Povinné zastúpenie

Áno, v niektorých typoch sporov a konaní je povinnosť byť zastúpený odborníkom – advokátom. Sprísnenie povinnosti byť za­stúpený advokátom je odôvodnené po­vahou a odbornou náročnosťou týchto konaní. Prítomnosť odbor­ne vzdelanej osoby – advokáta pomáha nielen k riadnemu priebehu kona­nia, ale sleduje aj zvýšenú potre­bu ochrany dotknutej osoby.

Povinné zastúpenie v takých prípadoch nie je nutné, ak je

 • stranou fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa
 • stranou právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa

Ak si strana nezvolí advokáta ani v primeranej lehote určenej súdom, na jej úkony sa neprihliada; o tom súd stranu poučí.

Sú prípady, kedy je zo zákona nutnosť byť zastúpený advokátom.

Podľa Civilného sporového poriadku strana musí byť zastúpená advokátom:

 • v sporoch vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou,
 • v sporoch z ochrany hospodárskej súťaže,
 • v sporoch z nekalého súťažného konania,
 • v sporoch z ohrozenia alebo porušenia práva na obchodné tajomstvo
 • v sporoch súvisiacich s ochranou práva duševného vlastníctva.

To neplatí, ak je

 • stranou fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa
 • stranou právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa

Ak si strana nezvolí advokáta ani v primeranej lehote určenej súdom, na jej úkony sa neprihliada; o tom súd stranu poučí.

Ďalšími prípadmi, kedy je nutné povinné zastúpenie:

 • v sporoch z ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka
 • v sporoch z ochrany podľa predpisov o masovokomunikačných prostriedkoch
 • v sporoch z právnych vzťahov zo zmenky, šeku alebo z iného cenného papiera
 • sporoch medzi podnikateľmi pri výkone ich podnikateľskej činnosti sa zastúpenie nepripúšťa; to neplatí, ak je zástupcom osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa.
 • v sporoch z oblasti správneho súdnictva, v rámci ktorého súdy preskúmavajú zákonnosť rozhodnutí a postupu správnych orgánov(výnimkou sú napr. konania vedené na okresnom súde vo veciach týkajúcich sa zoznamu voličov alebo registratúr kandidátov do volieb, správne žaloby vo veciach správneho trestania, v sociálnych veciach, vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia, žaloby proti nečinnosti orgánu verejnej správy, vo veciach slobodného prístupu k informáciám a pod. V týchto konaniach žalobca nemusí byť zastúpený advokátom)