Advokátska skúška

Advokátska skúška sa skladá z písomného testu, písomných úloh a ústnej časti. Žiadateľ o vykonanie advokátskej skúšky sa na túto prihlasuje v celosti podaním/zaslaním písomnej prihlášky s uvedením všetkých potrebných náležitostí.

  • aktuálny telefonický a e-mailový kontakt, ako aj aktuálnu adresu (Pozvánku na prvú časť skúšky – písomný test – realizuje komora prostredníctvom e-mailu. Pozvánku na druhú časť skúšky – písomné úlohy a ústnu časť – odosiela komora v listinnej podobe na adresu uvedenú koncipientom v prihláške na advokátsku skúšku)
  • údaje potrebné pre odpis z registra trestov: meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu, dátum narodenia, rodné číslo, meno a priezvisko otca, meno a priezvisko (rodné priezvisko) matky
  • hodnotenie súčasného (prípadne posledného) školiteľa a zároveň jeho čestné vyhlásenie, že všetky záväzky z platenia príspevkov za advokátskeho koncipienta má voči komore vysporiadané; v prípade, že splatnosť nastane až v januári nasledujúceho kalendárneho roka, čestne vyhlásenie, že vzniknuté pohľadávky riadne a včas uhradí
  • čestné vyhlásenie koncipienta, že jeho prax je bez akéhokoľvek prerušenia o ktorom komora nemá vedomosť (zmena školiteľa nie je považovaná za relevantné prerušením praxe v zmysle uvedenej požiadavky)
  • výkaz praxe advokátskeho koncipienta za obdobie trvania povinnej koncipientskej praxe (vedený v elektronickej podobe formou k tomu určených formulárov cez osobný prístup koncipienta prostredníctvom mena a hesla – ktoré potvrdzuje školiteľ koncipienta cez vlastný prístup menom a heslom, prípadne ako súbor dokumentov /excel, word, pdf/ tieto vloží školiteľ cez osobnú sekciu stránky komory)
  • kópia dokladu o úhrade skúšobného poplatku (nemusí sa jednať o originál potvrdenia z banky, z dokladu má byť zjavný dátum vykonania úhrady, číslo účtu odosielateľa, číslo účtu príjemcu a variabilný symbol pod ktorým bol poplatok uhradený)

Úhrada skúšobného poplatku – písomný test

V súlade § 4 ods. 1 Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 32/12/2013 z 5. decembra 2013 komora umožní vykonanie advokátskej skúšky každému, kto okrem iného uhradil skúšobný poplatok vo výške 100 € za účasť na písomnom teste.

Číslo účtu: 20318155/6500 (Poštová banka)
IBAN: SK6065000000000020318155
BIC: POBNSKBA
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača o advokátsku skúšku
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: registračné číslo advokátskeho koncipienta (v tvare 90XXXX)
Suma: 100 €

Pre jednoduchšiu identifikáciu a prevenciu prípadnej zámeny zašlite kópiu dokladu o úhrade skúšobného poplatku na emailovú adresu dernerova@sak.sk, ak tieto neboli súčasťou Vami odoslanej prihlášky.


Úhrada skúšobného poplatku – písomné úlohy a ústna časť advokátskej skúšky

Číslo účtu: 20318155/6500 (Poštová banka)
IBAN: SK6065000000000020318155
BIC: POBNSKBA
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača o advokátsku skúšku
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: registračné číslo advokátskeho koncipienta (v tvare 90XXXX)
Suma: 300 €

Pre jednoduchšiu identifikáciu a prevenciu prípadnej zámeny zašlite kópiu dokladu o úhrade skúšobného poplatku na emailovú adresu dernerova@sak.sk