Medzinárodný advokát

Žiadosť o zápis do zoznamu medzinárodných advokátov Slovenskej advokátskej komory na stiahnutie TU .

Stručný životopis

Fotokópia pasu žiadateľa

Poistná zmluva pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s poskytovaním právnych služieb na území Slovenskej republiky (poistenie musí byť uzavreté najneskôr dátumom zápisu do zoznamu medzinárodných advokátov s poisťovňou, ktorej sídlo sa nachádza na území Slovenskej republiky

Odpis z registra trestov štátu registrácie*

Fotokópia potvrdenia zo štátu registrácie o tom, že žiadateľ má oprávnenie vykonávať v štáte registrácie právne služby samostatne a bez obmedzenia*

Doklady preukazujúce, že v štáte registrácie poskytuje právne služby samostatne (označenie spôsobu výkonu advokácie v zahraničí- právnej formy, ak sa výkon uskutočňuje prostredníctvom obchodnej spoločnosti- označenie spoločníkov tejto právnickej osoby)*

*poznámka: listiny podľa bodu 4., 5., a 6. nemôžu byť v čase ich predloženia staršie ako 3 mesiace, v prípade iného ako českého jazyka sa vyžaduje úradne overený preklad takejto listiny