Medzinárodný advokát

Žiadosť o zápis do zoznamu medzinárodných advokátov Slovenskej advokátskej komory na stiahnutie TU .

Stručný životopis

Poistná zmluva pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s poskytovaním právnych služieb na území Slovenskej republiky (poistenie musí byť uzavreté najneskôr dátumom zápisu do zoznamu medzinárodných advokátov s poisťovňou, ktorej sídlo sa nachádza na území Slovenskej republiky

Odpis z registra trestov štátu registrácie*

Fotokópia potvrdenia zo štátu registrácie o tom, že žiadateľ má oprávnenie vykonávať v štáte registrácie právne služby samostatne a bez obmedzenia*

Doklady preukazujúce, že v štáte registrácie poskytuje právne služby samostatne (označenie spôsobu výkonu advokácie v zahraničí- právnej formy, ak sa výkon uskutočňuje prostredníctvom obchodnej spoločnosti- označenie spoločníkov tejto právnickej osoby)*

*poznámka: listiny podľa bodu 4., 5., a 6. nemôžu byť v čase ich predloženia staršie ako 3 mesiace, v prípade iného ako českého jazyka sa vyžaduje úradne overený preklad takejto listiny

Fotokópia dokladu o úhrade registračného poplatku vo výške 600,-€

V súlade s čl. 1 bod 2) Uznesenia Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 7/18/2009 zo 4.decembra 2009 ktorým sa stanovuje výška registračného poplatku v znení Uznesenia Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 24/9/2012 z 11.októbra 2012 registračný poplatok za zápis do zoznamu advokátov, žiadateľov, ktorí žiadajú o zápis do zoznamu advokátov z iného dôvodu ako podľa odseku 1, sa stanovuje vo výške 600,-€.

IBAN: SK2409000000000176925146
BIC: GIBASKBX
Špecifický symbol: 555
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: dátum narodenia (v tvare DDMMRRRR)
poznámka: Meno, Priezvisko

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom zápisov medzinárodných advokátov kontaktujte Margitu Makovskú na tel. č. 02/ 204 227 37 alebo makovska@sak.sk.