Uznesenie P SAK o autorských odmenách

Uznesenie P SAK č. 20/19/2010 z 11. novembra 2010 o výške autorskej odmeny za normostranu a kritériách použitia koeficientov pre prekladateľov resumé do Bulletinu slovenskej advokácie do cudzích jazykov z 11. novembra 2010

doplnené Uznesením P SAK č. 23/2/2011 zo 17. februára 2011

 

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „predsedníctvo komory“) sa podľa § 71 ods. 1 písm. d) zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom  podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o advokácii“) uznieslo takto:

 

Čl. 1

(1) Stanovujú sa tri hladiny honorárov za príspevky do Bulletinu slovenskej advokácie (ďalej len „Bulletin“) od najvyššej 3 po najnižšiu 1:

 

Sadzba  4

18 eur za 1800 znakov vrátane  medzier

vzťahuje sa na preklady anotácií do AJ a NJ

 

 

 

Sadzba  3

11 eur za 1800 znakov vrátane  medzier

vzťahuje sa na pôvodné odborné články, ktoré redakčná rada Bulletinu posúdila ako výborné

 

 

 

Sadzba  2

9 eur za 1800 znakov vrátane  medzier

vzťahuje sa na pôvodné odborné články, ktoré museli byť na základe pripomienok redakčnej rady v spolupráci s autorom prepracované

 

 

 

Sadzba  1

7 eur za 1800 znakov vrátane  medzier

vzťahuje sa na recenzie, aktuality, diskusiu a pod.

 

(2) Honoráre za príspevky do Bulletinu schvaľuje redakčná rada za konkrétne vydanie Bulletinu v sadzbe od 1- 4.

 

Čl. 2

Toto uznesenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2011.

 

JUDr. Tomáš Borec

predseda Slovenskej advokátskej komory