Výber disciplinárnych rozhodnutí

Postup advokáta, vykonávajúceho advokáciu samostatne, ktorý za situácie, keď mu vo výkone advokácie bráni objektívna prekážka po dobu dlhšiu ako jeden mesiac, neustanoví v prevzatých veciach iného advokáta ako svojho zástupcu, avšak zabezpečí substitučné zastupovanie prostredníctvom iných advokátov, nie je disciplinárnym previnením advokáta, pretože v zmysle ust. § 17 ods. 1 zákona o advokácii je substitučné zastúpenie dostatočným opatrením na ochranu práv a záujmov klientov.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 25. marca 2011, sp.zn. P-10/2011:2328/2009   

Rozhodnutiu IX. Disciplinárneho senátu SAK z 21.októbra 2010, sp.zn. DS IX.-179/09:2328/2009

 


 

Advokát, ktorý po prevzatí zastúpenia vo veci obhajoby klienta zostáva vo veci nečinný, nepredloží plnomocenstvo na zastupovanie vyšetrovateľovi a v konaní sa nezúčastní na žiadnom úkone vyšetrovania, čo zdôvodňuje zdravotnými problémami, o ktorých však klienta neinformuje ani za účelom jeho obhajoby nezabezpečí substitučné zastupovanie, resp. zastupovanie z tohto dôvodu neukončí, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1, 2 a 3 zákona o advokácii a § 6 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie II. Disciplinárneho senátu SAK z 23. júna 2009

sp.zn. DS II.-62/09:447/2009