Výber disciplinárnych rozhodnutí

Právoplatné vyškrtnutie disciplinárne obvineného advokáta zo zoznamu advokátov z dôvodov podľa ust. § 7 ods. 1 písm. f.) zákona o advokácii (nezaplatenie príspevku na činnosť komory) je dôvodom na prerušenie disciplinárneho konania až do opätovného zápisu disciplinárne obvineného do zoznamu advokátov v súlade s ust. § 14 ods. 3. a § 22 ods. 1 a 2 Disciplinárneho poriadku SAK, nie však pre zastavenie disciplinárneho konania.

 

Rozhodnutie II. Disciplinárneho senátu SAK z 25. januára 2011

sp.zn. DS II.-92/10:4250/2010

 


 

Právoplatné vyškrtnutie disciplinárne obvineného advokáta zo zoznamu advokátov z dôvodov podľa ust. § 7 ods. 1 písm. h.) zákona o advokácii (neuzatvorenie poistenia pri výkone advokácie) je dôvodom na prerušenie disciplinárneho konania až do opätovného zápisu disciplinárne obvineného do zoznamu advokátov v súlade s ust. § 14 ods. 3. a § 22 ods. 2 Disciplinárneho poriadku SAK, nie však pre zastavenie disciplinárneho konania.

 

Rozhodnutie V. Disciplinárneho senátu SAK z 26. januára 2011

sp.zn. DS V.-95/10:4250/2010