Zobrazenie advokáta

ABELOVSKÝ Tomáš Mgr.
Advokát
Björnsonova 11
Bratislava 1
811 05
tomas@abelovsky.com
Anglicky, Nemecky, Rusky
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
autorské právo
elektronický prenos dát, právo softvérové
nakladateľské zmluvy
nekalá súťaž
ochrana hospodárskej súťaže
ochrana osobných údajov
ochrana priemyselného a duševného vlastníctva
právo hospodárskej súťaže
telekomunikácie