Výber disciplinárnych rozhodnutí

Advokát, ktorý ako zvolený obhajca obžalovaného spôsobí svojou neúčasťou na hlavnom pojednávaní v trestnej veci prieťahy z dôvodu uprednostnenia vlastných osobných záujmov, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 4. júna 2010, sp.zn. P-16/10:264/2009        

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 24. septembra 2009, sp.zn. DS VIII.-48/09:264/2009

 


 

Neprevzatie návrhu na mimosúdnu dohodu a neodpovedanie právnemu zástupcovi protistrany na tento návrh zo strany advokáta v situácii, keď advokátovi klient síce udelil plnú moc na rokovanie s protistranou, avšak len na jednorazový úkon – zastupovanie na konkrétnom rokovaní s protistranou, nie je disciplinárnym previnením advokáta, keďže bez udelenia ďalšieho plnomocenstva zo strany klienta advokát ani nemohol podávať za svojho bývalého klienta vyjadrenia protistrane.

 

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 22. júla 2011  

sp.zn. DS VIII.-28/11:3745/2010