Výber disciplinárnych rozhodnutí

1./ Advokát, ktorý v telefonickom rozhovore so svojim klientom s cieľom vymôcť od klienta zaplatenia svojej odmeny za poskytnuté služby použije výrazy a slovné spojenia, ktoré môžu byť klientom objektívne vnímané ako vyhrážanie sa použitím nezákonných prostriedkov na vymoženie dlžnej sumy, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii a 2 ods. 2 a § 5 ods. 1, veta druhá Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Návrh na začatie disciplinárneho konania môže vziať späť iba navrhovateľ (predseda Revíznej komisie SAK), vzatie sťažnosti späť sťažovateľom takéto následky mať nemôže.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 2. júla 2009, sp.zn. P-25/09:269/2005        

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 23.júna 2008, sp.zn. DS VIII.-25-269/2005

 


 

osobe, ktorej záujmy sú v priamom rozpore so záujmami klienta - veriteľovi dlžníka, podpíše za klienta záložnú zmluvu v prospech veriteľa, pričom táto je realizovaná a zapísaná na príslušnej správe katastra, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 2 ods. 2 a § 18 ods. 3 zákona o advokácii.

 

2./ Poskytnutie právnych služieb klientovi, na základe plnej moci udelenej vopred určenému advokátovi ako právnemu zástupcovi klientom v rámci formulárovej zmluvy, bez predchádzajúceho kontaktu s advokátom, v čase, keď tento advokát poskytuje právne služby súčasne druhej zmluvnej strane tejto formulárovej zmluvy, ktorej záujmy sú nepochybne v rozpore so záujmami klienta, uskutočnením právneho úkonu, ktorý môže mať závažné následky pre klienta, bez predchádzajúceho výslovného súhlasu klienta udeleného bezprostredne pred uskutočnením tohto právneho úkonu a po predchádzajúcom poučení o jeho možných následkoch zo strany advokáta, za aktívnej súčinnosti s druhou zmluvnou stranou po formálnom ukončení jej právneho zastupovania je konaním advokáta, ktoré je v rozpore so záujmami klienta a ktoré znižuje dôstojnosť advokátskeho stavu.

 

Rozhodnutie X. Disciplinárneho senátu SAK z 13. apríla 2009

sp.zn. DS X.-10/08:689/2007

 


 

Advokát, ktorý ako zvolený obhajca obžalovaného spôsobí svojou neúčasťou na hlavnom pojednávaní v trestnej veci prieťahy z dôvodu uprednostnenia vlastných osobných záujmov, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 4. júna 2010, sp.zn. P-16/10:264/2009        

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 24. septembra 2009, sp.zn. DS VIII.-48/09:264/2009

 


 

Advokát, ktorý v odvolaní proti súdnemu rozhodnutiu uvedie vo vzťahu k osobe konajúceho sudcu neprimerané hodnotiace úsudky, spochybňujúce správnosť postupu konajúceho sudcu neprimerane útočiacim spôsobom na osobu sudcu, ktorým dochádza k porušeniu zásad slušného, úctivého a zdvorilého vystupovania advokáta voči súdom a iným úradom, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 30. októbra 2010, sp.zn. P-57/09:2595/2008        

Rozhodnutie I. Disciplinárneho senátu SAK z 26.júna 2009, sp.zn. DS I. 14/09:2595/2008

 


 

Advokát, ktorý bez súhlasu príslušných orgánov ústavu na výkon väzby a v rozpore s ust. § § 23 ods. 2 zákona č. 221/2006 Z.z. o výkone väzby poskytne klientovi, ktorý je vo výkone väzby, peňažnú hotovosť, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 1 zákona o advokácii a § 2 ods. 4 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 1. augusta 2008

sp.zn. DS VIII.-38/08:1372/2008

 


 

Advokát, ktorý opakovane vykoná návštevy obvineného vo výkone väzby bez toho, aby došlo k prevzatiu zastupovania vo veci obhajoby medzi ním a obvineným a bez toho, aby do vyšetrovacieho spisu založil plnomocenstvo na zastupovanie a následne odošle list obvineného, ktorý od neho obdŕžal inej osobe, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii a § 29 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie IX. Disciplinárneho senátu SAK z 10. januára 2007

sp.zn. DS IX.296-2526/2005

 


 

Advokát, ktorý v rámci svojho prednesu na pojednávaní pred súdom naznačí nekorektnosť a zaujatosť rozhodovania súdu voči svojmu klientovi z dôvodu dobrých kontaktov protistrany s predsedom súdu, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii a § 29 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie X. Disciplinárneho senátu SAK z 6. júla 2011

sp.zn. DS X.-30/11:3873/2010

 


 

1./ Advokát, ktorý v rozhovore s prokurátorom, v budove súdu, v rámci výkonu advokátskeho povolania použije hrubý vulgárny výraz, ktorým označí jedného z účastníkov konania, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii a § 2 ods. 2 Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Už samotné použitie vulgárneho, hrubého, oplzlého výrazu advokátom v rozhovore znižuje vážnosť advokátskeho stavu, nie je pri tom rozhodujúce, či sa tento výraz použije  na  adresu niektorého účastníka konania, svedka alebo poškodeného.

 

Rozhodnutie II. Disciplinárneho senátu SAK z 2. októbra 2007

sp.zn. DS II.-282/-2826/2006

 


 

Advokát, ktorý v emailovej komunikácie s protistranou použije prehnané expresívne výrazy a nevecné hodnotiace úsudky, ktoré sú spôsobilé v očiach protistrany znížiť dôstojnosť advokátskeho stavu, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii a § 2 ods. 2, § 14 ods. 2 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie IV. Disciplinárneho senátu SAK z 19. novembra 2010

sp.zn. DS IV.-64/10:1631/2010

 


 

1./ Skutok advokáta spočívajúci v tom, že advokát v reakcii na nepravdivé obvinenia zo strany protistrany označí protistranu výrazom ,,primitívny luhár“, nie je disciplinárnym previnením advokáta, pretože s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých ku skutku došlo, predovšetkým ku skutočnosti, že protistrana obvinila advokáta zo závažného konania, ktoré nebolo ničím podložené ako aj k tomu, že sťažnosť na advokáta pre daný skutok bola podaná až po roku a pol, tento výraz nedosahuje takú intenzitu, aby bol spôsobilý znížiť dôstojnosť advokátskeho stavu.

 

2./ Advokát je osobou, ktorá musí svoje povolanie vykonávať dôstojne a s noblesou, v záujme udržania dôstojnosti advokátskeho stavu však zároveň musí byť aj osobou, ktorá sa jednoznačne postaví proti nepravdivým výrokom adresovaným advokátovi.

 

Rozhodnutie VI. Disciplinárneho senátu SAK z 17. mája 2011  

sp.zn. DS VI.-6/11:2757/2010