Výber disciplinárnych rozhodnutí

1./ Advokát, ktorý v konaní pred súdom bez súhlasu žalobcu ako klienta vezme návrh na začatie konania v celom rozsahu späť, pričom udelenie pokynu a súhlasu nie je schopný preukázať, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 1 a 2 zákona o advokácii.

 

2./ V prípade späťvzatia návrhu na začatie konania ako jedného z najzásadnejších a najvýznamnejších úkonov advokáta v súdnom konaní a zároveň výlučného dispozičného úkonu účastníka konania, advokát v postavení právneho zástupcu je povinný bezvýhradne rešpektovať názor a postoj klienta a zároveň navrhovateľa bez ohľadu na dôvodnosť či nedôvodnosť návrhu na začatie konania. Ak klient vo vzťahu k dôvodnosti návrhu na začatie konania a k jeho späťvzatiu prezentuje opačný názor od názoru advokáta, je potrebné v takej situácii postupovať náležitým spôsobom upraveným v predpisoch SAK, a to až po alternatívu ukončenia zastupovania takého klienta, ktorého názory sú diametrálne v rozpore so skutkovým a právnym stavom daného súdneho konania.

 

Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 20. apríla 2009, sp.zn. P-10/08:900/2007

Rozhodnutie II. Disciplinárneho senátu SAK z 20.mája 2008, sp.zn. DS II.-29/07:70-900/2007

 


 

1./ Advokát, ktorý v konaní pred súdom bez súhlasu klienta vezme návrh na začatie konania v celom rozsahu späť, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 1 zákona o advokácii.

 

2./ Späťvzatie návrhu na začatie konania ako závažný procesný úkon je možné podať len so súhlasom klienta, ktorý musí byť schopný advokát preukázať, preto v záujme vylúčenia akýchkoľvek pochybnosti o prejave vôle klienta, súhlas klienta má byť daný v písomnej forme.

 

Rozhodnutie I. Disciplinárneho senátu SAK z 7. októbra 2010

sp.zn. DS I.-41/10:4157/2009

 


 

Advokát, ktorý po prevzatí zastúpenia vo veci obhajoby klienta zostáva vo veci nečinný, nepredloží plnomocenstvo na zastupovanie vyšetrovateľovi a v konaní sa nezúčastní na žiadnom úkone vyšetrovania, čo zdôvodňuje zdravotnými problémami, o ktorých však klienta neinformuje ani za účelom jeho obhajoby nezabezpečí substitučné zastupovanie, resp. zastupovanie z tohto dôvodu neukončí, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 1, 2 a 3 zákona o advokácii a § 6 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie II. Disciplinárneho senátu SAK z 23. júna 2009

sp.zn. DS II.-62/09:447/2009

 


 

Advokát, ktorý vezme návrh na začatie konania späť bez vedomia klienta, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 1, 2 zákona o advokácii a § 6 písm. a.) a b.) Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie VII. Disciplinárneho senátu SAK z 17. septembra 2007

sp.zn. DS VII. 12/07:205-2024/2006