Výber disciplinárnych rozhodnutí

1./ Advokát, ktorý po ukončení právneho zastupovania vec s klientom bezodkladne finančne nevysporiada, vyúčtovanie odmeny advokáta zašle klientovi až po doručení písomnej sťažnosti klienta SAK, pričom toto vyúčtovanie vykazuje závažné nedostatky v dôsledku, ktorých vznikne klientovi vysoký nedoplatok, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 13 Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Advokát, ktorý klienta priebežne neoboznamuje s písomnosťami, ktoré odosiela alebo prijíma vo veci, v ktorej zastupuje klienta a bezodkladne neodpovedá klientovi na jeho otázky v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 6 písm. b.) Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 6. marca 2010, sp.zn. P-38/09:2084/2008       

Rozhodnutie II. Disciplinárneho senátu SAK z 24.marca 2009, sp.zn. DS II.-82/08:2084/2008

 


 

1./ Advokát, ktorý nerešpektuje uznesenie súdu na odstránenie vady podania, v dôsledku čoho súd odmietne toto podanie postupom podľa § 43 ods. 2 O.s.p., a následne proti tomuto rozhodnutiu súdu podá advokát oneskorene odvolanie, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 1 a 2 zákona o advokácii.

 

2./ Za účelný a hospodárny nie je možné považovať postup advokáta, pri ktorom podá návrh na prejednanie novoobjaveného majetku v dedičskom konaní, ktorým je nehnuteľnosť, bez existencie listu vlastníctva založeného v prospech poručiteľa, keďže už v čase podania návrhu bolo jasné, že tento návrh nemôže byť úspešný bez ďalšej relevantnej skutočnosti – právoplatného rozhodnutia o určení vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, o čom je advokát povinný klienta poučiť.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 24. septembra 2010, sp.zn. P-41/10:3477/2009     Rozhodnutie I. Disciplinárneho senátu SAK z 5. mája 2010, sp.zn. DS I.-31/10:3477/2009

 


 

Advokát, ktorý do vyúčtovania odmeny za právne zastupovanie zahrnie a vyúčtuje aj úkony označené ako konzultácia, návšteva či doplnenie údajov a dokladov, teda úkony, ktorých vyúčtovanie nemá oporu v platnom právnom poriadku bez toho, aby s klientom uzatvoril osobitnú dohodu o odmene, v ktorej by s klientom dohodol odmenu aj za takéto úkony, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 2 zákona o advokácii a § 1 ods. 2 a § 14 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z..

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 15. októbra 2010, sp.zn. P-35/2010:2099/2009       

Rozhodnutie II. Disciplinárneho senátu SAK z 25.februára 2010, sp.zn. DS II.-182/09:2099/2009

 


 

1./ Advokát, ktorý po ukončení právneho zastupovania vec s klientom v primeranej lehote finančne nevysporiada ani mu nevráti zverené doklady, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 13 Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Advokát, ktorý v zmluve o poskytnutí právnych služieb dohodne s klientom pre prípad vypovedania zmluvy zo strany klientov pred skončením veci zmluvnú pokutu, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii a § 5 ods. 1 Advokátskeho poriadku SAK.

 

3./ Odvolanie plnomocenstva a výpoveď zmluvy o poskytovaní právnych služieb ako základné právo klienta nemôže byť považované za porušenie zmluvnej povinnosti a nemôže byť viazané na zaplatenie zmluvnej pokuty, pričom dojednanie zmluvnej pokuty v zmluve o poskytovaní právnych služieb vylučuje výklad etických pravidiel a základných zásad výkonu advokácie, predovšetkým zásady prednosti záujmov klienta pred záujmami advokáta a zásady dôvernosti vzťahu medzi advokátom a klientom.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 24. júna 2011, sp.zn. P-14/2011:176/2009       

Rozhodnutie II. Disciplinárneho senátu SAK z 25.januára 2011, sp.zn. DS II.-82/09-176/2009

 


 

1./ Advokát, ktorý neinformuje klienta o uzatvorení mimosúdnej dohody s protistranou a o ukončení exekučného konania, nezašle mu s tým súvisiace písomnosti a následne zašle klientovi neúplné vyúčtovanie odmeny za právne zastupovanie, z ktorého nie je zrejmé, o akú odmenu sa jedná (tarifnú alebo zmluvnú) ani za čo presne bola účtovaná, pričom z prijatej sumy od protistrany si bez súhlasu klienta započíta svoju pohľadávku na odmenu za právne zastupovanie, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 2 zákona o advokácii a § 6 písm. a.) a b.), § 10 a § 11 ods. 3 Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Advokát má nárok na sumu klientovi prisúdenej náhrady trov konania (§ 149 ods. 1 OSP) a na jej započítanie na odmenu advokáta iba vtedy, ak sa na tom s klientom písomne dohodol.

 

Rozhodnutie V. Disciplinárneho senátu SAK z 22. septembra 2009

sp.zn. DS V.-55/09:3378/2008

 


 

1./ Postup advokáta, ktorý po vypovedaní plnomocenstva klientovi navrhne súdu zmenu žaloby, resp. na pristúpenie ďalšieho účastníka na strane odporcu, aj keď toto podanie nesprávne označí ako ,,žaloba“, nie je disciplinárnym previnením advokáta, pretože takýto úkon je neodkladným úkonom, ktorý je v súlade s ust. § 22 ods. 5 zákona o advokácii advokát povinný vykonať aj po ukončení zastupovania, pokiaľ klient nevykoná iné opatrenie alebo mu neoznámi, že netrvá na splnení tejto povinnosti.

 

2./ Advokát je oprávnený v súlade s ust. § 14 ods. 8 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách za poskytovanie právnych služieb v platnom znení vyúčtovať klientovi odmenu aj za iné úkony právnej služby než tie, ktoré sú výslovne uvedené v § 14 ods. 1 až 3 tejto vyhlášky.

 

Rozhodnutie V. Disciplinárneho senátu SAK z 26. januára 2011  

sp.zn. DS V.-35/08:3862/2007

 


 

Vyúčtovanie odmeny pri ukončení zastupovania, pri ktorom advokát v súlade s dohodou uzatvorenou s klientom určí výšku základnej sadzby tarifnej odmeny z ceny pri predaji bytu, ktorá bola stanovená až v súdnom konaní, teda pri začatí poskytovania právnych služieb v zmysle ust. § 10 ods. 2 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb nebola známa, nie je disciplinárnym previnením advokáta, pretože advokát týmto spôsobom neporušuje ust. § 24 ods. 3 zákona o advokácii..

 

Rozhodnutie VII. Disciplinárneho senátu SAK z 9. novembra 2009  

sp.zn. DS VII.-77/08:2230/2008

 


 

Postup advokáta, pri ktorom po skončení zastupovania zašle klientovi faktúru, obsahujúcu vyúčtovanie právnych služieb spolu s uvedením jednotlivých úkonov, z ktorej však nie je zrejmé z čoho vychádzal pri určovaní výšky odmeny za jeden úkon, nie je disciplinárnym previnením advokáta.

 

Rozhodnutie X. Disciplinárneho senátu SAK z 19. novembra 2009

sp.zn. DS X.-60/08:1085/2008