Obchodné spoločnosti (SRO I KS I VOS)

Pred podaním návrhu na zápis obchodnej spoločnosti poskytujúcej právnej služby do obchodného registra je advokát povinný v súlade s ustanovením § 12 ods. 4 zákona o advokácii požiadať komoru o ,,Súhlas s obchodným menom podľa § 12 ods. 4 zákona o advokácii“.

Súhlas s obchodným menom je možné doručiť komore aj mailom na makovska@sak.sk (Margita Makovská, 02 /204 227 37). Žiadosť obsahuje plné znenie obchodného mena, ktoré advokát navrhne na zápis registrovému súdu. O žiadostiach rozhoduje predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory.

Po udelení súhlasu s obchodným menom (ktorý tvorí prílohu návrhu na zápis obchodnej spoločnosti poskytujúcej právnej služby do Obchodného registra SR) je advokát povinný komore oznámiť zmenu spôsobu výkonu advokácie bezodkladne po zápise do obchodného registra (§ 12 ods. 2, posledná veta zákona o advokácii).

Oznámenie advokát vykoná podaním ,,Elektronickej žiadosti o zápis spoločnosti“ (v súkromnej sekcii stránky www.sak.sk, po prihlásení sa). V prípade podania elektronickej žiadosti o zápis spoločnosti nie je konanie o zápise spojené s poplatkovou povinnosťou.

V prípade, že advokát nedisponuje svojimi prihlasovacími údajmi do súkromnej sekcie stránky komory, môže požiadať o ich vygenerovanie zaslaním emailovej žiadosti na office@sak.sk.

Doklady potrebné k žiadosti o zápis s.r.o. (podľa § 15 zákona o advokácii)

 • spoločenská zmluva, alebo zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzeným,
 • výpis z obchodného registra (použiteľný na právne úkony),
 • v prípade záujmu o pripojenie sa k hromadnej poistnej zmluve je potrebné v elektronickej žiadosti označiť možnosť  poistenie ,,Cez komoru“, ak má obchodná spoločnosť uzavretú individuálnu poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní právnych služieb (minimálne s limitom poistného plnenia 1.500.000,-€ za každého spoločníka), je potrebné komore doručiť kópiu poistnej zmluvy alebo potvrdenie o poistení,
 • 1 fotografia na preukaz (rozmery 3 x 3,5 cm), pre každého spoločníka,
 • aktuálne číslo občianskeho preukazu (k vyhotoveniu preukazu konateľa s.r.o.),
 • emailový a telefonický kontakt

Doklady potrebné k žiadosti o zápis komanditnej spoločnosti (podľa § 14 zákona o advokácii)

 • spoločenská zmluva,
 • výpis z obchodného registra (použiteľný na právne úkony),
 • 1 fotografia na preukaz (rozmery 3 x 3,5 cm), pre každého spoločníka,
 • aktuálne číslo občianskeho preukazu (k vyhotoveniu preukazu),
 • emailový a telefonický kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom zápisov obchodných spoločností a zmien v ňom prosím kontaktujte Margitu Makovskú na tel. č. 02/ 204 227 37 alebo makovska@sak.sk.