Advokátska skúška

Advokátska skúška sa skladá z písomného testu, písomných úloh a ústnej časti. Žiadateľ o vykonanie advokátskej skúšky sa na túto prihlasuje v celosti podaním/zaslaním písomnej prihlášky s uvedením všetkých potrebných náležitostí.Prihlášku je potrebné zaslať na adresu sídla Slovenskej advokátskej komory v listinnej podobe podpísanú spolu s jej náležitosťami, alebo doručiť ju v elektronickej podobe podpísanú kvalifikovaným podpisom.

Úhrada skúšobného poplatku – písomný test

V súlade s platným skúšobným poriadkom Slovenskej advokátskej komory umožní vykonanie advokátskej skúšky každému, kto okrem iného uhradil skúšobný poplatok vo výške 100 € za účasť na písomnom teste.

Číslo účtu: 20318155/6500 (Poštová banka)
IBAN: SK6065000000000020318155
BIC: POBNSKBA
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača o advokátsku skúšku
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: registračné číslo advokátskeho koncipienta (v tvare 90XXXX)
Suma: 100 €

Úhrada skúšobného poplatku – písomné úlohy

Číslo účtu: 20318155/6500 (Poštová banka)
IBAN: SK6065000000000020318155
BIC: POBNSKBA
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača o advokátsku skúšku
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: registračné číslo advokátskeho koncipienta (v tvare 90XXXX)
Poznámka: Meno a Priezvisko koncipienta, písomná časť
Suma: 200 € (v prípade 1. zaradenia na písomnú časť)
Suma:150 € (pri 2. a ďalšom zaradení na písomnú časť)

Úhrada skúšobného poplatku – ústna časť

Číslo účtu: 20318155/6500 (Poštová banka)
IBAN: SK6065000000000020318155
BIC: POBNSKBA
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača o advokátsku skúšku
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: registračné číslo advokátskeho koncipienta (v tvare 90XXXX)
Poznámka: Meno a Priezvisko koncipienta, ústna časť
Suma: 150 €

Pre jednoduchšiu identifikáciu a prevenciu prípadnej zámeny zašlite kópiu dokladu o úhrade skúšobného poplatku na emailovú adresu skusky@sak.sk

 • Otázky na TEST
  viď na podstránke OTÁZKY NA TEST
 • Písomné úlohy
  Zadania písomných úloh nie sú dostupné. Písomnú úlohu vypracúva uchádzač z občianskeho práva, obchodného práva a z trestného práva na elektronických prostriedkoch komory. Maximálny čas na spracovanie každej z písomných úloh sú 2 hodiny. Zadanie písomných úloh vyberie predseda skúšobného senátu alebo ním poverený člen skúšobného senátu z občianskeho práva, z obchodného práva a z trestného práva na konkrétny termín advokátskej skúšky.
 • Otázky na ústnu časť
  viď na podstránke OTÁZKY NA ÚSTNU ČASŤ
 • Otázky na TEST
  viď na podstránke OTÁZKY NA TEST
 • Písomné úlohy
  Zadania písomných úloh nie sú dostupné. Písomnú úlohu vypracúva uchádzač z občianskeho práva, obchodného práva a z trestného práva na elektronických prostriedkoch komory. Maximálny čas na spracovanie každej z písomných úloh sú 2 hodiny. Zadanie písomných úloh vyberie predseda skúšobného senátu alebo ním poverený člen skúšobného senátu z občianskeho práva, z obchodného práva a z trestného práva na konkrétny termín advokátskej skúšky.
 • Otázky na ústnu časť
  viď na podstránke OTÁZKY NA ÚSTNU ČASŤ

Rozpis plánovaných termínov advokátskych skúšok do augusta 2025 (zmena termínov komorou vyhradená)

Jedná sa o informatívny harmonogram, o dostupnosti miesta v uvedených termínoch je potrebné sa informovať na oddelení matriky - skusky@sak.sk.

                                                                                              2024

                        Písomný test-BA            Písomný test - KE               Písomné úlohy                              Ústna časť

4/2024                  4. apríl                         5. apríl                                 8. – 10. apríl                                  15. – 17. apríl

5/2024                   2. máj                          30. apríl                              5. – 7. máj                                      13. – 15. máj

6/2024                  30. máj                         31. máj                               3. – 5. jún                                        10. – 13. jún

7/2024                  26. jún                          27. jún                                1. – 3. júl                                          8. – 10. júl

8/2024                  27. august                    28. august                                         letné prázdniny – bez skúšania

9/2024                  25. september              26. september                 3. – 5. september                        9. – 11. september

10/2024                23. október                   24. október                       30. september – 2. október       7. – 10. október

11/2024                20. november               28. november                  4. – 6. november                        11. – 14. november

12/2024               18. december                19. december                   2. – 4. december                         9. – 12. december

                                                                                               2025

                         Písomný test-BA          Písomný test - KE                Písomné úlohy                   Ústna časť

1/2025                   22. január                        23. január                         7. – 9. január                 13. – 16. január

2/2025                   19. február                      20. február                       3. – 5. február                10. – 13. február

3/2025                   19. marec                       20. marec                        3. – 5. marec                 10. – 13. marec

4/2025                   24. apríl                           25. apríl                            31. marec – 2. apríl       7. – 10. apríl

5/2025                   21. máj                            22. máj                             5. – 7. máj                       12. – 15. máj

6/2025                   25. máj                            26. jún                              2. – 4. jún                         9. – 12. jún

7/2025                                    letné prázdniny – bez skúšania              30. jún– 2. júl                   7. – 10. júl

8/2025                   25. august                        26. august                           hlavné letné prázdniny - neskúša sa