Odmena advokáta

Odmena advokáta je vecou dohody medzi ním a klientom.

Klient sa môže dohodnúť s advokátom na hodinovej odmene, odmene za úkon, paušálnej odmene, pevne stanovenej odmene alebo odmene za úspešné ukončenie prípadu. Ak sa s advokátom na odmene neviete dohodnúť, platí tarifná odmena stanovená vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Môže sa tiež po dohode používať hodinová sadzba advokáta, ktorá sa pohybuje rádovo od výšky niekoľkých desiatok eur. Suma spravidla závisí od právnej náročnosti prípadu, potreby používania cudzieho jazyka v procese, či hodnoty sporu. Platí však, že najlacnejšou je právna služba pri prevencii, keď sa klient správnym nasmerovaním vyhne v budúcnosti problémom spojeným s omnoho vyššími výdavkami.

Spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času advokáta za právne služby poskytované klientom na základe dohody alebo ustanovenia na to oprávneným orgánom upravuje vyhláška 655/2004 ministerstva spravodlivosti o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Spôsob určenia odmeny

Advokát si s klientom pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže dohodnúť spôsob a výšku zmluvnej odmeny. Výška zmluvnej odmeny nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi.

Zmluvná odmena sa určuje ako

  • hodinová odmena – podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci
  • paušálna odmena – paušálnou sumou, napríklad mesačne
  • podielová odmena – podielom na hodnote veci
  • tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny

Spôsoby určenia zmluvnej odmeny môžu byť aj kombináciou týchto spôsobov.

Hodinová odmena

Hodinová odmena sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby. Pri poskytovaní jednoduchej právnej služby môže advokát s klientom dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny. Advokát pri vyúčtovaní predloží klientovi na jeho žiadosť časovú špecifikáciu vykonanej práce.

Paušálna odmena

Paušálna odmena sa môže dohodnúť a) za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas b) za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí. Ak advokát neposkytuje právne služby až do úplného vybavenia veci alebo súboru vecí alebo ak ich neposkytuje za celé dohodnuté obdobie, patrí mu pomerná časť dohodnutej paušálnej odmeny. Na žiadosť klienta predloží klientovi pri vyúčtovaní špecifikáciu vykonanej práce.

Podielová odmena

Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci. ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil. Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom. Advokát má právo na dohodnutú podielovú odmenu len za predpokladu, že klient, s ktorým sa dohodol na poskytnutí právnych služieb za túto odmenu, mal plný úspech vo veci.

Ak sa skončí konanie len čiastočným úspechom klienta, advokát má právo na pomernú časť dohodnutej podielovej odmeny. Ak nemal klient ani čiastočný úspech vo veci. advokát má právo požadovať od klienta iba náhradu hotových výdavkov.