Výber disciplinárnych rozhodnutí

1./ Advokát, ktorý v rozhovore s prokurátorom, v budove súdu, v rámci výkonu advokátskeho povolania použije hrubý vulgárny výraz, ktorým označí jedného z účastníkov konania, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii a § 2 ods. 2 Advokátskeho poriadku SAK.

 

2./ Už samotné použitie vulgárneho, hrubého, oplzlého výrazu advokátom v rozhovore znižuje vážnosť advokátskeho stavu, nie je pri tom rozhodujúce, či sa tento výraz použije  na  adresu niektorého účastníka konania, svedka alebo poškodeného.

 

Rozhodnutie II. Disciplinárneho senátu SAK z 2. októbra 2007

sp.zn. DS II.-282/-2826/2006

 


 

Advokát, ktorý v emailovej komunikácie s protistranou použije prehnané expresívne výrazy a nevecné hodnotiace úsudky, ktoré sú spôsobilé v očiach protistrany znížiť dôstojnosť advokátskeho stavu, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii a § 2 ods. 2, § 14 ods. 2 Advokátskeho poriadku SAK.

 

Rozhodnutie IV. Disciplinárneho senátu SAK z 19. novembra 2010

sp.zn. DS IV.-64/10:1631/2010

 


 

1./ Skutok advokáta spočívajúci v tom, že advokát v reakcii na nepravdivé obvinenia zo strany protistrany označí protistranu výrazom ,,primitívny luhár“, nie je disciplinárnym previnením advokáta, pretože s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých ku skutku došlo, predovšetkým ku skutočnosti, že protistrana obvinila advokáta zo závažného konania, ktoré nebolo ničím podložené ako aj k tomu, že sťažnosť na advokáta pre daný skutok bola podaná až po roku a pol, tento výraz nedosahuje takú intenzitu, aby bol spôsobilý znížiť dôstojnosť advokátskeho stavu.

 

2./ Advokát je osobou, ktorá musí svoje povolanie vykonávať dôstojne a s noblesou, v záujme udržania dôstojnosti advokátskeho stavu však zároveň musí byť aj osobou, ktorá sa jednoznačne postaví proti nepravdivým výrokom adresovaným advokátovi.

 

Rozhodnutie VI. Disciplinárneho senátu SAK z 17. mája 2011  

sp.zn. DS VI.-6/11:2757/2010