Odmena advokáta

Odmena advokáta je vecou dohody medzi ním a klientom.

Klient sa môže dohodnúť s advokátom na hodinovej odmene, odmene za úkon, paušálnej odmene, pevne stanovenej odmene alebo odmene za úspešné ukončenie prípadu. Ak sa s advokátom na odmene neviete dohodnúť, platí tarifná odmena stanovená vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Môže sa tiež po dohode používať hodinová sadzba advokáta, ktorá sa pohybuje rádovo od výšky niekoľkých desiatok eur. Suma spravidla závisí od právnej náročnosti prípadu, potreby používania cudzieho jazyka v procese, či hodnoty sporu. Platí však, že najlacnejšou je právna služba pri prevencii, keď sa klient správnym nasmerovaním vyhne v budúcnosti problémom spojeným s omnoho vyššími výdavkami.

Spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času advokáta za právne služby poskytované klientom na základe dohody alebo ustanovenia na to oprávneným orgánom upravuje vyhláška 655/2004 ministerstva spravodlivosti o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Spôsob určenia odmeny

Je na vás, aby ste zvážili, koľko prostriedkov máte možnosť použiť na radu a pomoc advokáta. Sú prípady, kedy pár desiatok eur investovaných do odbornej právnej rady môže predísť oveľa väčšiemu právnemu problému a často aj oveľa väčším finančným výdavkom. Odmena advokáta sa určuje prevažne dohodou, preto neváhajte a skúste sa ísť opýtať a dohodnúť.

K advokácii už tradične patrí pomoc osobám, ktorí poskytovanie právnych služieb nemôžu uhradiť. Niektorí advokáti poskytujú bezplatné právne rady priebežne – napríklad vo vyhradených hodinách raz mesačne. Ide však skôr o prvotné právne rady, nie o zastupovanie na súdoch a spisovanie podaní.

Okrem toho Slovenská advokátska komora poskytuje raz ročne vo vybraných mestách po celom Slovensku bezplatné právne poradenstvo. V tomto roku sa to konalo 24. apríla 2019 v 15. slovenských mestách. Budúci rok budeme poskytovať bezplatné právne poradenstvo 22.4.2020.

V prípade, že ste osobou v materiálnej núdzi , môžete sa obrátiť na Centrum právnej pomoci. Je štátna rozpočtová organizácia, ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t.j. pre tých ľudí, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby. Keď žiadateľ/žiadateľka spĺňa podmienky nároku na právnu pomoc, centrum následne poskytne komplexnú právnu pomoc, ktorá môže mať formu od právneho poradenstva až po zastupovanie pred súdom právnikom centra alebo advokátom.

V prípade, že ste trestne stíhaný a nemáte finančné prostriedky, máte právo na advokáta prideleného ex-offo štátom.

Centrum právnej pomoci