Výber disciplinárnych rozhodnutí

Advokát, ktorý ako zvolený obhajca obžalovaného spôsobí svojou neúčasťou na hlavnom pojednávaní v trestnej veci prieťahy z dôvodu uprednostnenia vlastných osobných záujmov, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 4. júna 2010, sp.zn. P-16/10:264/2009        

Rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 24. septembra 2009, sp.zn. DS VIII.-48/09:264/2009

 


 

Advokát, ktorý v odvolaní proti súdnemu rozhodnutiu uvedie vo vzťahu k osobe konajúceho sudcu neprimerané hodnotiace úsudky, spochybňujúce správnosť postupu konajúceho sudcu neprimerane útočiacim spôsobom na osobu sudcu, ktorým dochádza k porušeniu zásad slušného, úctivého a zdvorilého vystupovania advokáta voči súdom a iným úradom, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 30. októbra 2010, sp.zn. P-57/09:2595/2008        

Rozhodnutie I. Disciplinárneho senátu SAK z 26.júna 2009, sp.zn. DS I. 14/09:2595/2008

 


 

Postup advokáta, ktorý na základe pokynu klienta spíše a podá sťažnosť proti postupu prokurátora na základe informácii poskytnutých klientom, ktoré sa neskôr ukážu ako nepravdivé, nie je disciplinárnym previnením advokáta.

 

Rozhodnutie V. Disciplinárneho senátu SAK z 26. januára 2011  

sp.zn. DS V.-42-07:2148/2007

 


 

Advokát, ktorý opakovane vykoná návštevy obvineného vo výkone väzby bez toho, aby došlo k prevzatiu zastupovania vo veci obhajoby medzi ním a obvineným a bez toho, aby do vyšetrovacieho spisu založil plnomocenstvo na zastupovanie a následne odošle list obvineného, ktorý od neho obdŕžal inej osobe, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii a § 29 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie IX. Disciplinárneho senátu SAK z 10. januára 2007

sp.zn. DS IX.296-2526/2005

 


 

Advokát, ktorý v rámci svojho prednesu na pojednávaní pred súdom naznačí nekorektnosť a zaujatosť rozhodovania súdu voči svojmu klientovi z dôvodu dobrých kontaktov protistrany s predsedom súdu, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii a § 29 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie X. Disciplinárneho senátu SAK z 6. júla 2011

sp.zn. DS X.-30/11:3873/2010

 


 

1./ Advokát, ktorý v podaní adresovanom súdu vo vlastnom mene sformuluje vo vzťahu k inému účastníkovi konania hodnotiace úsudky zaoberajúce sa jeho sexuálnou orientáciou za súčasného použitia neprimeraných expresívnych a dehonestujúcich výrazových prostriedkov, bez vecnej súvislosti s predmetom konania, a zároveň vo vzťahu k tomuto účastníkovi a zamestnancovi súdu použije také slovné spojenia, ktoré hraničia s vyhrážaním sa, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii a § 29 Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Advokát, ktorý napriek opakovaným výzvam SAK na vyjadrenie sa k obsahu sťažnosti  na tieto výzvy nereaguje, napriek tomu, že ich prevzal, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 25. marca 2011, sp.zn. P-8/2011:886/2010        

Rozhodnutie II. Disciplinárneho senátu SAK z 18. novembra 2010, sp.zn. DS II.-52/10:886/2010