Povinné zastúpenie

Áno, v niektorých typoch sporov a konaní je povinnosť byť zastúpený odborníkom – advokátom. Sprísnenie povinnosti byť za­stúpený advokátom je odôvodnené po­vahou a odbornou náročnosťou týchto konaní. Prítomnosť odbor­ne vzdelanej osoby – advokáta pomáha nielen k riadnemu priebehu kona­nia, ale sleduje aj zvýšenú potre­bu ochrany dotknutej osoby.

Povinné zastúpenie v takých prípadoch nie je nutné, ak je

  • stranou fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa
  • stranou právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa

Ak si strana nezvolí advokáta ani v primeranej lehote určenej súdom, na jej úkony sa neprihliada; o tom súd stranu poučí.

Povinné zastúpenie advokátom sa aj trestného konania. Zákon č. 301/2005 Z. z. – Trestný poriadok upravuje viace­ré prípady tzv. povinnej obhajoby:

  • Po vznesení obvinenia musí mať obvinený obhajcu už v prí­pravnom konaní, ak je umiest­nený vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo na pozo­rovaní v zdravotníckom ústave, ak je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôso­bilosť na právne úkony je obme­dzená, ide o konanie o obzvlášť závažnom zločine, ide o konanie proti mladistvému alebo ak ide o konanie proti ušlému.
  • povinne musí mať obvinený obhajcu aj vtedy, ak to považuje súd, v prí­pravnom konaní prokurátor ale­bo policajt, za nevyhnutné najmä preto, že majú pochybnosť o spô­sobilosti obvineného náležite sa obhajovať. Taktiež musí mať obhajcu v konaní o vydanie do cudziny a v konaní, v ktorom sa rozhoduje o uložení ochranného liečenia, s výnimkou protialkoho­lického liečenia alebo protitoxi­komanického liečenia.