Výber disciplinárnych rozhodnutí

1./ Advokát, ktorý neodpovedá klientovi v písomnej forme na jeho list, ktorým ho vyzval na poskytnutie informácie o stave jeho veci, pričom inú formu poskytovania informácii advokát s klientom nedohodol, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 6 písm. a.) a písm. c.) Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./Advokát, ktorý nereaguje riadne a včas na výzvu SAK, ktorú preukázateľne prevzal a ktorou bol vyzvaný vyjadriť sa k obsahu sťažnosti alebo iného obdobného podania v rámci konania, ktoré proti nemu vedie komora na podnet iného, ani SAK bez ospravedlniteľného dôvodu neoznámi, že z dôvodu závažnej objektívnej prekážky nie je schopný v stanovenej lehote na výzvu reagovať, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 28 ods. 4 zákona o advokácii.

 

3./ Ustanovenie § 56 ods. 5 zákona o advokácii o upustení od uloženia disciplinárneho opatrenia nie je možné vykladať reštriktívne tak, že možnosť upustenia od uloženia disciplinárneho opatrenia je splnená len za predpokladu účasti disciplinárne obvineného advokáta na disciplinárnom pojednávaní, nakoľko pojem prerokovanie disciplinárneho previnenia nie je možné obmedziť len na vykonanie pojednávania vo veci, keď ostatné okolnosti v priebehu konania jednoznačne nasvedčujú tomu, že aj prerokovanie disciplinárneho opatrenia v písomnej forme viedlo k náprave disciplinárne obvineného, resp. tomu, že uznal svoje pochybenie.  

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 24. júna 2011, sp.zn. P-25/11:3180/2010         

Rozhodnutie II. Disciplinárneho senátu SAK z 5. apríla 2011, sp.zn. DS II.-112/10:3180/2010

 


 

1./ Advokát, ktorý ako súdom ustanovený obhajca klienta, ktorý je vo väzbe, klienta za účelom prejednania obhajoby vo väzbe ani raz osobne nenavštívi a je s ním v kontakte len pri účasti na úkonoch v prípravnom konaní, napriek tomu, že klient výslovne požiada o osobne prejednanie obhajoby so svojim obhajcom, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1 a 2 zákona o advokácii a § 5 ods. 1 a 2 Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Vykonanie návštevy klienta, ktorý je vo väzbe a prejednanie s ním spôsobu obhajoby patrí k základným povinnostiam advokáta v pozícii obhajcu, pričom takéto prejednanie obhajoby sa má spravidla uskutočniť bezodkladne, po ustanovení, prípadne po prevzatí obhajoby na základe plnomocenstva, a to bez prítomnosti tretej osoby, aby klient mohol s obhajcom prejednať podrobne celú svoju obhajobu bez obavy, že tieto informácie môžu byť prípadne zneužité treťou osobu. Prejednanie spôsobu obhajoby s klientom nenahrádza účasť obhajcu pri vyšetrovacích úkonoch ani poverenie advokátskeho koncipienta návštevou klienta, pokiaľ klient výslovne žiada o osobné stretnutie so svojím obhajcom.

 

Rozhodnutie III. Disciplinárneho senátu SAK z 15. júna 2010

sp.zn. DS III.-73/08:2056/2008

 


 

Advokát, ktorý neoznámi klientovi termín odvolacieho pojednávania ani neinformuje klienta o doručení rozhodnutia odvolacieho súdu, pričom o jeho doručení sa klient dozvie až na základe telefonického dopytu, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1 a 2 zákona o advokácii a § 6 písm. a.) a b.) Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie V. Disciplinárneho senátu SAK z 20. januára 2009

sp.zn. DS V.-85/08:2732/2008