Výber disciplinárnych rozhodnutí

1./ Advokát, ktorý napriek tomu, že mu klient s dostatočným časovým predstihom poukáže na účet prostriedky určené na zaplatenie súdneho poplatku za podanie návrhu na začatie konania, súdny poplatok neuhradí a to ani dodatočne po doručení uznesenia súdu o zastavení konania z dôvodu nezaplatenia súdneho poplatku a o doručení tohto uznesenia klienta neinformuje, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 1 a 2 zákona o advokácii a § 6 písm. a.) a b.) Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ K riadnemu výkonu advokácie patrí aj povinnosť advokáta mať prehľad o svojom bankovom účte a o pohyboch prostriedkov na ňom, osobitne keď sú na účte aj prostriedky, určené na zaplatenie súdnych poplatkov, či na iný účel.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 24. septembra 2010, sp.zn. P-38/10:619/2009         

Rozhodnutie IX. disciplinárneho senátu SAK z 26.februára 2010, sp.zn. DS IX.-79/09:619/2009

 


 

1./ Advokát, ktorý podľa zmluvy o zriadení depozitu prevezme kúpnu cenu za prevod nehnuteľnosti od kupujúceho s tým, že sa zaviaže túto kúpnu cenu vyplatiť predávajúcemu ako svojmu klientovi v lehote do 7 dní odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho, čo však v tejto lehote neurobí, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 11 a 25 ods. 1 Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Advokát, ktorý nereaguje na výzvu SAK na doplnenie svojho vyjadrenia vo veci prešetrenia sťažnosti sťažovateľa, a to ani po zaslaní urgencie, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie I. Disciplinárneho senátu SAK z 26. marca 2010

sp.zn. DS I. 91/09:1196/09-Dr.Va/Fá