so záujmami klienta a ktoré znižuje dôstojnosť advokátskeho stavu.

 

Rozhodnutie X. Disciplinárneho senátu SAK z 13. apríla 2009

sp.zn. DS X.-10/08:689/2007

 


 

Advokát, ktorý v komunikácii s klientom, v súvislosti so žiadosťou o poskytnutie finančných prostriedkov na vybavenie veci klienta, použije také slovné výrazy a slovné spojenia, z ktorých je možné dovodiť, že mieni profitovať zavádzaním klienta na základe toho, že potrebuje peniaze na účel, ktorý s pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote znamená predpoklad pôsobenia na rozhodovaciu činnosť súdu, ktorý má vo veci klienta rozhodovať, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 18 ods. 3 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie X. Disciplinárneho senátu SAK z 10. marca 2011

sp.zn. DS X.-70/10:1150/2010

 


 

1./ Postup advokáta, ktorý zastupuje klienta na základe splnomocnenia podľa ust. § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka, pričom má pozastavený výkon advokácie, nie je v rozpore s predpismi upravujúcimi výkon advokácie, pretože žiadnym právnym predpisom ani stavovským predpisom SAK nie je advokátovi s pozastaveným výkonom advokácie zakázané zastupovanie na základe splnomocnenia podľa ust. § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka. Z ust. § 9 ods. 1 písm. a.) zákona o advokácii vyplýva v takomto prípade advokátovi len zákaz poskytovať právne služby podľa zákona o advokácii.      

 

2./ Postup advokáta, ktorý o pozastavení výkonu advokácie neinformuje osobitne príslušné inštitúcie, najmä súd, pred ktorým doposiaľ vystupoval ako právny zástupca klientov v civilnom súdnom spore, ale predloží súdu nové splnomocnenia na zastupovanie týchto osôb na základe uzatvorených dohôd o splnomocnení podľa ust. § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka ako ich splnomocnenec, nie je disciplinárnym previnením podľa ust. § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože predloženie týchto nových splnomocnení súdu po pozastavení výkonu advokácie advokátovi je možné považovať za dostatočné oznámenie tejto skutočnosti.

 

Rozhodnutie I. Disciplinárneho senátu SAK z 7. mája 2008  

sp.zn. DS I. 14/07:3016/2006

 


 

Advokát, ktorý ako zvolený obhajca obžalovaného spôsobí svojou neúčasťou na hlavnom pojednávaní v trestnej veci prieťahy z dôvodu uprednostnenia vlastných osobných záujmov, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 4. júna 2010, sp.zn. P-16/10:264/2009        

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 24. septembra 2009, sp.zn. DS VIII.-48/09:264/2009

 


 

Advokát, ktorý v odvolaní proti súdnemu rozhodnutiu uvedie vo vzťahu k osobe konajúceho sudcu neprimerané hodnotiace úsudky, spochybňujúce správnosť postupu konajúceho sudcu neprimerane útočiacim spôsobom na osobu sudcu, ktorým dochádza k porušeniu zásad slušného, úctivého a zdvorilého vystupovania advokáta voči súdom a iným úradom, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 30. októbra 2010, sp.zn. P-57/09:2595/2008        

Rozhodnutie I. Disciplinárneho senátu SAK z 26.júna 2009, sp.zn. DS I. 14/09:2595/2008

 


 

Postup advokáta, ktorý na základe pokynu klienta spíše a podá sťažnosť proti postupu prokurátora na základe informácii poskytnutých klientom, ktoré sa neskôr ukážu ako nepravdivé, nie je disciplinárnym previnením advokáta.

 

Rozhodnutie V. Disciplinárneho senátu SAK z 26. januára 2011  

sp.zn. DS V.-42-07:2148/2007

 


 

Advokát, ktorý bez súhlasu príslušných orgánov ústavu na výkon väzby a v rozpore s ust. § § 23 ods. 2 zákona č. 221/2006 Z.z. o výkone väzby poskytne klientovi, ktorý je vo výkone väzby, peňažnú hotovosť, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 1 zákona o advokácii a § 2 ods. 4 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 1. augusta 2008

sp.zn. DS VIII.-38/08:1372/2008

 


 

Advokát, ktorý opakovane vykoná návštevy obvineného vo výkone väzby bez toho, aby došlo k prevzatiu zastupovania vo veci obhajoby medzi ním a obvineným a bez toho, aby do vyšetrovacieho spisu založil plnomocenstvo na zastupovanie a následne odošle list obvineného, ktorý od neho obdŕžal inej osobe, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii a § 29 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie IX. Disciplinárneho senátu SAK z 10. januára 2007

sp.zn. DS IX.296-2526/2005

 


 

Advokát, ktorý v rámci svojho prednesu na pojednávaní pred súdom naznačí nekorektnosť a zaujatosť rozhodovania súdu voči svojmu klientovi z dôvodu dobrých kontaktov protistrany s predsedom súdu, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii a § 29 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie X. Disciplinárneho senátu SAK z 6. júla 2011

sp.zn. DS X.-30/11:3873/2010

 


 

1./ Advokát, ktorý v rozhovore s prokurátorom, v budove súdu, v rámci výkonu advokátskeho povolania použije hrubý vulgárny výraz, ktorým označí jedného z účastníkov konania, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii a § 2 ods. 2 Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Už samotné použitie vulgárneho, hrubého, oplzlého výrazu advokátom v rozhovore znižuje vážnosť advokátskeho stavu, nie je pri tom rozhodujúce, či sa tento výraz použije  na  adresu niektorého účastníka konania, svedka alebo poškodeného.

 

Rozhodnutie II. Disciplinárneho senátu SAK z 2. októbra 2007

sp.zn. DS II.-282/-2826/2006

 


 

Advokát, ktorý v emailovej komunikácie s protistranou použije prehnané expresívne výrazy a nevecné hodnotiace úsudky, ktoré sú spôsobilé v očiach protistrany znížiť dôstojnosť advokátskeho stavu, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii a § 2 ods. 2, § 14 ods. 2 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie IV. Disciplinárneho senátu SAK z 19. novembra 2010

sp.zn. DS IV.-64/10:1631/2010

 


 

1./ Postup advokáta, ktorý na základe pokynu klienta a informácii poskytnutých klientom, potvrdených aj ďalšími osobami napíše list, v ktorom poukáže na šikanózne konanie protistrany vo vzťahu k jeho klientovi a vyzve na upustenie od ďalšieho podobného konania, nie je disciplinárnym previnením advokáta.

 

2./ Skutočnosť, že advokát spolu s listom, napísaným v mene klienta nezašle protistrane plnomocenstvo na zastupovanie klienta nie je porušením stavovských predpisov, nakoľko žiadne ustanovenie stavovských predpisov pri písomnom styku s protistranou neprikazuje advokátovi zaslať plnomocenstvo svojho klienta.  

 

Rozhodnutie V. Disciplinárneho senátu SAK z 22. septembra 2009  

sp.zn. DS V.-75/09:1060/2009

 


 

1./ Skutok advokáta spočívajúci v tom, že advokát v reakcii na nepravdivé obvinenia zo strany protistrany označí protistranu výrazom ,,primitívny luhár“, nie je disciplinárnym previnením advokáta, pretože s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých ku skutku došlo, predovšetkým ku skutočnosti, že protistrana obvinila advokáta zo závažného konania, ktoré nebolo ničím podložené ako aj k tomu, že sťažnosť na advokáta pre daný skutok bola podaná až po roku a pol, tento výraz nedosahuje takú intenzitu, aby bol spôsobilý znížiť dôstojnosť advokátskeho stavu.

 

2./ Advokát je osobou, ktorá musí svoje povolanie vykonávať dôstojne a s noblesou, v záujme udržania dôstojnosti advokátskeho stavu však zároveň musí byť aj osobou, ktorá sa jednoznačne postaví proti nepravdivým výrokom adresovaným advokátovi.

 

Rozhodnutie VI. Disciplinárneho senátu SAK z 17. mája 2011  

sp.zn. DS VI.-6/11:2757/2010

 


 

1./ Advokát, ktorý zotrvá v pracovnoprávnom vzťahu s advokátskym koncipientom napriek tomu, že advokátsky koncipient po vzniku pracovného pomeru s advokátom uzatvorí ďalšiu pracovnú zmluvu s iným zamestnávateľom na výkon činnosti, na ktorú sa nevzťahuje výnimka podľa § 62 ods. 1 písm. d.) zákona o advokácii, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii.

 

2./ Advokátsky koncipient, ktorý po vzniku pracovného pomeru s advokátom, v pracovnej pozícii advokátskeho koncipienta, uzatvorí ďalšiu pracovnú zmluvu s iným zamestnávateľom na výkon činnosti, na ktorú sa nevzťahuje výnimka podľa § 62 ods. 1 písm. d.) zákona o advokácii, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 62 ods. 1 písm. d.) a § 64 ods. 2, 3 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 25. marca 2011, sp.zn. P-9/2011:340/2010         

Rozhodnutie IV. Disciplinárneho senátu SAK z 19.novembra 2010, sp.zn. DS IV.-54/10-340/2010

 


 

Advokát, ktorý necháva advokátskeho koncipienta pôsobiť samostatne na pracovisku mimo sídlo advokáta, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii a § 31 ods. 2 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 9. septembra 2011, sp.zn. P-33/11:1715/2010   

Rozhodnutiu II. Disciplinárneho senátu SAK z 5. mája 2011, sp.zn. DS II.-72/10:1715/2010