Skúška spôsobilosti

V súlade s ustanovením § 5 ods. 3 zákona o advokácii skúška spôsobilosti je skúška zameraná na posúdenie odborných vedomostí euroadvokáta o znalosti právneho poriadku Slovenskej republiky a predpisov komory. Skúška spôsobilosti sa vykonáva v štátnom jazyku. Podrobnosti o skúške spôsobilosti určí predpis komory – Uznesenie Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 17/1/2008/4 z 11. januára 2008, ktorým sa schvaľuje Skúšobný poriadok Slovenskej advokátskej komory pre skúšku spôsobilosti.

  • aktuálny telefonický a e-mailový kontakt, ako aj aktuálnu adresu, na ktorú bude zaslaná pozvánka
  • doklad o štátnom občianstve členského štátu EÚ alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore
  • doklad preukazujúci splnenie podmienky odborného vzdelania a praxe stanovenej v členskom štáte EÚ alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore na získanie oprávnenia vykonávať advokáciu samostatne (originál, príp. overená kópia)

Prihláseného euroadvokáta, ktorý spĺňa zákonné podmienky účasti na skúške spôsobilosti, pozve predseda skúšobnej komisie na skúšku a vyzve ho na úhradu skúšobného poplatku.

V súlade s platným skúšobným poriadkom Slovenskej advokátskej komory pre skúšku spôsobilosti sa stanovuje skúšobný poplatok za skúšku spôsobilosti vo výške 2.000,- €.

IBAN: SK2409000000000176925146
BIC: GIBASKBX
Špecifický symbol: 555
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača o skúšku spôsobilosti (alebo iný identifikačný údaj)
Poznámka: Meno, Priezvisko, zápis do zoznamu advokátov
Suma: 2000 €