Advokátska skúška

Advokátska skúška sa skladá z písomného testu, písomných úloh a ústnej časti. Žiadateľ o vykonanie advokátskej skúšky sa na túto prihlasuje v celosti podaním/zaslaním písomnej prihlášky s uvedením všetkých potrebných náležitostí.Prihlášku je potrebné zaslať na adresu sídla Slovenskej advokátskej komory v listinnej podobe podpísanú spolu s jej náležitosťami, alebo doručiť ju v elektronickej podobe podpísanú kvalifikovaným podpisom.

Úhrada skúšobného poplatku – písomný test

V súlade § 4 ods. 1 Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 32/12/2013 z 5. decembra 2013 komora umožní vykonanie advokátskej skúšky každému, kto okrem iného uhradil skúšobný poplatok vo výške 100 € za účasť na písomnom teste.

Číslo účtu: 20318155/6500 (Poštová banka)
IBAN: SK6065000000000020318155
BIC: POBNSKBA
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača o advokátsku skúšku
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: registračné číslo advokátskeho koncipienta (v tvare 90XXXX)
Suma: 100 €

Pre jednoduchšiu identifikáciu a prevenciu prípadnej zámeny zašlite kópiu dokladu o úhrade skúšobného poplatku na emailovú adresu skusky@sak.sk, ak tieto neboli súčasťou Vami odoslanej prihlášky.


Úhrada skúšobného poplatku – písomné úlohy a ústna časť advokátskej skúšky

Číslo účtu: 20318155/6500 (Poštová banka)
IBAN: SK6065000000000020318155
BIC: POBNSKBA
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača o advokátsku skúšku
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: registračné číslo advokátskeho koncipienta (v tvare 90XXXX)
Suma: 300 €

Pre jednoduchšiu identifikáciu a prevenciu prípadnej zámeny zašlite kópiu dokladu o úhrade skúšobného poplatku na emailovú adresu skusky@sak.sk

  • Otázky na TEST
    viď na podstránke OTÁZKY NA TEST
  • Písomné úlohy
    Zadania písomných úloh nie sú dostupné. Písomnú úlohu vypracúva uchádzač z občianskeho práva, obchodného práva a z trestného práva na elektronických prostriedkoch komory. Maximálny čas na spracovanie každej z písomných úloh sú 2 hodiny. Zadanie písomných úloh vyberie predseda skúšobného senátu alebo ním poverený člen skúšobného senátu z občianskeho práva, z obchodného práva a z trestného práva na konkrétny termín advokátskej skúšky.
  • Otázky na ústnu časť
    viď na podstránke OTÁZKY NA ÚSTNU ČASŤ