Uznesenie P SAK o autorských odmenách

U z n e s e n i e  č. 33/5/2013

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory

m e n í Uznesenie č. 20/19/2010 z 11. novembra 2010 o výške autorskej odmeny za normostranu a kritériách použitia doplnené Uznesením P SAK č. 23/2/2011 zo 17. februára 2011 tak, že zvyšuje jednotlivé sadzby nasledovne:

·      Sadzba 4: z 18 na 20 eur za 1800 znakov vrátane medzier

(vzťahuje sa na preklady anotácií do anglického a nemeckého jazyka),

·      Sadzba 3: z 11 na 13 eur za 1800 znakov vrátane medzier

(vzťahuje sa na pôvodné odborné články, ktoré redakčná rada Bulletinu posúdila ako výborné),

·      Sadzba 2: z 9 na 10 eur za 1800 znakov vrátane medzier

(vzťahuje sa na pôvodné odborné články, ktoré museli byť na základe pripomienok RR v spolupráci s autorom prepracované, príspevky do diskusie a príspevky, ktoré majú zásadný význam pre advokáciu),

·      Sadzba 1: zo 7 na 8 eur za 1800 znakov vrátane medzier

(vzťahuje sa na recenzie, aktuality a pod.)