Výber disciplinárnych rozhodnutí

1./ Pokiaľ má existovať právny vzťah medzi advokátom a sťažovateľom a z neho vyplývajúce nároky, ktorými sa má zaoberať disciplinárny senát v disciplinárnom konaní, musí byť tento jednoznačne preukázaný, či už konkrétnou zmluvou, ktorá môže byť uzatvorená aj v ústnej forme, alebo plnou mocou, nakoľko v pôsobnosti disciplinárneho senátu nie je posudzovať a rozhodovať také veci, ktoré sú založené na kamarátskych vzťahoch alebo iných spoločenských vzťahoch, ktoré nemajú povahu právnych vzťahov.

 

2./ Skutočnosť, že advokát ako bývalý právny zástupca obchodnej spoločnosti podá proti konateľovi tejto obchodnej spoločnosti trestné oznámenie, sama o sebe nemôže založiť záver, že toto konanie advokáta je v rozpore s § 18 ods. 1, 2, 3 a § 23 ods. 1 zákona o advokácii, pokiaľ sa nepreukázalo, že advokát pri podaní trestného oznámenia zneužil informácie, ktoré získal pri poskytovaní právnych služieb tejto spoločnosti.  

 

Rozhodnutie III. Disciplinárneho senátu SAK z 16. decembra 2010 

sp.zn. DS III. 83/09:571/2009

 


 

1./ Postup, pri ktorom advokát prostredníctvom tretej osoby (súdneho exekútora) predloží klientovi plnomocenstvo na jeho zastupovanie ako povinného v exekučnom konaní, pričom toto plnomocenstvo nie je riadne vyplnené, predovšetkým neobsahuje predmet, ktorého sa má zastupovanie týkať, nie je disciplinárnym previnením advokáta, pretože predloženie plnomocenstva prostredníctvom tretej osoby, ktorej záujmy môžu byť protichodné so záujmami klienta, samo o sebe neznamená, že advokát koná v rozpore so záujmami klienta a zároveň žiadne ustanovenie predpisov upravujúcich výkon advokácie neukladá advokátovi povinnosť predkladať klientovi len úplne vyplnené návrhy plnomocenstiev na zastupovanie.

 

2./ K prevzatiu právneho zastúpenia advokátom, t.j. k poskytovaniu právnej služby klientovi, dochádza v súlade s ust. § 22 zákona o advokácii uzatvorením zmluvy o poskytovaní právnej služby, ku ktorému dôjde v zmysle § 43a a 43c Občianskeho zákonníka v okamihu, keď je dostatočne určitý návrh jednej zmluvnej strany prijatý druhou stranou, ktorej je návrh určený. 

 

3./ Advokát nemá povinnosť postupovať voči sťažovateľovi v súlade s ustanoveniami upravujúcimi vzťah advokáta a klienta, pokiaľ tento vzťah medzi advokátom a sťažovateľom nevznikol, napriek tomu, že advokát za účelom prevzatia zastupovania podnikol potrebné kroky.

Rozhodnutie VI. Disciplinárneho senátu SAK z 17. mája 2011  

sp.zn. DS VI. – 76/10:2190/2010

 


 

1./ Advokát, ktorý napriek tomu, že neuzatvoril so sťažovateľom zmluvu o poskytnutí právnych služieb,zastupuje sťažovateľa pri spisovaní notárskeho osvedčenia vyhlásenia o vydržaní na základe plnej moci, ktorá mu bola predložená jeho klientom, bez toho, aby s ním osobne záležitosť prejednal, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 18 ods. 1, 2 a 3 zákona o advokácii.

 

2./ Osobné stretnutie a prejednanie veci s klientom je prvým predpokladom riadneho zastupovania klienta, pretože pri prevzatí a príprave zastúpenia sa má advokát možnosť dozvedieť kto a v akom rozsahu ho hodlá poveriť svojim zastupovaním.

 

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 23. júna 2008

sp.zn. DS VIII. – 28/08:3943/2007

 


 

1./ Advokát, ktorý na základe plnej moci klienta ako dlžníka v čase, keď poskytuje právne služby osobe, ktorej záujmy sú v priamom rozpore so záujmami klienta - veriteľovi dlžníka, podpíše za klienta záložnú zmluvu v prospech veriteľa, pričom táto je realizovaná a zapísaná na príslušnej správe katastra, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 2 ods. 2 a § 18 ods. 3 zákona o advokácii.

 

2./ Poskytnutie právnych služieb klientovi, na základe plnej moci udelenej vopred určenému advokátovi ako právnemu zástupcovi klientom v rámci formulárovej zmluvy, bez predchádzajúceho kontaktu s advokátom, v čase, keď tento advokát poskytuje právne služby súčasne druhej zmluvnej strane tejto formulárovej zmluvy, ktorej záujmy sú nepochybne v rozpore so záujmami klienta, uskutočnením právneho úkonu, ktorý môže mať závažné následky pre klienta, bez predchádzajúceho výslovného súhlasu klienta udeleného bezprostredne pred uskutočnením tohto právneho úkonu a po predchádzajúcom poučení o jeho možných následkoch zo strany advokáta, za aktívnej súčinnosti s druhou zmluvnou stranou po formálnom ukončení jej právneho zastupovania je konaním advokáta, ktoré je v rozpore so záujmami klienta a ktoré znižuje dôstojnosť advokátskeho stavu.

 

Rozhodnutie X. Disciplinárneho senátu SAK z 13. apríla 2009

sp.zn. DS X.-10/08:689/2007

 


 

Advokát, ktorý necháva advokátskeho koncipienta pôsobiť samostatne na pracovisku mimo sídlo advokáta, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii a § 31 ods. 2 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 9. septembra 2011, sp.zn. P-33/11:1715/2010   

Rozhodnutiu II. Disciplinárneho senátu SAK z 5. mája 2011, sp.zn. DS II.-72/10:1715/2010