Výber disciplinárnych rozhodnutí

1./ Postup advokáta, pri ktorom advokát ako správca konkurznej podstaty pripravuje podklady pre okresný súd pre rozhodnutie vo veci predaja nehnuteľnosti záujemcovi, ktorý je jeho klientom a následne po zániku funkcie správcu konkurznej podstaty zastupuje tohto svojho klienta v spore proti novému správcovi konkurznej podstaty, nie je disciplinárnym previnením, nakoľko žiadne ustanovenie predpisov upravujúcich výkon advokácie nezakazuje paralelný výkon advokácie a funkcie správcu konkurznej podstaty ani takýto následný postup advokáta, za predpokladu, že klient nie je v spore neoprávnene zvýhodnený vďaka informáciám, ktoré získal v súvislosti s výkonom funkcie správcu konkurznej podstaty.

 

2./ Keďže výkon funkcie správcu konkurznej podstaty nie je výkonom funkcie štátneho orgánu, advokát nemá povinnosť odmietnuť poskytnutie právnych služieb vo veci súvisiacej s vecou, v ktorej predtým vykonával funkciu správcu konkurznej podstaty, len z dôvodu predchádzajúceho výkonu tejto funkcie.  

 

Rozhodnutie III. Disciplinárneho senátu SAK z 12. marca 2008

sp.zn. DS III.-176-2513/2007